GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Обяви

За осигуряване защита на населението и териториите на Община Златоград от наводнения и предвид обществената значимост на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г...
[06 Април 2020]


ЗАПОВЕД
№ 119 /06.04. 2020 г.

За осигуряване защита на населението и териториите на Община Златоград от наводнения и предвид обществената значимост на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., въз основа на влязло в законна сила Решение № З 60/27.02.2020 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл.37, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс,


ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ, в полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, бул. *********** № ***, представляван от Недялко *********** Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на подпорна стена, с обща дължина 164,30 м, средна височина 5,50 м, максимална ширина на конзолата 250 см, обезопасена с метален парапет и еластична ограда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, засегната площ 181 кв. м. и ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, засегната площ 28 кв. м.
За ПИ с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград е съставен Акт № 1713/03.04.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 170/06.04.2020 г., том І-134,31/2020, партида 3877.
За ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград е съставен Акт № 1711/30.03.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 168/06.04.2020 г., том І-132,29/2020, партида 2717.
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за засегнатата площ 181 кв. м. е в размер на 5 457,80 лв. (пет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки).
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за засегнатата площ 28 кв. м. е в размер на 844,30 лв. (осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет стотинки).
ІІ. В случай изграждането на нова стоманобетонна подпорна стена, в горепосочените имоти, не започне в срок до пет години, считано от датата на сключване на договор по т. І, правото на строеж се погасява, в полза на Община Златоград.
ІІІ. На основание чл. 48, ал. 1 от Закона на местните данъци и такси, Приемателят – Областен управител на Област Смолян не дължи данъци и такси.Препис от заповедта да се връчи на Областен управител на Област Смолян, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
С оглед на кратки срокове, в които ще се реализира проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., защита на важни държавни интереси – своевременно усвояване на финансови средства по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г. и обществената значимост при реализацията на проекта – защита от наводнения, представляваща особено важен обществен интерес, да се допусне предварително изпълнение на заповедта.

Р АЗ П О Р Е Ж Д А М:

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за учредяване в полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, бул. *********** № ***, представляван от Недялко *********** Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на подпорна стена, с обща дължина 164,30 м, средна височина 5,50 м, максимална ширина на конзолата 250 см, обезопасена с метален парапет и еластична ограда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, засегната площ 181 кв. м. и ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, засегната площ 28 кв. м.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Златоград пред Административен съд Смолян, в тридневен срок от съобщаването му, съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на община Златоград


Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил