eu-flag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

gerb-bg

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. opr

 

Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Златоград

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

 

Уважаеми дами и господа,
Община Златоград Ви кани на организирания информационен ден относно стратегическата рамка и списъка с проекти, които да бъдат включени в ИПГВР Златоград и реализирани през периода 2014-2020 г.
Информационният ден ще се проведе на 22 декември 2014 г., понеделник през целия работен ден. в сградата на общинска администрация Златоград (гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1), зала на ет. 2.

Информационният ден ще се проведе на 05.08.2015 г., през целия работен ден. в сградата на общинска администрация Златоград (гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1), зала на ет. 2.

Разчитаме на Вашата активност!

=====================================================================================

 

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е стратегически инструмент за развитие на градската среда в рамките на ЕС. На базата на наличните ресурси се осъществяват планови действия, чрез които се координира всички бъдещи проекти свързани с развитието на града за определен период от време. Прилагането на интегрирания план за развитие гарантира решаване на проблемите свързани с градската среда, като се отчитат всички предимства свързани с географското разположение, наличните природни ресурси, както и вече съществуващите приоритети за развитие на града. През 2013г., Община Златоград подписа договор за БФП: № BG161PO001/5-03/2013/025, . Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"