НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТА 

Описание
Изтегли
1. Искане за авансово плащане
2. Първи междинен технически доклад
3. Втори междинен доклад 01.01.2016г. - 30.04.2016г.
4. Второ искане за авансово плащане
5. Трети междинен доклад 01.05.2016г. - 31.08.2016г.
6. Трето искане за авансово плащане
7. Четвърти междинен доклад 01.09.2016г. - 31.12.2016г.

 

 

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”