НОВИНИПодписване на допълнително споразумение за детските градини
[06 Декември 2016]Прессъобщение

по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево”


Община Златоград е в списъка с общините, която получава допълнителен безвъзмезден финансов ресурс в размер на 272 554,30 лв., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с който да се извърши доставка и монтаж на нови котли, с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите отоплителни тела и тръбна мрежа, в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево.

На 06.12.2016 г. е подписано Допълнително споразумение към договор № Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс и удължаване срока на договора до 30.04.2017г. за реализация на втория етап от проекта – реконструкция на отполителните системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево.

С реализацията на втория етап от проекта и реконструкцията на отполителните системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево, трайно ще се подобри качеството на живот и температурния комфорт в още две сгради с голямо обществено и социално значение от образователния сектор в общината.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Новината е посетена: 247 пъти

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”