GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Обявява втори прием
[04 Февруари 2020]


“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”


ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ

и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Период за прием:

Начало на прием за втори краен срок : 03.02.2020г.

Втори краен срок :     30.03.2020г. – 17:00ч.


Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Основна цел на процедурата е  насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфични  цели:

• Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;

Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство;

Очакваните  резултати са свързани със създадени условия за развитие на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранено  местното нематериално културно и природно наследство.


Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ),

• Читалища,

•  Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

•  Община Кирково и Община Златоград;

Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

 


Допустими дейности по процедурата:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество за публична общинска инфраструктура – допустимо само за общини

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

•    Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

•    Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

•    Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

•    Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението; 

•    Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;

•    Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;


Допустими разходи:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане

в) Общи  консултантски и проектантски разходи,

г)придобиването на нематериални активи.

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

1.   Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.

2.   Разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, пътеводители и др.), в т.ч. хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за лектори/ жури, канцеларски материали за целите на проекта (покани, афиши, обяви и др.) и др.

3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

5.   Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 

7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.).

8. Общи разходи, свързани с, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта, които не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „1“ – 7”.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият бюджет за процедурата е 195 580,00 лева;


Остатъчният финансов ресурс след приключване на приема по първи краен срок и бюджет по втори краен срок за кандидатстване е 53 404,04 лева;

За инвестиции по  Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро

За инвестиции по  А. Инвестиционни – изграждане  или подобрения на недвижимо имущество: от 10 000 евро до 50 000 евро


Подробна информация и документи


 • • на интернет страницата на  МИГ Кирково - Златоград:  (Раздел Прием на проекти) http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/306-miarka-7-5-1-03-02-2020  

 • • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9569e17d-1801-4434-96db-99deffd434f3

 • • в офисите  МИГ- в  Златоград и Кирково


Начин на подаване на проектните предложения:


Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.Новината е посетена: 250 пъти

Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил