ЗА ПРОЕКТАХРОНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА - РЕЗЮМЕ

Проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград” се изпълнява с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Основната цел на проекта е трайно подобряване на условията на живот в три сгради с обществено и социално значение, чрез изпълнение на енергоефективно отопление, при повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата.

За реализация на проекта  е сключен Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро, със срок за реализация до 18.12.2016 г. на следните проектни дейности - цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа. 

С реализация на проектните дейности се цели постигането на следните резултати:

  • повишаване качеството на живот и температурния комфорт;
  • реконструирани отоплителните системи, с комбинирана възможност за отопление с пелети и дърва, в три сгради с обществено и социално предназначение;
  • намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.

На 09.03.2016 г. Министерство на енергетиката, като Програмен оператор на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" представено от Саид Хамаме и Христина Стоичкова, Даниела Цонева - представител на Националното координационно звено  към Министерски съвет,  Бйорн Оули и Арне Сойланд - експерти от Дирекция "Водни ресурси и енергетика" на Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия, и Нейно превъзходителство посланичката на Кралство Норвегия у нас Гюру Катерина  Викьор бяха на официално посещение в Община Златоград.
Основната цел на посещението бе запознаване на място със съществуващото положение на обектите на интервенция, текущото изпълнение на проекта и  точно как ще допринесе за постигане на целите за оптимизация на енергийната ефективност в общинските сгради, чрез повишаване на качеството и производителността на отоплителните системи, преминавайки към алтернативен източник за отопление - пелети.

За реализация на всички дейности по проекта са сключени договори с изпълнители. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Меаца”ЕООД. Предвидените СМР са изпълнени в договорения срок. Съставени са акт обр. 15/07.10.2016 г. и удостоверение за въвеждане в експлоатация от 28.12.2016 г. за приемане на изпълнените строителни дейности. На 14.10.2016 г. са предадени докладите на строителния надзор с окомплектовани строителни досиета.  За всяка сграда - обект на интервенция са съставени технически паспорти от 13.10.2016 г. Удостоверенията за въвеждане в експлоатация на реконструираните котелни и отоплителни системи са издадени  на 28.12.2016 г.

На 21.11.2016 г. се проведе заключителна пресконференция по Проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”.
Постигнатите резултати са преки и косвени.
Преките резултати, отнесени към всяка сграда обект на интервенция са следните:

  • Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Основно училище „В.Левски” гр. Златоград . Със средства в размер на 187 268,76 лева или 95 749 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния комплекс.
  • Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Средно училище „Антим I” гр. Златоград . Със средства в размер на 248 104,41 лева или 126 853,77 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.
  • Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Общинска администрация Златоград. Със средства в размер на 206 123,99 лева или 105 389,52 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.

 

Косвените резултати от реализацията на проекта са:

  • Трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с голямо обществено и социално предназначение.
  • Намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.

 

Изпълнението на проекта надгражда очакваните резулати:

Община Златоград е в списъка с общините, която получава допълнителен безвъзмезден финансов ресурс в размер на 272 554,30 лв., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с който да се извърши доставка и монтаж на нови котли, с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите  отоплителни тела и тръбна мрежа, в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево.

На 06.12.2016 г. е подписано Допълнително споразумение към договор № Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г.  за предоставяне на допълнителен финансов ресурс и удължаване срока на договора до 30.04.2017г. за реализация на втория етап от проекта – реконструкция на отполителните системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево.

С реализацията на втория етап от проекта и реконструкцията на отполителните системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево, трайно ще се подобри  качеството на живот и температурния комфорт в още две сгради с голямо обществено и социално значение от образователния сектор в общината.

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”