Решения на Общински съвет - Златоград от мандат 2007-2011
Решение № Дата на приемане Кратко описание
Изтегли
987.
21 Септември 2011 Общинска програма за закрила на детето 2011 – 2012
986.
21 Септември 2011 Прекратяване дейността на Комисията по решение Д 818
985.
21 Септември 2011 Сигнали и жалби против покриване на речното корито в централната градска част
984.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - В. Метахчов
983.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - М. Алемков
982.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - М. Аленкова
981.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Ем. Кочанова
980.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Р. Камберова
979.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Р. Махмуд
978.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Д. Крушков
977.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Р. Кадиева
976.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Р. Баткаджова
975.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Т. Алендарова
974.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Н. Даскалова
973.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - М. Колева
972.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - С. Кильова
971.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - В. Огнянов
970.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ -М. Маркова
969.
21 Септември 2011 Еднократна финансова помощ - Ел. Бояджиева
968.
21 Септември 2011 Избор на Вр.ИД Кмет на Аламовци
967.
21 Септември 2011 Избор на Вр.ИД Кмет на Долен
966.
21 Септември 2011 Избор на Вр.ИД Кмет на Старцево
965.
21 Септември 2011 Избор на Вр.ИД Кмет на Златоград
964.
21 Септември 2011 Отменя Решение № Д 933 и Д 934
963.
21 Септември 2011 Предварително съгласие за замяна на имоти
962.
21 Септември 2011 Удължаване срок на договор за наем - Ст. Керменов
961.
21 Септември 2011 Отдаване под наем битово заведение Черен кос
960.
21 Септември 2011 Учредяване право на строеж за изграждане на сграда – бръснарница
959.
21 Септември 2011 Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011
958.
21 Септември 2011 ДЗСР
957.
21 Септември 2011 Регламентиране на имотите общинска собственост до коритото на реките
956.
21 Септември 2011 Наредба за ИД на Наредба 8 за местните такси и цени на услуги
955.
21 Септември 2011 Определяне средна месечна посещаемост в ЦДГ - 2011-2012
954.
21 Септември 2011 Утвърждаване на маломерни паралелки 2011-2012
953.
25 Август 2011 Предназначение на придобит лек автомобил
952.
25 Август 2011 Промяна Инвестиционна програма - ул. Г. Бенковски Аламовци
951.
25 Август 2011 Средства за ГКПП Златоград
950.
25 Август 2011 Мерки за защита на територии за инфраст.съоръжения
937.
25 Август 2011 Д937-Д949 еднократни помощи
936.
25 Август 2011 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на Касапов
935.
25 Август 2011 Прекратяване на съсобственост по молба на Чемпов
934.
25 Август 2011 Прекратяване на съсобственост по молба на З. Иванов
933.
25 Август 2011 Прекратяване на съсобственост - по молба на Бодурови, Старцево
932.
25 Август 2011 Избиране на ВрИД Кмет на кметство Ерма река
931.
25 Август 2011 Награди за ДЯ Мир
930.
25 Август 2011 Носител на национална литературна награда Сивриев-2011
929.
10 Август 2011 Средищни училища 2 за учебна 2011/2012
928.
28 Юли 2011 Обекти ЧОС за застраховане през 2011
927.
28 Юли 2011 Действия за възстановяване на колектор 1А
926.
28 Юли 2011 Командировки председател на ОбС
925.
28 Юли 2011 Програма за овладяване на популацията
920.
28 Юли 2011 Д920-Д924 Еднократни помощи м юли 2011
919.
28 Юли 2011 Освобождаване от цени за траурна церемония-Топчиева
918.
28 Юли 2011 Учредяване право на строеж за социално жилище-Контилов
917.
28 Юли 2011 Промяна предназначение - за социално жилище
916.
28 Юли 2011 Продажба на жилище на картотекиран наемател Т.Чолакова
915.
28 Юли 2011 Продажба на жилище на картотекиран наемател Сивриева
914.
28 Юли 2011 Предоставяне на земи на ОС Земеделие - по молба на п. Филипов
913.
28 Юли 2011 Временна комисия за мост Вунцова воденица
912.
29 Юни 2011 Дофинансиране транспорт на болни от хемодиализа
911.
29 Юни 2011 Инвестиционни намерения Хикс 89
910.
29 Юни 2011 Инвестиционни намерения - Елтон 93
893.
29 Юни 2011 Еднократна финансова помощ- Реш. от Д 893 до Д 909
892.
29 Юни 2011 Освобождаване от такса траурна церемония- Чолакова
891.
29 Юни 2011 Поправка на фактическа грешка в реш. Д 848
890.
29 Юни 2011 Поправка на фактическа грешка в реш. Д 843
889.
29 Юни 2011 Програма ОбС - второ полугодие 2011
888.
29 Юни 2011 Мрежа учебни заведения 2011/2012
887.
29 Юни 2011 Прекратяване на съсобственост - А. Хаджиев Старцево
886.
29 Юни 2011 Предоставяне на земи на ОД Земеделие. Молба Балушева
885.
29 Юни 2011 Предоставяне на земи на ОД Земеделие. Молба Брънгов
884.
29 Юни 2011 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на Н. Хаджиставрева
883.
29 Юни 2011 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба на С. Профиров
882.
29 Юни 2011 Процедура по чл.15 - по молба на Р.Юрчиев
881.
29 Юни 2011 Предоставяне на част от помещение - за ЦСРИ
880.
29 Юни 2011 Предоставяне безвъзмездно на помещения за ОС "Земеделие"
879.
29 Юни 2011 Промяна предназначение на общински жилища
878.
29 Юни 2011 Търгове за 6 бр петна до бл. 199
877.
29 Юни 2011 Допълнение на Годишна програма за собствеността
876.
29 Юни 2011 Процедура наем Микроязовир Хасидере
875.
29 Юни 2011 Изменение на год. програма за собствеността 2011
874.
29 Юни 2011 НИД Наредба 8- ТБО за детски учебни заведения
873.
29 Юни 2011 Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници
872.
29 Юни 2011 Работни карти 2011 г.
871.
29 Юни 2011 Изменение на предназначението на общинската субсидия за МБАЛ
870.
29 Юни 2011 Програма за финансово оздравяване на МБАЛ за 2011-2012
869.
23 Юни 2011 Предложение защитено училище - с. Долен
868.
23 Юни 2011 Предложение защитено училище Ерма река
867.
23 Юни 2011 Списък на средищни училища 2011-2012
866.
02 Юни 2011 Партньорство по проект ЕТС - горски пожари
865.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ Момчилова
864.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ Баткаджова
863.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - С. Угланова
862.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - Л. Угланова
861.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ Чаушева
860.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ-Колева
859.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ Стоянов
858.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - Гаджев
857.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ Контилов
856.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - Мизинев
855.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - Кильов
854.
28 Април 2011 Еднократна финансова помощ - Бодуров
853.
28 Април 2011 Изм. реш. Д802-Наредба 2, зап. на Областен управител
852.
28 Април 2011 Изм. реш. Д 806-замяна Ликов, по заповед на Обл. Управител
851.
28 Април 2011 Годишен план на социалните услуги
850.
28 Април 2011 Продължаване на договор за наем Хари Цветков
849.
28 Април 2011 Отдаване под наем павилион Старцево
848.
28 Април 2011 Придобиване на собственост върху горски поз.фонд
847.
28 Април 2011 Изм. год програма собственост -обекти от първост.значение
846.
28 Април 2011 Изм. Годишна програма собственост - горски фонд
845.
28 Април 2011 Продажба на общ.имот - реализирано ОПС , Куцов
844.
28 Април 2011 Продажба на общ. имот по молба на ЕТ Анро
843.
28 Април 2011 Продажба на общ.имот по молба на Свобода 97 АД
842.
28 Април 2011 Наградени за 24-ти май
841.
28 Април 2011 Комисия за НЧ Искра - Долен
840.
28 Април 2011 Отчет читалища - 2010
839.
28 Април 2011 Отчет ДЗСР 2010
838.
28 Април 2011 Отчет МБАЛ - ГФО 2010
837.
28 Април 2011 Технически отчет МБАЛ -2010
836.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Ев. Каменова
835.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Г. Мюмюн
834.
31 Март 2011 Еднократна помощ - К. Чолаков
833.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Р. Гюнелиева
832.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Т. Якимова
831.
31 Март 2011 Еднократна помощ - М. Алемков
830.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Х. Мемова
829.
31 Март 2011 Еднократна помощ - М. Дрянков
828.
31 Март 2011 Еднократна помощ - С. Момчилова
827.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Ис. Димитрова
826.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Ф. Бюлюкбашова
825.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Х. Метахчов
824.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Р. Вунцова
823.
31 Март 2011 Еднократна помощ – Семерджиева
822.
31 Март 2011 Еднократна помощ - Г. Сариева
821.
31 Март 2011 Награждаване на здравни работници по Статута за духовно стимулиране
820.
31 Март 2011 Командировки кмет на община и председател на ОбС
819.
31 Март 2011 Общинска Стратегия за развитието на социалните услуги
818.
31 Март 2011 Предложение на Бултекс за сътрудничество - Механа Беловидово и Вунцова воденица
817.
31 Март 2011 Продажби на земя при реализирано право на строеж - С. Кокунев
816.
31 Март 2011 Продажби на земя при реализирано право на строеж - К. Асенов
815.
31 Март 2011 Продажби на земя при реализирано право на строеж - Ем. Топалов
814.
31 Март 2011 Закупуване на терен - Р. Бошнаков
813.
31 Март 2011 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд – Башев
812.
31 Март 2011 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд – Червенков
811.
31 Март 2011 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд –Дерменджиев
810.
31 Март 2011 Откриване на процедури за продажба част от КАС с. Ерма река - 57.00 кв.м.
809.
31 Март 2011 Откриване на процедури за продажба част от КАС с. Ерма река - 46.90
808.
31 Март 2011 Откриване на процедури за продажба избени помещения Минстрой
807.
31 Март 2011 Откриване на процедури за продажба част от сграда Детска градина Старцево
806.
31 Март 2011 Замяна на недвижими имоти между общината и С. Ликов
805.
31 Март 2011 Продължаване договор за наем на терени в с. Старцево за Български спортен тотализатор
804.
31 Март 2011 Продължаване договор за наем на терени в Златоград за Български спортен тотализатор
803.
31 Март 2011 Предоставяне помещения на БЧК
802.
31 Март 2011 Наредба 2 – изменения
801.
14 Март 2011 Проект ОПРР - Подобряване на тур.атракции
800.
22 Февруари 2011 Приложения към БЮДЖЕТ 2011
800.
22 Февруари 2011 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД - 2011 Г.
799.
22 Февруари 2011 Инвестиционна програма за 2011 г.
799.
22 Февруари 2011 Приложение към Инвестиционна програма 2011 - СПИСЪК
798.
22 Февруари 2011 Средства за НПО на ХУ, изм. реш Д 784
797.
21 Февруари 2011 Публично-частно партньорство за 2011 г
796.
21 Февруари 2011 ИП-2011 - отменена
796.
21 Февруари 2011 Приложение към реш.Д796-отменено
795.
21 Февруари 2011 Годишна програма за собствеността - 2011
794.
21 Февруари 2011 Отчет за изпълнение на бюджет 2010 г.
793.
21 Февруари 2011 Комисия за проверка на ремонт в ДЦ
792.
21 Февруари 2011 Неприемане отчета за инв.прогорама за 2010
791.
21 Февруари 2011 Придружител ученици от с. Аламовци
790.
21 Февруари 2011 Изменение структура на ОбА
789.
28 Януари 2011 Законосъобразност на Запис на заповед за аванс плащане СТАДИОН
788.
28 Януари 2011 Запис на заповед за аванс плащане СТАДИОН
787.
27 Януари 2011 Процедура по изменение на ул. регулация кв. Изгрев
786.
27 Януари 2011 Предоставяне на земи от общинскипоземлен фонд - С. Пехливанов
785.
27 Януари 2011 Информация за изпълнение на общиствените поръчки
784.
27 Януари 2011 Средства за клубове на пенсионера и НПО на ХУ 2011
783.
27 Януари 2011 Социална програма за 2011
782.
27 Януари 2011 Годишна програма читалищна дейност за 2011
781.
27 Януари 2011 Културен календар 2011
780.
27 Януари 2011 Отчет културен календар 2010
779.
27 Януари 2011 Спортен календар 2011
778.
27 Януари 2011 Изменение на Наредба 13
777.
27 Януари 2011 Изменение на Наредба 8 за местните такси за 2011 г
776.
27 Януари 2011 Размер ТБО за 2011 г
775.
27 Януари 2011 Отчет план-сметка ТБО
774.
27 Януари 2011 Изменение на Наредба 14
773.
03 Януари 2011 Ново обсъждане на Решение Д 757 от 30.11.2010 г. на ОбС
772.
03 Януари 2011 Запис на заповед за авансово плащане по проект площад гр. Златоград
771.
22 Декември 2010 Прекратяване заседание на ОбС
770.
22 Декември 2010 Програма на ОбС - 2011, първо полугодие
769.
22 Декември 2010 Отчет ОбС 2010
768.
11 Декември 2010 Еднократна финансова помощ - Каменова
767.
11 Декември 2010 Премахване на паянтови постройки
766.
30 Ноември 2010 Еднократна финансова помощ - Ат. Хаджиев
765.
30 Ноември 2010 Еднократна финансова помощ - М. Башев
764.
30 Ноември 2010 Еднократна финансова помощ - Ф. Бюлюкбашова
763.
30 Ноември 2010 Опрощаване на задължения
762.
30 Ноември 2010 Актуализация състав на ПК при ОбС
761.
30 Ноември 2010 Участие в Регионална асоциация В и К
760.
30 Ноември 2010 Одобряване разходи за командировки на Председател на ОбС
759.
30 Ноември 2010 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - местност Лъката
758.
30 Ноември 2010 Кооперативен пазар - процедура по чл. 15 от ЗУТ за кв. 72 по плана на гр. Златоград
757.
30 Ноември 2010 Предоставяне помещения за нуждите на читалищна дейност - Читалище с. Долен
756.
30 Ноември 2010 Обявяване на имот за публична общинска събственост - терен Кадиев врис
755.
30 Ноември 2010 Актуализация на бюджет 2010 - местни дейности
754.
30 Ноември 2010 Заявяване на вземанията от общината
753.
26 Ноември 2010 Управление на част от р. Върбица - публична държавна собственост
752.
28 Октомври 2010 Споразумение за партньорство - управление на отпадъци
751.
28 Октомври 2010 Актуализация на бюджет 2010 - второстепенни разпоредители
750.
28 Октомври 2010 Подготговка на проект пред МКВП - Хасидере
749.
28 Октомври 2010 Съгласуване на идейни проекти
748.
28 Октомври 2010 План-схема техн.инфраструктура топлопровод Златоград
747.
27 Октомври 2010 Проекти на читалища по ПРСР
746.
27 Октомври 2010 Проект ОПАК-Ефективна ОбА
745.
27 Октомври 2010 Проект ОПАК - Златоград-Щавенхаген
744.
27 Октомври 2010 Разходи за командировки председател
743.
27 Октомври 2010 Разходи за командировки кмет на община
742.
27 Октомври 2010 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- М.Стефанова
741.
27 Октомври 2010 Еднократни помощи на ОбС за сметка възнагражд.съветници
740.
27 Октомври 2010 Статут литературна награда "Станислав Сивриев"
739.
27 Октомври 2010 Удължаване срок на договор за наем Грифо
738.
27 Октомври 2010 Проект ОПРР - р. Върбица, промяна реш. Д692
737.
27 Октомври 2010 Осигуряване на финансови средства рентгенов апарат
736.
27 Октомври 2010 Трансформиране на кредит ФЛАГ
735.
29 Септември 2010 Еднократна финансова помощ - Димитрови
734.
29 Септември 2010 Проект за изграждане читалищна сграда - с. Долен
733.
29 Септември 2010 Промяна в състава на комисията по ЗУЖМГМЖСВ
732.
29 Септември 2010 Учредяване на литературна награда "Станислав Сивриев"
731.
29 Септември 2010 Процедура по чл.15 от ЗУТ - Лападжови
730.
29 Септември 2010 Предаване на имот на ОСЗГ
729.
29 Септември 2010 Обявяване на имот в гробищен парк - публична общ.собственост
728.
29 Септември 2010 Командировки Председател
727.
29 Септември 2010 Командировки Кмет
726.
29 Септември 2010 Общинска програма за закрила на детето
725.
29 Септември 2010 Изменение на Наредба № 8
724.
29 Септември 2010 Помещение за полицейски инспектор и ДПС
723.
29 Септември 2010 Продължаване срок на договор за наем - ЕТ Майони
722.
29 Септември 2010 Промяна в иневстиционна програма 2010
721.
29 Септември 2010 Превоз на ученици с ученически автобус
720.
29 Септември 2010 Маломерни паралелки по чл 11а от Наредба 7 на МОМН
719.
29 Септември 2010 Маломерни паралелки по чл 11 от Наредба 7 на МОМН
718.
29 Септември 2010 Промяна мрежа учебни заведения 2010/2011
717.
21 Септември 2010 Позиция за Обл. здравна карта - вариант Септ 2010
716.
20 Август 2010 Молба еднократна финансова помощ-Бодуров
715.
20 Август 2010 Молба еднократна финансова помощ-Башев
714.
20 Август 2010 Молба еднократна финансова помощ-Джандева
713.
20 Август 2010 Молба еднократна финансова помощ-Патълева
712.
20 Август 2010 Спиране изпълнението на Наредба №3 за рекламата
711.
20 Август 2010 Предучилищна подготовка на 5-годишни 2010-11
710.
20 Август 2010 Продажба по чл. 15 - М. Георгиев
709.
20 Август 2010 Продажба на недв.имот в УПИ 1
708.
20 Август 2010 Търг офис №10 - ученическо общежитие
707.
20 Август 2010 Удължаване срок на договор за наем-Дедьов
706.
20 Август 2010 Удължаване срок на договор за наем 194-Хасапчиев
705.
20 Август 2010 Удължаване срок на договор за наем 193-Хасапчиев
704.
20 Август 2010 Актуализация на бюджет 2010 - ЗДБ2010
704.
20 Август 2010 Приложения към Актуализация бюджет - 2010
703.
20 Август 2010 Възнаграждения на общ.съветници, предоставяне на соц.помощи
702.
20 Август 2010 Актуализация капиталови разходи-2010-ЗДБ
701.
20 Август 2010 Участие в регионално сдружение за упр. на отпадъците
700.
20 Август 2010 Трансформиране на кредит флаг -инфо за проект по ОПРР
699.
27 Юли 2010 Оценка за влияние на дефектното гориво за ремонт на автомобили
698.
27 Юли 2010 Закрити заседания за отпускане на еднократни помощи
697.
27 Юли 2010 Еднократна финансова помощ - Кехайова
696.
27 Юли 2010 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- В.Благоева
695.
27 Юли 2010 Заявление на ЕВН България
694.
27 Юли 2010 Относно заповед на кмет на общита № 147/22.10.1992
693.
27 Юли 2010 Увеличаване капацитет на ЦСРИ
692.
27 Юли 2010 Кандидатстване по ОПРР-проект почистване на речно корито
691.
27 Юли 2010 Придобиване безвъзмездно на терен и сгради в казармен терен
690.
27 Юли 2010 Продажба на недв.имот - Караасенови
689.
27 Юли 2010 Продажба на товарен автомобил Лиаз Мадара
688.
27 Юли 2010 Продажба на лек автомобил Крайслер
687.
27 Юли 2010 Отдаване под наем на лекарски кабинет-бивша поликлиника
686.
27 Юли 2010 Удължаване срок на договор за наем с м. Хайвазов
685.
27 Юли 2010 Удължаване срок на договор за наем със З. Дуганов
684.
27 Юли 2010 Удължаване срок на договор за наем с М. Кадиева
683.
27 Юли 2010 Удължаване срок на договор за наем с ЕТ Ветароли
682.
27 Юли 2010 Промяна Нар.8 отн. цени за строит.отпадъци
681.
27 Юли 2010 Актуализация капиталови разходи-2010 - асф.настилки
680.
29 Юни 2010 Разходи за командировки кмет на община
679.
29 Юни 2010 Обекти частна общинска собственост за застраховане
678.
29 Юни 2010 Молба еднократна финансова помощ-Мангарудова
677.
29 Юни 2010 Молба еднократна финансова помощ-Йосифов
676.
29 Юни 2010 Финансово осигуряване на система за видеонаблюдение
675.
29 Юни 2010 Продажба офис № 8 сграда "Бивше обж.Минстрой"
674.
29 Юни 2010 Продажба земя, молба Вунцов
673.
29 Юни 2010 Средства за ремонт на УО
672.
29 Юни 2010 Програма на ОбС - 2010, второ полугодие
671.
29 Юни 2010 Прекратяване действие на решения за кредит по ФЛАГ стар
670.
29 Юни 2010 Кредит по ФЛАГ-нов за проект по ОПРР
669.
29 Юни 2010 Мрежа учебни заведения и звена учебна 2010-2011
668.
29 Юни 2010 Средищни училища 2010-2011 учебна година
667.
29 Юни 2010 Анализ на състоянието на социалните услуги
666.
16 Юни 2010 Позиция за проекта за Областна Здравна карта
665.
02 Юни 2010 Обособяване на УПИ за читалище с. Долен
664.
02 Юни 2010 Предложение за обособяване зони за паркиране до хотелите
663.
02 Юни 2010 Защитени училища за учебната 2010-2011
662.
02 Юни 2010 Инвестиционно намерение в с. Ерма река
661.
02 Юни 2010 Предоставяне на помещение за офис на БЛРС
660.
02 Юни 2010 Ползване на средства по проект ОПРЧР
659.
02 Юни 2010 Продажба избени помещения Минстрой
658.
02 Юни 2010 Актуализация работни карти Обществен договор
657.
02 Юни 2010 Одобряване командировки Кмет
656.
02 Юни 2010 Одобряване командировки Председател на ОбС
655.
02 Юни 2010 Прекратяване на участие в Родопи Еко Проджектс ООД
654.
02 Юни 2010 Прекратяване договор за концесия геотермална вода
653.
02 Юни 2010 Предоставяне помещения в Уч.Общежитие на ПГ Христо Ботев
652.
02 Юни 2010 Отдаване под наем помещение в кметство Аламовци
651.
02 Юни 2010 Отдаване под наем на помещение в бивше училище-Аламовци
650.
02 Юни 2010 Стартиране на процедура за придобиване на нов рентгенов апарат
649.
02 Юни 2010 Конкурс за обществен превоз на пътници
648.
10 Май 2010 Опазване на имущество Дневен център "Зора"
647.
10 Май 2010 Актуализация договор Управител МБАЛ
646.
10 Май 2010 Наредба 3 (нова) за рекламната дейност
645.
10 Май 2010 Актуализация на план-сметката за ТБО за 2010 г.
644.
10 Май 2010 Дарение на джип "Гранд Чероки" на РУ "Полиция"
643.
28 Април 2010 Определяне на 21 май 2010 като празничен и неприсъствен
642.
28 Април 2010 Еднократна финансова помощ - Беев
641.
28 Април 2010 Еднократна финансова помощ - Никова
640.
28 Април 2010 Еднократна финансова помощ - Баткаджова
639.
28 Април 2010 Еднократна финансова помощ- Димитрова
638.
28 Април 2010 Именуване на улици в Старцево
637.
28 Април 2010 Командировки Кмет на община
636.
28 Април 2010 Командировки Председател ОбС
635.
28 Април 2010 Доклади на Читалищни настоятелства за 2009 г.
634.
28 Април 2010 Удължаване срок на договор за наем - ЦРОЗ
633.
28 Април 2010 Процедура по чл.15 от ЗУТ - Момчилова, Старцево
632.
28 Април 2010 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - Въжелиев
631.
28 Април 2010 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - Югстрой ООД
630.
28 Април 2010 Процедура по чл.15 от ЗУТ - Кочева
629.
28 Април 2010 Наредба за изм.и доп Наредба 8 за местните такси
628.
28 Април 2010 Разпределяне на средства за МБАЛ
627.
28 Април 2010 Възстановяване на суми по проект от МТСП
626.
28 Април 2010 Запис на заповед-за авансово плащане проект Градски парк
625.
28 Април 2010 Общинска програма за управление на отпадъците
624.
28 Април 2010 Регионална програма за управление на отпадъците
623.
28 Април 2010 Награждаване по случай 24 май
622.
30 Март 2010 Празник на с.Долен - 06 май
621.
30 Март 2010 Награждаване по случай Деня на здравния работник
620.
30 Март 2010 Освобождаване от такса
619.
30 Март 2010 Прегласуване на решение Д575
618.
30 Март 2010 Приемане на дарения за Пенсионерски клуб
617.
30 Март 2010 Наредба 19 за гробищните паркове в общината
616.
30 Март 2010 Командировки на кемта на община
615.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Кушла 2
614.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на засатви - Кушла 1
613.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Аламовци 2
612.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави-Ерам река 2
611.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Ерма река
610.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Аламовци
609.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Кушла
608.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави-Хасидере 3
607.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави - Пазлак
606.
30 Март 2010 Безвъзмездно придобиване на застави-Хасидере 2
605.
30 Март 2010 Базвъзмездно придобиване на застава - Хасидере
604.
30 Март 2010 Удължаване на догово за наем Радев
603.
30 Март 2010 Конкурс за сезонно предоставяне на терен
602.
30 Март 2010 Продажба на имот ЧОС - Г.Брънгов
601.
30 Март 2010 Продажба на имот ЧОС - Г. Ихтияров
600.
30 Март 2010 Обособяване на спортна площадка Старцево
599.
30 Март 2010 Проект Глобални бибилиотеки - за НЧ Долен
598.
30 Март 2010 Актуализация на договор за управление Управител МБАЛ
597.
30 Март 2010 Средства за ЦСМП
596.
30 Март 2010 Годишен отчет на МБАЛ Златоград за 2009
595.
30 Март 2010 Разпределение на субсидия за МБАЛ
594.
30 Март 2010 Програма за фин.оздравяване МБАЛ, здр.стратегия
593.
30 Март 2010 Разпределение на средства от туристическа такса
592.
30 Март 2010 Процедура за отдаване под наем на микроязовир Хасидере
591.
30 Март 2010 Отчет по изпълнение на Прогр.за ограничване на стр.дефицит
590.
30 Март 2010 Ежемесечни справки за външни услуги и материали
589.
26 Февруари 2010 Актуализация на Местна обществена комисия ред и сигурност
588.
26 Февруари 2010 Актуализация на общ.комисия по безопасност на движението
587.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ Стоян Димитров
586.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ - семейство на Читаков
585.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ Радостин Мемишев
584.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ Е. Кутлева
583.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ Димо Травлев
582.
26 Февруари 2010 Еднократна помощ Малия Колева
581.
26 Февруари 2010 Разпределение на средства за пенсионерски клубове
580.
26 Февруари 2010 Разпределение на средста за НПО на хора с увреждания
579.
26 Февруари 2010 Социална програма - 2010
578.
26 Февруари 2010 Годишна общинска програма за читалищна дейност-2010
577.
26 Февруари 2010 Средства за културен календар - 2010
576.
26 Февруари 2010 Селскостопански път - молба С. Кюлевчиев
575.
26 Февруари 2010 Учредяване право на преминаване - трасе топлопровод
574.
26 Февруари 2010 Командировки на Председател на ОбС
573.
26 Февруари 2010 Командировки на кмет на общината
572.
26 Февруари 2010 Придобиване на собственост - Джип Чероки
571.
26 Февруари 2010 Партньорство по проект на Асоциация за солидарност - ЕТС
570.
26 Февруари 2010 Комисия за приоритетност на обектите отИнвестиционната програма
569.
26 Февруари 2010 Актуализация на план-сметка за БО - 2010
568.
08 Февруари 2010 Не удължаване срок на договор за наем - В. Ефимов
567.
30 Януари 2010 Дълг по ФЛАГ за проект училища
566.
30 Януари 2010 Промяна на решение Д 538
565.
30 Януари 2010 Промяна на решение Д537
564.
30 Януари 2010 Урегулиранена ПИ за спортна площадка-Кадиев врис
563.
30 Януари 2010 Придобиване на общ.публ.собственост - черевно игрище
562.
30 Януари 2010 БЮДЖЕТ - 2010 Г.
562.
30 Януари 2010 Приложения към реш.Д 562 - Бюджет 2010
561.
30 Януари 2010 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - 2010 Г.
560.
30 Януари 2010 Годишна програма за млад.дейности 2010
559.
30 Януари 2010 Спортен календар - 2010 г.
558.
30 Януари 2010 Комисия за изготвяне на годишна общинска програма за читалищата
557.
30 Януари 2010 Културен календар - 2010 г.
556.
30 Януари 2010 Програма за общинска собственост - 2010
555.
30 Януари 2010 Наредба за изм. и доп. Наредба 8 местни такси-2010
554.
30 Януари 2010 Наредба за изм. и доп. на Наредба 14-местни данъци 2010
553.
30 Януари 2010 Приложения към Решение Д553
553.
30 Януари 2010 Уточнен годишен план за бюджет 2009 г.
552.
30 Януари 2010 НЕ ПРИЕМА ОТЧЕТ ЗА ОБЩ. БЮДЖЕТ 2009
551.
30 Януари 2010 Актуализация на общински бюджет 2009
550.
30 Януари 2010 Не приема отчет Инвестиционна програма - 2010
549.
30 Януари 2010 Временна комисия за неразплатените разходи
548.
20 Януари 2010 Дългосрочен дълг за проект "Рехабилитация гр.парк"
547.
20 Януари 2010 Партньорство по проект на междунар. соц. служби
546.
23 Декември 2009 Предоставяне на публ. общ.собственост - СОУ Старцево
545.
23 Декември 2009 Партньорство по проект ЕТС- Солунски лесотехнически университет
544.
23 Декември 2009 Партньорство по проект ЕТС- Агенция Родопи-Еврос
543.
23 Декември 2009 Продажба на земя по молба на наследници Цунцови
542.
23 Декември 2009 Продажба на земя по молба на Юрчиеви
541.
23 Декември 2009 Продажба на земя по молба на Слави Топалов
540.
23 Декември 2009 Продажба на земя по молба на Иван Кануров
539.
23 Декември 2009 Продажба на земя по молба на Здравка Йосифова
538.
23 Декември 2009 Продажба на земи при реализирано ОПС - кв. 20 и кв. 60
537.
23 Декември 2009 Продажба на земи при реализирано ОПС - кв. 10
536.
23 Декември 2009 Предоставяне на помещение за РУ на МВР - с. Долен
535.
23 Декември 2009 Предоставяне на помещение за РУ на МВР - с. Старцево
534.
23 Декември 2009 Предоставяне на помещение за РУ на МВР - с. Ерма река
533.
23 Декември 2009 Предоставяне на попещение за РУ на МВР - ул. Рожен
532.
23 Декември 2009 Удължаване срок на договор за наем с д-р Тошев - с. Долен
531.
23 Декември 2009 Удължаване срок на договор за наем с ЕТ "Михаела"-Ерма река
530.
23 Декември 2009 План-сметка БО и Такса битови отпадъци за 2010 г.
529.
23 Декември 2009 Отмяна на делегирани бюджети за ЦДГ Ерма река и ОДК
528.
23 Декември 2009 Програма на ОбС - 2010, първо полугодие
527.
23 Декември 2009 Актуализация на бюджет за дофинансиране на ЦДГ
526.
23 Декември 2009 Актуализация капиталови разходи-2009 - целеви средства
525.
26 Ноември 2009 Поправка на фактическа грешка - Д 504
524.
26 Ноември 2009 Командировки кмет на община 16/10/09-13/11/09
523.
26 Ноември 2009 Командировки председател ОбС 18/08/09-13/11/09
522.
26 Ноември 2009 Актуализация на площи за реш. Д254-Ломски
521.
26 Ноември 2009 Финансиране асфалтови работи Долен - бюджет 2010
520.
26 Ноември 2009 Актуализация поименен списък 2009-улици Долен
519.
26 Ноември 2009 Използване на спортна база в СОУ Старцево
518.
26 Ноември 2009 Обявяване на публична общинска собственост СОУ Старцево
517.
26 Ноември 2009 Отдаване под наем на помещение за закуски в СОУ Златоград
516.
26 Ноември 2009 Безлихвен заем от наб. сметка за проект по ОПРЧР
515.
26 Ноември 2009 Раб.карта 11 - Инженерна инфраструктура и паркиране
514.
26 Ноември 2009 Наредба за ИД на Наредба 8- отмяна платено паркиране
513.
26 Ноември 2009 Общински план за младежта 2010-2014
512.
21 Ноември 2009 Удостояване на Виктор Калев с почетно гражданство
511.
21 Ноември 2009 Удостояване на отец Атанас Аролски с Почетно гражданство
510.
26 Октомври 2009 Организация на движението ул. Ерма и ул. Беловидово
509.
26 Октомври 2009 Наредба за изменение и доп. на Наредба 8
508.
26 Октомври 2009 Командировки кмет на община
507.
26 Октомври 2009 Финансиране помещения за Спешна помощ Златоград
506.
26 Октомври 2009 Съдебни заседатели за РС Златоград 2010-2014
505.
26 Октомври 2009 Съдебни заседатели за Окръжен съд Смолян 2010-2014
504.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Астория
503.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Митко Бошнаков
502.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Невен Ефимов
501.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Венелин Чаушев
500.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Ели Арнаудова
499.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Илия Чомезов
498.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Рачо Радулов
497.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Илия Сапунджиев
496.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Севдалин Гюнелиев
495.
26 Октомври 2009 Договор за наем - Надка Михайлова
494.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Кормова
493.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Кожухарска
492.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Сувариев
491.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Анджерова
490.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Ана Лазарова
489.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Йорданов
488.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Денева
487.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Дашинова
486.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Чинарева
485.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Белев
484.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Турналиев - МЦ Смолян
483.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Личев
482.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Щукина 2
481.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Щукина
480.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Караманолева
479.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Филипова
478.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Мизова - 2
477.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Ушева - МЦ Златоград
476.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Иванов
475.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Димитров
474.
26 Октомври 2009 Договор за наем с д-р Мизова
473.
26 Октомври 2009 Публичен търг за топли напитки в ОУ В.Левски Ерма река
472.
26 Октомври 2009 Публичен търг за помещение в ОУ В.Левски Златоград
471.
26 Октомври 2009 Публичен търг за помещение в СОУ Старцево
470.
26 Октомври 2009 Продажба земя- Топалов
469.
26 Октомври 2009 Продажба земя- Мемова
468.
26 Октомври 2009 Кандидатстване по проект ОПРР
467.
26 Октомври 2009 Кандидатстване по Красива България за 2010
466.
26 Октомври 2009 Партньорства по проекти на ЕТС
465.
26 Октомври 2009 Кандидатстване по проект ЕТС - Трансграничен бизнесцентър
464.
26 Октомври 2009 Кандидатстване по проект ЕТС - Комуникационно трасе
463.
26 Октомври 2009 Проект Дневен център
462.
07 Октомври 2009 Процедура по избор на съдебни заседатели
461.
07 Октомври 2009 Актуализация на Наредба № 13
460.
07 Октомври 2009 Еднократна фин. помощ - Колев
459.
07 Октомври 2009 Еднократна фин.помощ- Дрянкови
458.
07 Октомври 2009 Еднократна фин. помощ - Т.Кехайова
457.
07 Октомври 2009 Персонална пенсия Боюклиев
456.
07 Октомври 2009 Освобождаване от такса Аламовци
455.
07 Октомври 2009 Работна карта № 10 Общ.договор
454.
07 Октомври 2009 ТВ кмет на община и кметове на кметства
453.
07 Октомври 2009 Командировки на кмет на община
452.
07 Октомври 2009 Отдаване под наем терени КАС Ерма река
451.
07 Октомври 2009 Удължаване на наем Еколес ООД Старцево
450.
07 Октомври 2009 Удължаване на наем ЕТ Последен шанс
449.
07 Октомври 2009 Закриване УО, сформиране група
448.
07 Октомври 2009 Маломерни паралелрки по чл.11 а
447.
07 Октомври 2009 Маломерни паралелки по чл. 11
446.
07 Октомври 2009 Актуализация състава на ПК
445.
11 Септември 2009 Проект ПРСР - Водоснабдяване Ерма река
444.
11 Септември 2009 Проект ПРСР - Водоснабдяване Долен
443.
11 Септември 2009 Актуализация Капиталови разходи-2009
442.
11 Септември 2009 Разпределяне средства оздр.програма2009
441.
11 Септември 2009 Промяна решение Д425
440.
11 Септември 2009 Промяна решение Д421
439.
27 Август 2009 Финансиране проект - МИГ
438.
27 Август 2009 Освобождаване от такса по Нар.8 по молба Башева
437.
27 Август 2009 Комнадировки кмет на община
436.
27 Август 2009 Командировки председател на ОбС
435.
27 Август 2009 Маломерни паралелки по чл.11а учебна 2009-2010
434.
27 Август 2009 Маломерни паралелки по чл.11 - уч.2009-2010
433.
27 Август 2009 Продажба земя по молба Кисьова Златоград
432.
27 Август 2009 Продажба на земя по молба на Алчеви - Златоград
431.
27 Август 2009 Учредяване право на строеж- гаражи Ерма река
430.
27 Август 2009 Търг за наем на офис в сграда Ученическо общежитие
429.
27 Август 2009 Разпределяне средства от туристическа такса 2009
428.
27 Август 2009 Предназначение субсидия МБАЛ - 2009
427.
30 Юли 2009 Кандидатстване на Община Мадан по ФЛАГ за разширение депо ТБО
426.
30 Юли 2009 Удължаване срок на договор за наем с ЕТ "Войвода"
425.
30 Юли 2009 Учредяване право на ползване по трасе топлопровод
424.
30 Юли 2009 Споразумение за сътрудничество с БФ по баскетбол.
423.
30 Юли 2009 Център за обществена подкрепа
422.
30 Юли 2009 Отчет текущо изпълнение на Социална програма 2009
421.
30 Юли 2009 Промяна Нар.8 отн. ползване на спортна база
420.
30 Юли 2009 Мрежа учебни заведения учебна 2009-2010
419.
30 Юли 2009 Откриване процедура по акредитация на МБАЛ
418.
30 Юли 2009 Информация за МБАЛ
417.
17 Юли 2009 Актуализация на бюджет във връзка с проект "По пътя на траките"
416.
23 Юни 2009 Подкрепа на читалищни библиотеки по проект "Глобални библиотеки"
415.
23 Юни 2009 Кандидатстване ПУДООС - Гл колектор ІІА и ІІБ
414.
23 Юни 2009 Дневни разходи кмет на общината 16/05-15/06/2009
413.
23 Юни 2009 Командировки председател ОбС 16/04-15/06/2009
412.
23 Юни 2009 Наредба 18 за зелените системи
411.
23 Юни 2009 Продажба специализиран автомобил Лиаз-Мадара
410.
23 Юни 2009 Продажба лек автомобил "Крайслер"
409.
23 Юни 2009 Продажба обособена част в ОДЗ Старцево
408.
23 Юни 2009 Продажба избени помещения блок "Минстрой"
407.
23 Юни 2009 Удължаване срок на договор за наем ЕТ Ники Дент
406.
23 Юни 2009 Програма за структурен дефицит за 2009
405.
23 Юни 2009 Освобождаване на терен в двора на ОУ Златоград от В.Енчев
404.
23 Юни 2009 Предложение за средищни училища за учебна 2009/2010 г.
403.
23 Юни 2009 Предложение за защитени училища за уч.2009/2010 г.
402.
23 Юни 2009 Програма на ОбС за второ полугодие на 2009 г.
401.
23 Юни 2009 Отчет на ОбС за първо полугодие на 2009 г
400.
28 Май 2009 Командировки кмет на община
399.
28 Май 2009 Удължаване срок на антикризисната комисия
398.
28 Май 2009 Предоставяне апартамент за СОУ Старцево
397.
28 Май 2009 Удължаване срок на договор А. Хаджиев
396.
28 Май 2009 Удължаване срок на договор ЕТ Ремикс
395.
28 Май 2009 Мораториум върху новообразувани общ.имоти
394.
28 Май 2009 Прекратяване на съсобственост - Добрев
393.
28 Май 2009 Стратегия за общинска собственост 2009-2001
392.
14 Май 2009 Командировки председател на ОбС
391.
14 Май 2009 Командировки кмет на община
390.
14 Май 2009 Процедура по по чл. 15 от ЗУТ - Езилев и Мемов
389.
14 Май 2009 Процедура по чл.15 от ЗУТ - Стефан Чемпов
388.
14 Май 2009 Процедура по чл.15 от ЗУТ - Асен Хаджиев
387.
14 Май 2009 Изменение улична регулация - ул. Васил Левски Старцево
386.
14 Май 2009 Прекратяване на съсобственост със Соколови
385.
14 Май 2009 Продажба недвижим имот Златко Хаджиев
384.
14 Май 2009 Продажба недвижим имот на Николай Вунцов
383.
14 Май 2009 Предоставяне помещение на КНСБ
382.
14 Май 2009 Удължаване срок на договор за наем - Ради Крушков
381.
14 Май 2009 Продължаване срок на договор за наем - Румен Върбанов
380.
14 Май 2009 Промяна в структурата на ОД "Чистота"
379.
14 Май 2009 Връчване на общински отличия на Димчо Михалевски
378.
14 Май 2009 Удостояване на Димчо Михалевски с почетно гражданство
377.
14 Май 2009 Подобряване материалната база на читалищата
376.
14 Май 2009 Преасфалтиране участъци Златоград - Печинско
375.
14 Май 2009 Актуализация раб.карти 2009 г.
374.
28 Април 2009 Награждаване - просветни кадри - 24 май
373.
28 Април 2009 Награждаване - лекари
372.
28 Април 2009 Финансова помощ - Станкова
371.
28 Април 2009 Финансова помощ - Контилов
370.
28 Април 2009 Публично оповесетн търг-помещение бивш Пионерски дом
369.
28 Април 2009 Придобиване на собственост за гробищен парк
368.
28 Април 2009 Собствени приходи за учулища - Бюджет 2009
367.
28 Април 2009 Оценка на финансовото състояние и политика
366.
28 Април 2009 Предоставяне средства по проект ОПЧР на ССИ
365.
28 Април 2009 Доклад ПРСР - публично обсъждане
364.
28 Април 2009 Проект ПРСР - градски парк
363.
28 Април 2009 Проект ПРСР - пешеходен мост
362.
28 Април 2009 Проект ПРСР - стадион
361.
28 Април 2009 Отчет МБАЛ Златоград - 2008
360.
28 Април 2009 Становища за Областна здравна карта
359.
30 Март 2009 Награждаване за деня на здравния работник - по Статута
358.
30 Март 2009 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - Рок Си Ен Велин Башев
357.
30 Март 2009 Разпределение на средства за сдружения на хора с увреждания
356.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ - Джандев
355.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ - Иванова
354.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ - Николова
353.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ Христова
352.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ - Мемишев
351.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ - Угланова
350.
30 Март 2009 Еднократна финансова помощ Петкова
349.
30 Март 2009 Наредба № 17 за участия на общината
348.
30 Март 2009 Командировки Председател на ОбС
347.
30 Март 2009 Командировки кмет на община
346.
30 Март 2009 Промяна предназначение площи МБАЛ
345.
30 Март 2009 Достъп на хора с увреждания МБАЛ
344.
30 Март 2009 Общинска програма закрила на детето 2009
343.
30 Март 2009 Отчет на Об комисия за безопасност на движението 2008
342.
30 Март 2009 Съгласуване за отдаване под наем ДГ Аламовци
341.
30 Март 2009 Търг в помещение кметство Аламовци
340.
30 Март 2009 Продължаване наемен срок, Думбаров
339.
30 Март 2009 Продажба на земя, Сапунджиев, Долен
338.
30 Март 2009 Продажба на земя, Караасенов, Старцево
337.
30 Март 2009 продажба земя - Веизов Старцево
336.
30 Март 2009 Продажба на земя - Башеви, Старцево
335.
30 Март 2009 Продажба имот - А. Зейнелов
334.
30 Март 2009 Гл.колектор ІІ В - кандидатстване ПУДООС
333.
30 Март 2009 Структура на ОбА
332.
30 Март 2009 Кандидатстване ФЛАГ - проект обр.инфраструктура
331.
30 Март 2009 Актуализация на ОПР 2005-2013
330.
12 Март 2009 Молба финансова помощ Хоспис Мадан
329.
12 Март 2009 Освобождаване от такса
328.
12 Март 2009 Проект Красива България - съфинансиране
327.
26 Февруари 2009 Анекс договор управител МБАЛ
326.
26 Февруари 2009 Анекс договор временно управление на МБАЛ
323.
26 Февруари 2009 Промяна Правилник ОбС
322.
26 Февруари 2009 Корекция в решение № Д 304-30.01.09
321.
26 Февруари 2009 Корекция в решение № Д 283-28.01.09
320.
26 Февруари 2009 Корекция в решение № Д 282-28.01.09
319.
26 Февруари 2009 БЮДЖЕТ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД-2009
318.
26 Февруари 2009 Инвестиционна програма за капиталови разходи за 2009
317.
26 Февруари 2009 Транспорт ДЦ
316.
26 Февруари 2009 Социална програма на Община Златоград за 2009
315.
26 Февруари 2009 Средства - спортен календар за 2009 г.
314.
26 Февруари 2009 Средства за културен календар за 2009
313.
26 Февруари 2009 Мерки за финансово оздравяване 2009
312.
26 Февруари 2009 Наредба за изм. и доп. на Наредба № 8 - местни такси
311.
26 Февруари 2009 Програма за общинската собственост за 2009
310.
26 Февруари 2009 Предоставяне помещения под наем - ОУ Ерма река
309.
26 Февруари 2009 Продажба на имот общ.собственост - Сарелска
308.
26 Февруари 2009 Продажба на имот общ.собственост - Башев
307.
26 Февруари 2009 Прекратяване съсобственост- Ковачева, Христозов
306.
26 Февруари 2009 Договор за наем СХУ Надежда
305.
26 Февруари 2009 Застраховане на имоти частна общ.собственост 2009
304.
30 Януари 2009 Изменение на реш Д291 - ЗПРКИ
303.
30 Януари 2009 ТБО 2009 и план сметка
302.
28 Януари 2009 Еднократна финансова помощ – Пехливанов
301.
28 Януари 2009 Командировки на кмета на общината
300.
28 Януари 2009 Информация за МКБППМН 2008
299.
28 Януари 2009 Делегирана дейност Детски градини
297.
28 Януари 2009 Финансиране от ФЛАГ във връзка с ОПРР
296.
28 Януари 2009 Проект В и К и Преч. станция -Старцево
295.
28 Януари 2009 Концепция Централна градска част
294.
28 Януари 2009 Параметри на дог.за управление МБАЛ
293.
28 Януари 2009 Бизнес задача на Управител МБАЛ–2009–2012 година
292.
28 Януари 2009 Управител МБАЛ
291.
28 Януари 2009 Комисия по ЗПРКИ
290.
28 Януари 2009 РСХЗУ предоставяне на офис
289.
28 Януари 2009 Ненко Дедьов - не удължава срок на договор
288.
28 Януари 2009 Братя Герини – Прес ООД,срок на договор
287.
28 Януари 2009 Митко Бошнаков срок на договор за наем
286.
28 Януари 2009 ЕТ “Лилия-Вера Билянова” за срок на договор
285.
28 Януари 2009 Венелин Чаушев - срок на договор за наем
284.
28 Януари 2009 Невен Ефимов срок на договор за наем
283.
28 Януари 2009 публично оповестен търг – сграда – плувен басейн
282.
28 Януари 2009 публично оповестен търг - павилион Старцево
281.
29 Декември 2008 Продължаване наем-Н. Михайлова
280.
29 Декември 2008 Продължаване наем-Е. Арнаудова
279.
29 Декември 2008 Продължаване наем- И. Сапунджиев
278.
29 Декември 2008 Продължаване наем- Р. Радулов
277.
29 Декември 2008 Продължаване наем- С. Гюнелиев
276.
29 Декември 2008 Продължаване наем-Чомезов
275.
29 Декември 2008 Задание кооперативен пазар
274.
29 Декември 2008 Концепция градоустр трасе
273.
29 Декември 2008 Спортен календар 2009
272.
29 Декември 2008 Културен календар 2009
271.
29 Декември 2008 Наредба 16 общ обсъждане
270.
29 Декември 2008 Наредба 14 Местни данъци 2009
269.
22 Декември 2008 Командировки кмет
268.
22 Декември 2008 ДЗ ДМС
267.
22 Декември 2008 Програма 2009 - 1
266.
22 Декември 2008 Отчет на Обс за 2008 - 2
265.
22 Декември 2008 Инфо Дневен център Зораа
264.
22 Декември 2008 Улица Гривица
263.
22 Декември 2008 Актуализация Наредба 11 ДГФ
262.
22 Декември 2008 Нова Наредба 7 управление на общ бюджет
261.
22 Декември 2008 Проект ВИК Златоград ОПОС
260.
22 Декември 2008 Проект ОПЧР Училището привлекателно...
259.
07 Декември 2008 Изменение Наредба 2 за собствеността
258.
30 Ноември 2008 Почетен гражданин Михайлидис
257.
30 Ноември 2008 Почетен гражданин - Павлидис
256.
30 Ноември 2008 Командировки Председател ОбС
255.
30 Ноември 2008 Одобряване оценка Юрчиев
254.
30 Ноември 2008 Одобряване оценка Ломски
253.
30 Ноември 2008 Прекратяване съсобственост Дюлгеров
252.
30 Ноември 2008 Предоставяне гаражна клетка ФСП
251.
30 Ноември 2008 Конкурс имот в СОУ Златоград
250.
30 Ноември 2008 Разходване Прогарама стр. дефицит
249.
30 Ноември 2008 Гаранция консултантски договори
248.
30 Ноември 2008 Проект мониторинг Геотермална система
247.
27 Ноември 2008 Актуализация Наредба 2 общ собственост
246.
27 Ноември 2008 Наредба 15 управление на общ пътища
245.
05 Ноември 2008 Командировки Председател ОбС
244.
05 Ноември 2008 Командировки Кмет
243.
05 Ноември 2008 Преговори ЕВН относно трафопост Малка река
242.
02 Ноември 2008 Детайли еблементи временно управление МБАЛ
241.
29 Октомври 2008 Ул.Плиска действащ план промяна
240.
29 Октомври 2008 Кандидатстване Кр.България
239.
29 Октомври 2008 Отмяна решение Г403
238.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Костова
237.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Хумчев
236.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Сариева
235.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Мемова
234.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Кисьов
233.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Георгиев
232.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Пиличев
231.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Кърлева
230.
29 Октомври 2008 Финансова помощ Колева
229.
29 Октомври 2008 Запис на заповед Техн.помощ ВИК Зл
228.
29 Октомври 2008 Проект ОПЧР - Социален асистент
227.
29 Октомври 2008 Проект ОПРР операция 4 2
226.
29 Октомври 2008 Почетен гражданин - проф.Ковачев
225.
29 Октомври 2008 Награждаване Деспотов, Алендаров, Скечелиева
224.
29 Октомври 2008 Награждаване на ОНЧ Просвета
223.
29 Октомври 2008 Средстав за клуб на пенсионера Старц.
222.
29 Октомври 2008 Продължаване наем Клуб Нов квартал
221.
29 Октомври 2008 Комисия за провеждане конкурс МБАЛ
220.
29 Октомври 2008 Конкурс избор Управител МБАЛ
219.
29 Октомври 2008 Избиране врем.управител МБАЛ
217.
29 Октомври 2008 Отчет на бизнесзадача управител МБАЛ
216.
29 Октомври 2008 Уширяване УПИ ІІІ 2341
215.
29 Октомври 2008 Уширяване УПИ V 2233
214.
29 Октомври 2008 Търг продажба ОДЗ Старцево - втори етаж
213.
29 Октомври 2008 Продажба офис 10 Пионерски дом
212.
29 Октомври 2008 Продажба офис 6 Пионерски дом
211.
29 Октомври 2008 Продажба офис 5 Пионерски дом
210.
29 Октомври 2008 Продажба офис 3 Пионерски дом
209.
29 Октомври 2008 Продажба офис 1 Пионерски дом
208.
29 Октомври 2008 Търг избени помещения Минстрой
207.
29 Октомври 2008 СМБРЗ ДЦ Зора
206.
29 Октомври 2008 СМБРЗ дейност Общинска администрация
205.
29 Октомври 2008 Разходване средства Прогр.стр.дефицит
204.
24 Септември 2008 Запис на заповед проект ОПРР - училища
203.
24 Септември 2008 Проект сграда ОбА Красива България
202.
24 Септември 2008 Численост дейност Чистота и СМБЗ
201.
24 Септември 2008 Командировки кмет
200.
24 Септември 2008 Временна комисия за наредба 3
199.
24 Септември 2008 Временна комисия за наредба 2
198.
24 Септември 2008 Гаранция консултанти
197.
24 Септември 2008 Проект Централен площад
196.
24 Септември 2008 Проект ПРСР мерки 321 и 322
195.
24 Септември 2008 Устройствен правилник ДЦ Зора
194.
24 Септември 2008 Съглесие предв действ концесия Хасидере
193.
24 Септември 2008 Ликвидиране съсобственост Семерджиеви
192.
24 Септември 2008 Обособяване сам.УПИ - Хаджипантелееви
191.
24 Септември 2008 Създаване Обществен фонд РС
190.
24 Септември 2008 Създаване ДГФ защита при бедствия
189.
24 Септември 2008 Прогласяване ОПС
188.
24 Септември 2008 Търг помещения СОУ Старцево
187.
24 Септември 2008 Средства за ТС Мераклийче
186.
24 Септември 2008 Разпределение ученици ОУ Златоград
185.
24 Септември 2008 Средства обр. процес ОУ Златоград
184.
24 Септември 2008 Средства за образователния процес
183.
24 Септември 2008 Дофинансиране на СОУ Старцево
182.
24 Септември 2008 СМБРЗ за дейност ЦСРИ
181.
24 Септември 2008 Заплати кмет на община и кметства
180.
24 Септември 2008 Прекратяване дог управление МБАЛ
179.
24 Септември 2008 Комисия фин.проверка МБАЛ
178.
09 Септември 2008 Отмяна т.8 10 11 от Д158
177.
26 Август 2008 Командировки Председател ОбС
176.
26 Август 2008 Командировки Кмет
175.
26 Август 2008 Оптимизиране събираемост тур. такса
174.
26 Август 2008 Предоставяне протоколи от ЕСУТ
173.
26 Август 2008 Търг специализиран автомобил Лиаз Мадара
172.
26 Август 2008 Търг за продажба на Крайслер
171.
26 Август 2008 Средства за Клуб на пенсионера Старцево
170.
26 Август 2008 Становище за Клуб на пенсионера Старцево
169.
26 Август 2008 Проект потенциален МИГ подмярка 431 2
168.
26 Август 2008 Проект ОПРР - Развитие на КИ Атракции
167.
26 Август 2008 Утвърждаване на маломерни паралелки
166.
26 Август 2008 Утвърждаване маломерни и слети паралелки
165.
26 Август 2008 Предложения за средищни училища
164.
26 Август 2008 Мрежа учебни звена
163.
31 Юли 2008 Съгл. за проект Концепция ЦГЧ и трасе
162.
31 Юли 2008 Проект ОПРР оп.3.1 Туристически атракции
161.
31 Юли 2008 Конкурс наем ОДЗ Старцево - първи ет.
160.
31 Юли 2008 Разпределение средства сдружения на ХУ
159.
31 Юли 2008 Актуализация ОбК безопасност движение
158.
31 Юли 2008 Предназначение общински жилища - Старцево
157.
31 Юли 2008 Промяна реш.Д137 за Програма структурен дефицит
156.
27 Юли 2008 Проект ОПАК за прозрачна местна администрация
155.
27 Юли 2008 Проект ОПАК-Местната власт в контакт с бизнеса
154.
30 Юни 2008 Предложение за перс.пенсия - Илиева
153.
30 Юни 2008 командировки на Кмета на община
152.
30 Юни 2008 Командировки на Предс на ОбС
151.
30 Юни 2008 Състав МК ОРС
150.
30 Юни 2008 План за защита при бедствия
149.
30 Юни 2008 Програма овладяване популацията кучета
148.
30 Юни 2008 Ремонт ул. Гривица
147.
30 Юни 2008 Проект ПУДООС - Колектор кв. Тракия
146.
30 Юни 2008 Проект ДАМС за спортен комплекс
145.
30 Юни 2008 Акт за общ собст за целия терен - Стадиона
144.
30 Юни 2008 Публична собственост - стадион и басейн
143.
30 Юни 2008 Промяна туристическа такса 2009 г
142.
30 Юни 2008 Изплащане изпълнителен лист д-р Белев
141.
30 Юни 2008 Конкурс ендокринолог и други
140.
30 Юни 2008 Средства ремонт СОУ Златоград
139.
30 Юни 2008 СМБРЗ дейност Общинска администрация
138.
30 Юни 2008 Актуализация структура на ОбА
137.
30 Юни 2008 Програма ограничаване структурен дефицит
136.
30 Юни 2008 Отчет на Общ.план за развитие
135.
30 Юни 2008 Програма на ОбС за 2008-2
134.
30 Юни 2008 Срок изпълнение решения на ОбС
133.
30 Юни 2008 Отчет на ОбС за първо полугодие 2008
132.
28 Май 2008 Финансова помощ Р. Кадиева
131.
28 Май 2008 Ремонт кухни ЦДГ Снежанка и ДЯ
130.
28 Май 2008 Награждаване на учители
129.
28 Май 2008 Замяна недв имоти - Маринови
128.
28 Май 2008 Командировки на кмета на общината
127.
28 Май 2008 Промяна структура на ОбА
126.
28 Май 2008 Дарение на общ имущ на ПГ Х. Ботев
125.
28 Май 2008 Участие на Предс ОбС в НАДПОС
124.
28 Май 2008 Парична помощ М. Чернева
123.
28 Май 2008 Парична помощ М. Чаушева
122.
28 Май 2008 Парична помощ Г.Башева
121.
28 Май 2008 Парична помощ Н. Бодуров
120.
28 Май 2008 Парична помощ В.Стоянов
119.
28 Май 2008 Парична помощ Р. Караиванова
118.
28 Май 2008 Парична помощ З. Цацаров
117.
28 Май 2008 Парична помощ В.Огнянов
116.
28 Май 2008 Актуализация на Наредба 1 за общ ред
115.
28 Май 2008 Актуализация Наредба 2 за общ.собственост
114.
28 Май 2008 Проект ВИК Старцево -техн помощ
113.
28 Май 2008 Проект ТБО Мадан Златоград Неделино
112.
28 Май 2008 Проект ЦДГ Старцево
111.
28 Май 2008 Предложение за прехърляне на баск.площадка
110.
28 Май 2008 Актуализация Общ.план за развитие 2005-2013
109.
28 Май 2008 Вариант за обвъзмездяване собственици трасе
108.
28 Май 2008 Възлагане общ превоз за Златоград
107.
28 Май 2008 Промяна Общ.транспортна схема
99.
23 Април 2008 Обявяване на частна общ.собств Аламовци
98.
23 Април 2008 Наем тотопункт Старцево
97.
23 Април 2008 Наем тотопункт Златоград
96.
23 Април 2008 Програма енерг.ефективност 2008-2013
95.
23 Април 2008 Програма околна среда 2008-2013
94.
23 Април 2008 Промяна на организация сметоизвозване
93.
23 Април 2008 Проект техн пом. ОП ОС
92.
23 Април 2008 Проект ЦДГ Снежанка за Яп.посолство
91.
23 Април 2008 Награди образователни дейци
90.
23 Април 2008 Преобразуване на ПГ Х.Ботев в общинска
106.
23 Април 2008 Финансиране Гл.Колектор 2 Долен - ПУДООС
105.
23 Април 2008 Продажба поземлени имоти Фабрика
104.
23 Април 2008 Продажба имот 110 кв.м С.Тодоров
103.
23 Април 2008 Продажба имот 87 кв.м Карафеизови
102.
23 Април 2008 Продажба специален автомобил Лиаз
101.
23 Април 2008 Продажба лек автомобил Крайслер
100.
23 Април 2008 Прекратяване съсобственост Чомезов- Алам.
89.
09 Април 2008 Промяна в решение Д59
88.
09 Април 2008 Изменение Наредба 1 за общ.ред
87.
09 Април 2008 Представител от ОбС по общ.договор
86.
09 Април 2008 Обществен договор 2008-2012
85.
28 Март 2008 Мерки за гробищен парк
84.
28 Март 2008 Право на строеж подземен етаж- Вальор
83.
28 Март 2008 Наем интернет клуб в ЦДГ Долен
82.
28 Март 2008 Преустройство съществуваща сграда до Общ.
81.
28 Март 2008 Финансова помощ на Е. Каралийска
80.
28 Март 2008 Правилник на ОбК за безоп. на движението
79.
28 Март 2008 Актуализация състава на МК Общ.ред и сигурност
78.
28 Март 2008 Програма за взаимодействие с РПУ
77.
28 Март 2008 Командировки на Председател на ОбС
76.
28 Март 2008 Командировки на Кмета на общината
75.
28 Март 2008 Предложение за състава на ЕСУТ
74.
28 Март 2008 Информация на МК БППМН за 2007
73.
28 Март 2008 Ликвидиране съсобственост Мишеви Долен
72.
28 Март 2008 Наредба 8 за местните такси и цени на услугите
71.
25 Март 2008 Проект за ен.ефективност МБАЛ
70.
25 Март 2008 Финансов отчет на МБАЛ Златоград
69.
25 Март 2008 Отчет за дейността на МБАЛ Златоград
68.
29 Февруари 2008 Дългосрочен дълг мотометачна машина
67.
29 Февруари 2008 Актуализация на общинска трансп.схема
66.
29 Февруари 2008 Поправка на яван факт.грешка Д50
65.
29 Февруари 2008 Поправка на явна фактическа грешка решД48
64.
29 Февруари 2008 Командировки на кмета на общината
63.
29 Февруари 2008 МИГ Златоград- Неделино-Мадан-Рудозем
62.
29 Февруари 2008 Обществен съвет за соц.подпомагане
61.
29 Февруари 2008 Актуализация на Наредба №1 общ.ред
60.
29 Февруари 2008 Бюджет 2008
59.
29 Февруари 2008 Мерки за намаляване на проср.задължения
58.
29 Февруари 2008 Културен календар 2008 и финанси
57.
29 Февруари 2008 Рампа и достъп на ХУ в МБАЛ
56.
29 Февруари 2008 Инвестиционна програма 2008
55.
30 Януари 2008 Представител в МБАЛ Смолян
54.
30 Януари 2008 Актуализация Правилник на ОбС
53.
30 Януари 2008 МИГ Златоград - Неделино
52.
30 Януари 2008 Наем Клуб Нов квартал Старцево
51.
30 Януари 2008 Списък от общинска пътна мрежа
50.
30 Януари 2008 Наредба 14 - местни данъци 2008
49.
30 Януари 2008 Програма за управление на общ.собственост08
48.
21 Януари 2008 Структура на ОбА
47.
21 Януари 2008 Финансова помощ М.Белев
46.
21 Януари 2008 Проект ОП РР - Образователна инфраструктура
45.
21 Януари 2008 Отчет за изпълнение на Бюджет 2007
44.
21 Януари 2008 Окончателен годишен план - Бюджет 2007
43.
21 Януари 2008 Дофинансиране СОУ Антим І - ремонт сан.пом.
42.
21 Януари 2008 Отчет на капиталови разходи 2007 г.
41.
21 Януари 2008 Актуализация на год.план капиталови разходи
40.
21 Януари 2008 Социална програма 2008 г
39.
27 Декември 2007 Представител в Обл.съвет за развитие
38.
27 Декември 2007 Делегат АРО
37.
27 Декември 2007 Представители за НСОРБ - Пост комисии
36.
27 Декември 2007 Делегати за НСОРБ - Общо събрание
35.
27 Декември 2007 Актуализация на ОбК за безопасност на движението
34.
27 Декември 2007 Правилник за Консултативния съвет по туризъм
33.
27 Декември 2007 Наредба 13 принудително премахване на сгради
32.
27 Декември 2007 Спортен календар за 2008 г
31.
27 Декември 2007 Културен календар за 2008 г
30.
27 Декември 2007 Документ за обща политика за КИН
29.
27 Декември 2007 Състав на МК УЖВГМЖСВ
28.
27 Декември 2007 Маломерни паралелки СОУ Старцево
27.
27 Декември 2007 Съгласие за нов служ.висикопроходим автомобил
26.
27 Декември 2007 Командировки на Кмета а общината
25.
27 Декември 2007 Опрделяне на СМБРЗ за Образование
24.
27 Декември 2007 Мехенизъм субсидии нерентабилни автоб.линии
23.
27 Декември 2007 Такса битови отпадъци 2008 г.
22.
27 Декември 2007 Наем помещение СОУ Старцево - 72 кв.м.
21.
27 Декември 2007 Наем помещение СОУ Старцево-24 кв.м
20.
27 Декември 2007 Наем помещение СОУ Старцево -48 кв.м
19.
27 Декември 2007 Наем помещение СОУ Старцево - 9 кв.м
18.
27 Декември 2007 Наем помещение в СОУ Старцево - явен търг
17.
27 Декември 2007 Наем помещения в ОУ Ерма река
16.
29 Ноември 2007 Подпомагане сем.на загиналия В.Баткаджов
15.
29 Ноември 2007 Подпомагане сем. на загиналия И. Кехайов
9.
27 Ноември 2007 Правилник за организацията на ОбС
8.
27 Ноември 2007 Избор на Постоянни комисии на ОбС
7.
27 Ноември 2007 Отмяна на реш Г548 за продажба Чалъкова къща
14.
27 Ноември 2007 Представител в Обл. съвет за развитие
13.
27 Ноември 2007 Делегати за Общо събрание на АРО
12.
27 Ноември 2007 Представители в ПК на НСОРБ
11.
27 Ноември 2007 Делегати за Общо събрание на НСОРБ
10.
27 Ноември 2007 Програма на ОбС до 30.06.2008
6.
12 Ноември 2007 Временна комисия за структура
5.
12 Ноември 2007 Временна комисия за Правилник
4.
12 Ноември 2007 Избор на Зам. предс на ОбС
3.
12 Ноември 2007 Врем.комисия
2.
08 Ноември 2007 Избор на Председател на ОбС
1.
08 Ноември 2007 Избор на временна комисия

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил