НОВИНИПрессъобщение
[21 Ноември 2016]Прессъобщение

за провеждане на заключителна пресконференция  по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”


На 21.11.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград ще се състои заключителна пресконференция за представяне постигнатите резултати от реализацията на проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, одобрен за безвъзмездно финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът се изпълни по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Община Златоград и Министерство на енергетиката, а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро. Крайният срок за изпълнение на договора е 18.12.2016 г.

Основната цел на проекта е подобряване  качеството на околната среда, чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, осигуряващи енергоефективно отопление и   повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи, в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата  в сградите на ОУ„В.Левски”, СУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград.


Постигнатите резултати по проекта са:


  • цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтажа на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа в сградите на ОУ„В.Левски”, СУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград. 

  • Трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с голямо обществено и социално предназначение;

  • Намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Новината е посетена: 256 пъти

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”