GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

Гледната точка на Община Златоград
[20 Април 2017]


Уважаеми госпожи и господа,
По повод пресконференция, организирана на 19.04.2017г. от екипа на предаването „Шоуто на Слави” и изложените твърдения на журналиста Васил Иванов, смятам че в рамките на журналистическата етика бе необходимо да бъде потърсена гледната точка и на засегнатите страни. Тъй като организаторите на „медийното събитие” не я потърсиха, използвам социалните мрежи, за да предоставя своята гледна точка, съответстваща на фактите, за които има доказателствен материал, наличен в Общинска администрация Златоград:
За изготвяне на Общинския си план за развитие, Община Златоград, в качеството си на възложител, през 2013/2014г., по реда на Глава VIII а ,,Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от Закона за обществените поръчки (отм.), а не чрез пряко договаряне, провежда обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация, детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината, извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград, разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020, разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград и обществено консултиране на политики” по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация.
Обособена позиция 2 - Детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината.
Обособена позиция 3 - Извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград
Обособена позиция 4 - Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Обособена позиция 5 - Разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград
Обособена позиция 6 - Обществено консултиране на политики”
по Договор № 13-13-108/30.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет.
В посочения срок за подаване, в деловодството на Общинска администрация Златоград, са постъпили оферти от следните 6 участници:
1. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД;
2. „ФРМС КОНСУЛТ” ЕООД;
3. ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД УРБИКА ГРУП;
4. „ФОКУС СИСТЕМС” ООД;
5. „РАДИЗ ФИНАНС КОНСУЛТ”;
6. АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД.
Същите са разгледани от нарочна комисия, назначена с моя Заповед № 537/20.12.2013г., в чийто състав е включен и експерт извън структурата на общинската администрация.
Извършена е проверка на представените оферти за съответствие с предварително обявените критерий за подбор, вследствие на което са отстранени участниците:
Дружество по ЗЗД УРБИКА ГРУП и „Радиз Финанс Консулт”, а техническите и ценови оферти на останалите са допуснати до разглеждане.
Извършено е оценяване и класиране на офертите, въз основа на критерий „икономически най-изгодна оферта”, по смисъла на §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на действащия тогава Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Сформирана е комплексна оценка на офертата (КОФ), предвид посочените показатели -,,Организация за изпълнение на поръчката – К1” и ,,Предлагана цена – К2”, и съответните им относителни тежести, по следната формула: КОФ= К1*0,70+К2*0,30.
В резултат на получените данни, участниците са класирани, както следва:
1. АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД;
2. „ФРМС КОНСУЛТ” ЕООД;
3. „ФОКУС СИСТЕМС” ООД;
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД.
С Договор № 12/24.01.2014г. Община Златоград възлага изпълнението на обществената поръчка на „АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД, представлявана към този момент от Недялко Живков Славов.
Намирам за необходимо да направя следното уточнение: с Недялко Славов, към момента на сключване на посочения договор, не съм бил в конфликт на интереси, тъй като помежду ни не съществува родствена, друга правна и/или фактическа връзка, за която законодателят да е предвидил като пречка на същия да бъде възложено изпълнението на договор за обществена поръчка.
На следващо място, съблюдаването на правните и етични норми, не противоречи на правото на труд на всеки един от нас, в случай че не са налице легални ограничения за това.
С оглед изложеното, намирам, че изборът на изпълнител по описаната по-горе обществена поръчка, е извършен при спазване разпоредбите на действащия тогава ЗОП – извод, който се подкрепя както от липсата на оспорване законосъобразността на проведената процедура от останалите участници, така и предвид резултата от извършения последващ мониторинг от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Твърденията на Васил Иванов, претендиращ същите да бъдат възприети като констатации, не кореспондират с обективната истина и е неморално да бъдат излагани, докато не се докажат по безспорен начин.
Неразбирайки целта на проведеното мероприятие, внушило съмнения сред моите съграждани за неправомерни действия от страна на местната власт, се надявам изложеното по-горе да бъде повод всеки от тях да направи собствени изводи по изнесените факти.


Новината е посетена: 511 пъти

Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил