Решения на Общински съвет - Златоград от мандат 2011-2015
Решение № Дата на приемане Кратко описание
Изтегли
Е1192.
24 Септември 2015 Финансови справки на МБАЛ - 01.08.2015 - 31.08.2015
Е1191.
24 Септември 2015 Еднократна финансова помощ - Ф. Бюлюкбашова
Е1190.
24 Септември 2015 Еднократна финансова помощ - Р. Баткаджова
Е1189.
24 Септември 2015 Еднократна финансова помощ - Д. Георгиева
Е1188.
24 Септември 2015 Промяна в бюджета на община Златоград 2015 г.
Е1187.
24 Септември 2015 Одобрява разходи за командировки - кмет на община
Е1186.
24 Септември 2015 Предоставя на ОСЗ - Златоград за разпореждане ПИ 10012 - с. Долен
Е1186.
24 Септември 2015 Предоставя на ОСЗ - Златоград за разпореждане ПИ 10012 - с. Долен - приложение
Е1185.
24 Септември 2015 Обособяване на нов УПИ - търговски обект в кв. 23а по ПУП – Златоград
Е1184.
24 Септември 2015 Промяна на собствеността от публична в частна - ПИ 31111.32.231
Е1183.
24 Септември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1182.
24 Септември 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - с. Ерма река - Ж. Топалов и Иво Топалов
Е1181.
24 Септември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1180.
24 Септември 2015 Процедура по прекратяване на съсобственост - с. Старцево - община Златоград и Иво Митков Топчиев
Е1179.
24 Септември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1178.
24 Септември 2015 Придобиване на собственост върху част от ПИ - 31111.33.227 - ул. Ан. Страшимиров
Е1177.
24 Септември 2015 Придобиване на собственост върху част от ПИ - 31111.34.921- Разширение ул. Беловидово
Е1176.
24 Септември 2015 Удължаване срок на договор за наем в с. Аламовци - ЕТ В. Чомезов
Е1175.
24 Септември 2015 Удължаване срок на договор за наем в с. Аламовци - ЕТ В. Чомезов
Е1174.
24 Септември 2015 Отдаване под наем в сградата на ОУ гр. Златоград
Е1173.
24 Септември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1172.
24 Септември 2015 Запис на заповед - аванс. плащане - Котелни и отоплителни системи - СОУ-ОУ-ОбА
Е1171.
24 Септември 2015 Дарение на парични средства за нуждите на ОД - на МВР – Смолян
Е1170.
24 Септември 2015 Промяна на бюджета и Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
Е1170.
24 Септември 2015 Промяна на Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г._приложение 1
Е1170.
24 Септември 2015 Промяна на бюджета на Община Златоград за 2015 г._приложение 2
Е1169.
24 Септември 2015 Вр. ИД Кмет на кметство с. Аламовци
Е1168.
24 Септември 2015 Вр. ИД Кмет на кметство с. Ерма река
Е1167.
24 Септември 2015 Вр. ИД Кмет на кметство с. Старцево
Е1166.
24 Септември 2015 Вр. ИД Кмет на Община Златоград
Е1165.
24 Септември 2015 Финансови справки на ОбА - 01.08.2015 - 31.08.2015
Е1164.
24 Септември 2015 Финансови справки на ЦДГ - 01.08.2015 - 31.08.2015
Е1163.
11 Септември 2015 Управител МБАЛ - заместване по време на ползване платени годишни отпуски
Е1162.
11 Септември 2015 Управител МБАЛ - ползване платени годишни отпуски
Е1161.
11 Септември 2015 Подновява и удължава срока на Договор за управление на МБАЛ
Е1160.
11 Септември 2015 Определяне средна месечна посещаемост в детските градини - 2015 - 2016 г.
Е1159.
11 Септември 2015 Формиране на маломерни паралелки - 2015 - 2016 г.
Е1158.
01 Септември 2015 Прехвърляне безвъзмездно имот - ул. България - кръгово движение
Е1157.
27 Август 2015 Помещение - отдел Закрила на детето - в сграда ученическо общежитие
Е1156.
27 Август 2015 ДЗ от Директора на ЦДГ Старцево – площадка
Е1155.
27 Август 2015 НЧ Прогрес 1939 с. Старцево - кредит - окончателно разплащане по проект
Е1154.
27 Август 2015 ДЗ от Директора на ПГ - използване сградата на Ученическо общежитие.
Е1153.
27 Август 2015 изпълнение на решения на ОбС за І-во полугодие на 2015 г.
Е1152.
27 Август 2015 Преписка на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания - Топалов
Е1151.
27 Август 2015 Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.8.11 по КК на гр. Златоград - заявления от СКАТ ТВ ООД и Димитър Д. Читаков
Е1150.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1149.
27 Август 2015 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.31.568 по КК на гр. Златоград - Сл. Кьоров
Е1148.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1147.
27 Август 2015 Промяна на УПИ I-158, кв.30 по плана на с. Аламовци
Е1146.
27 Август 2015 Обособяване на нов УПИ VI-за търговия и услуги в кв. 29 - с. Аламовци
Е1145.
27 Август 2015 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински терен
Е1144.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1143.
27 Август 2015 Изменение на ПУП за УПИ І-201 и УПИ ІІ-201, кв. 18, УПИ І-249, кв. 27 и улична регулация по ПУП на с. Старцево
Е1143.
27 Август 2015 Изменение на ПУП за УПИ І-201 и УПИ ІІ-201, кв. 18, УПИ І-249, кв. 27 и улична регулация по ПУП на с. Старцево - приложение
Е1142.
27 Август 2015 Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.11.144 по КК на гр. Златоград
Е1141.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1140.
27 Август 2015 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - Строител ЕООД.
Е1139.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1138.
27 Август 2015 Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.31.111 по КК на гр. Златоград - частна общинска собственост
Е1137.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1136.
27 Август 2015 Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.35.747 по КК гр. Златоград - н-ци на М. Георгиева
Е1135.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1134.
27 Август 2015 Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.415 по КК гр. Златоград – Алчеви
Е1133.
27 Август 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1132.
27 Август 2015 Отдаване под наем на лекарските кабинети - 12.80 кв.м.- сграда КАС с. Ерма река
Е1131.
27 Август 2015 Отдаване под наем на лекарските кабинети - 20.40 кв.м.- сграда КАС с. Ерма река
Е1130.
27 Август 2015 Отдаване под наем на помещения - І-ви етаж - 11 кв.м. – пансион
Е1129.
27 Август 2015 Отдаване под наем на помещения - І-ви етаж - 8 кв.м. – пансион
Е1128.
27 Август 2015 Създаване на местно партньорство
Е1128.
27 Август 2015 Създаване на местно партньорство - Споразумение
Е1127.
27 Август 2015 Отписване на училище от Община Златоград от Списъка на средищни училища за учебната 2015-2016
Е1126.
27 Август 2015 Участие на Кмета на общината на изв. заседание на Общото събрание на Асоциацията по – ВиК Смолян - 10.09.2015 г.
Е1125.
27 Август 2015 Окончателен протокол - собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Златоград към 31.12.2013 г.
Е1125.
27 Август 2015 Окончателен протокол - собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Златоград към 31.12.2013 г. приложения
Е1124.
27 Август 2015 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-2018 г.
Е1124.
27 Август 2015 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-2018 г. - приложение № 6б
Е1124.
27 Август 2015 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-2018 г. приложение № 6в
Е1124.
27 Август 2015 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-2018 г. приложение № 8
Е1123.
27 Август 2015 Промени в Инвестиционната програма на капиталови разходи на Община Златоград за 2105 г.
Е1123.
27 Август 2015 Промени в Инвестиционната програма на капиталови разходи на Община Златоград за 2105 г. - приложение
Е1122.
27 Август 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от ЕС към 30.06.2015 г.
Е1122.
27 Август 2015 Приложение 3 - средства от ЕС към 30.06.2015 г.
Е1122.
27 Август 2015 Приложения - 1 и 2
Е1121.
27 Август 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІ-ро тримесечие на 2015 г.
Е1121.
27 Август 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІ-ро тримесечие на 2015 г. - приложение
Е1120.
27 Август 2015 Отчети за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г. - Училища - ЦДГ - Км-во Старцево
Е1119.
27 Август 2015 Финансови справки за м. юли 2015 г. – ОбА
Е1118.
27 Август 2015 Финансови справки за м. юли 2015 г. – ЦДГ
Е1117.
27 Август 2015 Финансови справки на МБАЛ - 01.07.2015 - 31.07.2015
Е1116.
27 Август 2015 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ - 01.01.2015 - 30.06.2015
Е1115.
21 Юли 2015 Стопанисване и управление на втири и трети етаж - Ученическо общежитие
Е1114.
21 Юли 2015 Еднократна финансова помощ - С. Башев
Е1113.
21 Юли 2015 Актуализация на бюджета - едн. помощ
Е1112.
21 Юли 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Гората - с. Долен
Е1111.
21 Юли 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Исуфовото - с. Долен
Е1110.
21 Юли 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - площ 2,244 - м. Пролетник - с. Долен
Е1109.
21 Юли 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Дюзенлика
Е1108.
21 Юли 2015 Дава съгласие за изменение на УПИ III-275 кв.33 по плана на с. Старцево
Е1107.
21 Юли 2015 Дава съгласие за изменение на УПИ II-274 кв.33 по плана на с.Старцево
Е1106.
21 Юли 2015 Дава съгласие за изменение на УПИ I-272, кв.33 по плана на с. Старцево
Е1105.
21 Юли 2015 Дава съгласие за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - 110 кв.м - с. Старцево
Е1104.
21 Юли 2015 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост – 2015
Е1103.
21 Юли 2015 Придобиване собственост върху маст от ПИ с идеднт. 31111.34.46 по КК на гр. Златоград - ул. Рродопи
Е1102.
21 Юли 2015 Отдаване под наем на помещение - І-ви етаж - Ученически пансион
Е1101.
21 Юли 2015 Определяне имоти - частна общинска собственост, за застраховане през 2015 г.
Е1100.
21 Юли 2015 Актуализация на Наредба 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в Община Златоград
Е1099.
21 Юли 2015 Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в Община Златоград за учебната 2015-2016 г.
Е1098.
21 Юли 2015 Промяна в текста на Решение Е 691 – МБАЛ
Е1097.
21 Юли 2015 Промяна на бюджета на Община Златоград и Инвестиционната програма за 2015 г.
Е1097.
21 Юли 2015 Промяна на бюджета на Община Златоград и Инвестиционната програма за 2015 г. - приложения
Е1096.
21 Юли 2015 Финансови справки за м. юни 2015 г. – ОбА
Е1095.
21 Юли 2015 Доклад - финансово състояние за ІІ-ро трим. 2015 г. – ЦДГ
Е1094.
21 Юли 2015 Финансови справки за м. юни 2015 г. – ЦДГ
Е1093.
21 Юли 2015 Финансови справки за м. юни 2015 г. – МБАЛ
Е1092.
21 Юли 2015 НЧ Прогрес 1939 с. Старцево - кредит - окончателно разплащане по проект
Е1091.
06 Юли 2015 Запис на заповед - авансово плащане по проект Разработване на ИПГВР гр. Златоград
Е1090.
06 Юли 2015 НЧ Прогрес 1939 с. Старцево - кредит - окончателно разплащане по проект
Е1089.
23 Юни 2015 Процедура по делба за ПИ 31111.35.74 по КК на гр.Златоград - кв.74 по Плана на гр.Златоград
Е1088.
23 Юни 2015 Прекратяване съсобстевност - между община Златоград и Къбови - в с. Аламовци
Е1087.
23 Юни 2015 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост – 2015
Е1086.
23 Юни 2015 Определяне на пасищата - мерите - ливадите от Общински поземлен фонд за общо и иднивидуално ползване
Е1086.
23 Юни 2015 Определяне на пасищата - мерите - ливадите от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване - приложение
Е1085.
23 Юни 2015 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост – 2015 г.
Е1084.
23 Юни 2015 Безвъзмездно придобиване в полза на Община Златоград на поземлен имот № 011056, в землището на с. Старцево
Е1083.
23 Юни 2015 Годишна програма на дейностите за развитето на туризма в Община Златоград - 2015 г.
Е1082.
23 Юни 2015 Временен безлихвен заем от ЦБ на РБ
Е1081.
23 Юни 2015 Промени в Инвестиционната програма на капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
Е1080.
23 Юни 2015 Отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ гр. Златоград за 2014 г.
Е1080.
23 Юни 2015 Отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ гр. Златоград за 2014 г.- приложение
Е1079.
23 Юни 2015 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 2014 г.
Е1079.
23 Юни 2015 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 2014 г. – приложение
Е1078.
23 Юни 2015 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г.
Е1077.
23 Юни 2015 Създаване на Център за услуги в домашна среда
Е1076.
23 Юни 2015 Програма за закрила на детето за 2015 г.
Е1075.
23 Юни 2015 Отмяна Решение № Е 1057 от 26.05.2015 г.
Е1074.
23 Юни 2015 Финансови справки на ОбА от 01.05.2015 до 31.05.2015 г.
Е1073.
23 Юни 2015 Финансови справки на ЦДГ от 01.05.2015 до 31.05.2015 г.
Е1072.
23 Юни 2015 Организиране на среща с ръководството на ЦДГ с. Страцево
Е1071.
23 Юни 2015 Финансови справки на МБАЛ от 01.05.2015 до 31.05.2015 г.
Е1070.
23 Юни 2015 Отчет на МБАЛ за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.
Е1069.
26 Май 2015 Еднократна финансова помощ - Ал. Каменова
Е1068.
26 Май 2015 Еднократна финансова помощ - Здр. Мишев
Е1067.
26 Май 2015 Еднократна финансова помощ - К. Караджова
Е1066.
26 Май 2015 Еднократна финансова помощ - Б. Кьорова
Е1065.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 1,353 дка
Е1065.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 1,353 дка - приложение
Е1064.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 2.557 дка
Е1064.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 2.557 дка - приложение
Е1063.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 3.072 дка
Е1063.
26 Май 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - м. Каменова Лъка - с площ 3.072 дка – приложение
Е1062.
26 Май 2015 Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към жилищна сграда - Сашо Топалов
Е1061.
26 Май 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г.
Е1060.
26 Май 2015 Предоставяне на информация за дейността на Асоциацията на В и К за административна област Смолян
Е1059.
26 Май 2015 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златоград
Е1059.
26 Май 2015 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златоград - приложение
Е1058.
26 Май 2015 Административно-териториални промени на територията на Община Златоград - Създава селищно образувание Фабрика
Е1057.
26 Май 2015 Административно-териториални промени на територията на Община Златоград - Създава селищно образувание Мързян
Е1056.
26 Май 2015 Административно-териториални промени на територията на Община Златоград - Закрива населено място с. Фабрика
Е1055.
26 Май 2015 Административно-териториални промени на територията на Община Златоград - Закрива населено място с. Мързян
Е1054.
26 Май 2015 ОУ с. Ерма река и ОУ - с. Долен да останат в Списъка със защитени училища за 2015-2016 г.
Е1053.
26 Май 2015 Ползване неправомерно на общински имоти, образувани след изграждане на колектори в гр. Златоград
Е1052.
26 Май 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2015 г.
Е1051.
26 Май 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во тримесечие на 2015 г.
Е1051.
26 Май 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во тримесечие на 2015 г. - приложение
Е1050.
26 Май 2015 Информации - отчети за изпълнение на бюджета 31.03.2015 г.
Е1049.
26 Май 2015 Финансови справки ОбА - за м. април 2015 г.
Е1048.
26 Май 2015 Доклад за дейността и финансовото състояние за първо тримесечие на 2014 г., съпоставимо с първо тримесечие на 2015 г. на ЦДГ
Е1047.
26 Май 2015 Финансови справки ЦДГ - за м. април 2015 г.
Е1046.
26 Май 2015 Финансови справки МБАЛ - за м. април 2015 г.
Е1045.
26 Май 2015 Годишен отчет за дейността на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград за 2014 г.
Е1044.
26 Май 2015 Събаряне на жилищна сграда в с. Долен
Е1043.
28 Април 2015 Еднократна финансова помощ - Ж. Хаджиев
Е1042.
28 Април 2015 Еднократна финансова помощ - М. Николова
Е1041.
28 Април 2015 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2016 г.
Е1040.
28 Април 2015 Предложения за награждаване на учители, възпитатели и читалищни дейци по повод честването на 24 -май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Е1039.
28 Април 2015 Отдаване под наем на свободно помещение с площ от 33.00 кв.м., находящо се на партерен етаж - сграда на ОбА
Е1038.
28 Април 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Златоград - 2015 г.
Е1037.
28 Април 2015 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир, община Златоград
Е1036.
28 Април 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Златоград - 2015 г.
Е1035.
28 Април 2015 Отдаване под наем - офис 4 - Ученически пансион
Е1034.
28 Април 2015 Одобряване на ПУП - ПР - промяна на уличната регулация на част от ул. В. Юго и част от уличната регулация на ул. Ст. Стамболов - гр. Златоград
Е1034.
28 Април 2015 Одобряване на ПУП - ПР - промяна на уличната регулация на част от ул. В. Юго и част от уличната регулация на ул. Ст. Стамболов - гр. Златоград - приложение
Е1033.
28 Април 2015 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е1032.
28 Април 2015 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІІІ-184, кв. 20 по ПУП на с. Старцево - Кетипови
Е1032.
28 Април 2015 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІІІ-184, кв. 20 по ПУП на с. Старцево - Кетипови - приложение
E1031.
28 Април 2015 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.34.365 по КК на гр. Златоград, кв. 96 по ПУП на гр. Златоград - М. Белева
E1031.
28 Април 2015 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.34.365 по КК на гр. Златоград, кв. 96 по ПУП на гр. Златоград - М. Белева - приложение
E1030.
28 Април 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Златоград - 2015 г.
E1029.
28 Април 2015 Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград
E1028.
28 Април 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Златоград - 2015 г.
E1027.
28 Април 2015 Комисия - проверка имоти върху колектори
E1026.
28 Април 2015 Краткосрочен дълг - Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие
E1025.
28 Април 2015 Финансови справки ОбА
E1024.
28 Април 2015 Справки от ЦДГ - разходване на хранителни отпадъци и стъклен амбалаж
E1023.
28 Април 2015 Финансови справки за м. март 2015 г. – ЦДГ
E1022.
28 Април 2015 Финансови справки за м. март 2015 г. – МБАЛ
E1021.
28 Април 2015 Промяна в бюджета на общината - Финансиране със средства от бюджета на Община Златоград месечен наем – лекари
E1020.
28 Април 2015 Финансиране със средства от бюджета на Община Златоград месечен наем – лекари
E1019.
28 Април 2015 Временна комисия - изготвяне на Декларация - промени във финансирането на МБАЛ от НЗОК и МЗ
E1018.
28 Април 2015 Разпределение на относителен дял на здравноосигурителните вноски
E1017.
28 Април 2015 Информация - промени във финансирането на МБАЛ Златоград от НЗОК
E1016.
28 Април 2015 Информация от РУ Полиция
Е1015.
25 Март 2015 Финансови справки ОбА - за м. януари и м. февруари 2015 г.
Е1014.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Юр. Петров
Е1013.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Св. Милева
Е1012.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Ис. Димитрова
Е1011.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Р. Контилов
Е1010.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на З. Караасенова
Е1009.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Ф. Конжилов
Е1008.
25 Март 2015 Еднократна финансова помощ на Ем. Пехливанов
Е1007.
25 Март 2015 Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Златоград
Е1006.
25 Март 2015 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
Е1005.
25 Март 2015 Промяна на маршрутното разписание от междуселищната транспортна схема
Е1004.
25 Март 2015 Определяне приоритетното училище, за което ще се извозват ученици с предоставеният на Община Златоград от МОН, училищен автобус
Е1003.
25 Март 2015 Предоставяне на ОД на МВР - Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти - с. Ерма река
Е1002.
25 Март 2015 Предоставяне на ОД на МВР - Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти - с. Долен
Е1001.
25 Март 2015 Предоставяне на ОД на МВР - Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти – Старцево
Е1000.
25 Март 2015 Предоставяне на ОД на МВР - Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти - в Ученически пансион
Е 999.
25 Март 2015 Предоставяне на ОД на МВР - Смолян за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти
Е 998.
25 Март 2015 ОПС - изграждане на рампа за хора със специфични потребности
Е 997.
25 Март 2015 Одобряване ПУП за изменение на улична регулация на ул. Арда гр. Златоград
Е 996.
25 Март 2015 Одобряване ПУП за изменение на улична регулация на ул. Арда гр. Златоград
Е 995.
25 Март 2015 Одобряване ПУП за изменение на улична регулация на ул. Арда гр. Златоград
Е 994.
25 Март 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
Е 994.
25 Март 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - приложение
Е 993.
25 Март 2015 Безвъзмездно финансиране на подобект - външен топлопровод
Е 992.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет СЗС с. Долен
Е 991.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет СЗС с. Долен
Е 990.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет и манипул. - КАС с. Ерма река
Е 989.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет - КАС с. Ерма река
Е 988.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет ІІ-ри етаж- СЗС с. Старцево
Е 987.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет и манипул.- СЗС с. Старцево
Е 986.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет - СЗС с. Старцево
Е 985.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет - 4- ІІ-ри етаж
Е 984.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинети - 11-10- 8 - функц.- ІІ-ри етаж
Е 983.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 3- ІІ-ри етаж
Е 982.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 1- ІІ-ри етаж
Е 981.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 7 ПИМП и манипулационна - І-ви етаж
Е 980.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 9 ПИМП и манипулационна - ІІ-ри етаж
Е 979.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 12 - ІІ-ри етаж
Е 978.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 1 - І-ви етаж
Е 977.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет ПИМП - 4 и манипулационна - І-ви етаж
Е 976.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет ПИМП - 3 и манипулационна - І-ви етаж
Е 975.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 2 - І-ви етаж
Е 974.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинет 5 и манипулационна - І-ви етаж
Е 973.
25 Март 2015 Конкурс за отдаване под наем - лекарски кабинети 5 и 6 - ІІ-ри етаж
Е 972.
25 Март 2015 Присъединяване на Община Златоград към Конвентът на кметовете - за устойчива енергия
Е 971.
25 Март 2015 Изграждане на доброволни формирования
Е 970.
25 Март 2015 НПО - средства за 2015 г.
Е 969.
25 Март 2015 Културен календар за 2015 г. и средства за неговото финансиране
Е 968.
25 Март 2015 Средства - спортен календар – 2015 г.
Е 967.
25 Март 2015 Сдружение плувен клуб Златоград - отчет за разходваните средства за 2014 г.
Е 966.
25 Март 2015 Футболен клуб Златоград - отчет за разходваните средства за 2014 г.
Е 965.
25 Март 2015 Спортен клуб по баскетбол - отчет за разходваните средства за 2014 г.
Е 964.
25 Март 2015 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Златоград за 2015 г.
Е 963.
25 Март 2015 Информация от НЧ Искра с. Долен – дейността на читалището за 2014 г.
Е 962.
25 Март 2015 Осигуряване на финансови средства за окончателно плащане и приключване на проект Читалище с. Старцево
Е 961.
25 Март 2015 Промяна в структурата на Общинска администрация Златоград
Е 960.
25 Март 2015 Промяна в бюджета на Община Златоград за 2015 г.- средства - ОУ Златоград
Е 959.
25 Март 2015 Компенсирана промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
Е 958.
25 Март 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2014 г. и уточнен годишен план
Е 958.
25 Март 2015 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2014 г. и уточнен годишен план - приложение
Е 957.
25 Март 2015 Представяне на справки от Кмета - ЦДГ - храна, амбалаж
Е 956.
25 Март 2015 Финансови справки ЦДГ - за м. януари и м. февруари 2015 г.
Е 955.
25 Март 2015 Финансови справки МБАЛ - за м. януари и м. февруари 2015 г.
Е 954.
25 Март 2015 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за 2014 г.
Е 953.
26 Февруари 2015 Оттегляне на Решение Е 903 от 22.12.2014 г.- по Адм. дело 29-2015 по описа на Административен съд Смолян
Е 952.
26 Февруари 2015 Отмяна на Решение Е 942 от 12.02.2015 г.
Е 951.
26 Февруари 2015 Награждаване на Дамска певческа формация "Надежда" - ОНЧ "Просвета - 1908" гр. Златоград
Е 950.
26 Февруари 2015 Бюджетна прогноза на Община Златоград зо периода 2016-2018
Е 950.
26 Февруари 2015 приложение 6б
Е 950.
26 Февруари 2015 приложение 6в
Е 950.
26 Февруари 2015 приложение 8
Е 949.
12 Февруари 2015 Запис на заповед - водопровод с. Ерма река и с. Аламовци и път Пресока - м. Ч. колиби
Е 948.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- К. Манева
Е 948.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- К. Манева - приложение
Е 947.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- Вунцов
Е 947.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- Вунцов - приложение
Е 946.
12 Февруари 2015 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - по молба на К. Манева и Вунцов
Е 945.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- В. Ефимов
Е 945.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- В. Ефимов - приложение
Е 944.
12 Февруари 2015 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - по молба на В. Ефимов
Е 943.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- Радослав К. Пеев
Е 943.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ- Радослав К. Пеев - приложение
Е 942.
12 Февруари 2015 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - по молба на Р. Пеев
Е 941.
12 Февруари 2015 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за ПИ 31111.31.114 по КК на гр. Златоград - Здравко М. Хаджийски
Е 940.
12 Февруари 2015 Възмездно придобиване на недвижим имот в с. Ерма река
Е 939.
12 Февруари 2015 Отдаване под наем на метален павилион - гр. Златоград
Е 938.
12 Февруари 2015 Отдаване под наем – помещение от 14 кв.м. в приземен етаж на сграда Плувен басейн
Е 937.
12 Февруари 2015 Прекратяване на съсобственост с Община Златоград, чрез продажбата на частта на общината на имот в с. Старцево
Е 936.
12 Февруари 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Златоград - 2015 г
Е 935.
12 Февруари 2015 Спортния календар за 2015 г.
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г.
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложения - 1-2-3
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 4
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 5
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 6
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 7
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 8
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 9
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 10
Е 934.
12 Февруари 2015 Бюджет на Община Златоград 2015 г. - приложение 11
Е 933.
12 Февруари 2015 Инвестиционна програма за 2015 г. на Община Златоград
Е 933.
12 Февруари 2015 Инвестиционна програма за 2015 г. на Община Златоград - приложение
Е 932.
12 Февруари 2015 Отчет за дейността на ОбС – Златоград и неговите комисии за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.
Е 931.
12 Февруари 2015 Доклад за 2014г. на Общинската комисия по безопасност на движението
Е 930.
12 Февруари 2015 изпълнението на приетите решения на Общински съвет от № Е 742 до № Е 910.
Е 929.
12 Февруари 2015 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград
Е 928.
12 Февруари 2015 Информация - Дейност на РС ПБЗН Златоград през 2014 г.
Е 927.
21 Януари 2015 Отменя решение № Е 895 от 21.12.2014 г. на ОбС - Златоград
Е 926.
21 Януари 2015 Финансови справки м. декември 2014 г. – ЦДГ
Е 925.
21 Януари 2015 Финансови справки м. декември 2014 г. – МБАЛ
Е 924.
21 Януари 2015 Финансови справки м. декември 2014 г. – ОбА
Е 923.
21 Януари 2015 Придобиване на собственост върху зем. имот - от н-ци на Милко Трендафилов Ехленов
Е 923.
21 Януари 2015 Придобиване на собственост върху зем. имот - от н-ци на Милко Трендафилов Ехленов - приложение
Е 922.
21 Януари 2015 Разрешение за изготвяне на ПУП - ПРЗ - заявление от Х. Хатин
Е 922.
21 Януари 2015 Разрешение за изготвяне на ПУП - ПРЗ - заявление от Х. Хатин -приложение
Е 921.
21 Януари 2015 Дългосрочен дълг - инвестиционни проекти - Златоград - Старцево - Ерма река – Долен
Е 920.
21 Януари 2015 Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград
Е 919.
21 Януари 2015 Кандидатстване с по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” - ОУ "В. Левски" гр. Златоград СОУ "Антим І" гр. Златоградд ОбА
Е 918.
21 Януари 2015 Промяна числеността на персонала и структурата на дейност Чистота
Е 917.
21 Януари 2015 Изпълнение на спортния календар и спортната дейност в Община Златоград през 2014 г
Е 916.
21 Януари 2015 Отчет на Председателя на МКБППМН Златоград
Е 915.
21 Януари 2015 Определяне предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград
Е 914.
21 Януари 2015 Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2014 г.
Е 913.
21 Януари 2015 Всяко трим. представяне на финансови отчети за дейността на ЦДГ
Е 912.
21 Януари 2015 Приемане на Наредба за изм. и доп. на Наредба 8 на ОбС Златоград
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ - приложение 1
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ - приложение 2
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ - приложение 3
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ - Списък към приложение 3
Е 911.
21 Януари 2015 Прехвърляне чрез непарична (апортна) вноска по реда на ТЗ в полза на МБАЛ - Учредителен акт - приложение 4
Е 910.
22 Декември 2014 Финансови справки ОбА за м. ноември 2014 г.
Е 909.
22 Декември 2014 Финансови справки МБАЛ м. ноември 2014 г.
Е 908.
22 Декември 2014 Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода от 14.03.2014 г. - 12.12.2014 г.
Е 907.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - Евтимови и Дашинова
Е 907.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - Евтимови и Дашинова - приложение
Е 906.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХХІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Р. Кехайова и В. Кехайов
Е 906.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХХІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Р. Кехайова и В. Кехайов - приложение
Е 905.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХХІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Ев. Кануров
Е 905.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХХІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Ев. Кануров - приложение
Е 904.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХVІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Д. Ликов
Е 904.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ХVІ - ул. В. Юго продажба на общински имот - Д. Ликов - приложение
Е 903.
22 Декември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - ул. В. Юго - промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е 902.
22 Декември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 901.
22 Декември 2014 Изграждане на Трафопост в имот - частна общинска собственост
Е 900.
22 Декември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 899.
22 Декември 2014 Заявление Теленор България ЕАД - ПУП и Одобряване на Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ
Е 898.
22 Декември 2014 Отлагане вземане на решение - Кандидатстване с проектни предложения по Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Е 897.
22 Декември 2014 Кандидатстване по Проект Красива България за 2015 г. с обект Ремонтни работи по фасади на сграда на детска ясла Мир в гр. Златоград
Е 896.
22 Декември 2014 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград през 2015 г.
Е 895.
22 Декември 2014 Предоставяне за безвъзмездно управлениена на сграда Бивша поликлиника на МБАЛ Златоград
Е 894.
22 Декември 2014 Учредителен акт - актуален МБАЛ Златоград
Е 893.
22 Декември 2014 Съдебни заседатели за Районен съд Златоград
Е 892.
22 Декември 2014 Съдебни заседатели за Окръжен съд Смолян
Е 891.
22 Декември 2014 Одобряване план - сметка за ТБО за 2015 г.
Е 891.
22 Декември 2014 Одобряване план - сметка за ТБО за 2015 г. - приложение
Е 891.
22 Декември 2014 Одобряване план - сметка за ТБО за 2015 г. - приложение
Е 890.
22 Декември 2014 Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2014 г.
Е 889.
22 Декември 2014 Отчет за състоянието на общинския дълг на община Златоград за 2013 г.
Е 889.
22 Декември 2014 Отчет за състоянието на общинския дълг на община Златоград за 2013 г. - приложение
Е 888.
22 Декември 2014 Отчет за изпълнението на бюджета на община Златоград за 2013 г.
Е 888.
22 Декември 2014 Отчет за изпълнението на бюджета на община Златоград за 2013 г. - приложения 1-2-3
Е 888.
22 Декември 2014 Отчет за изпълнението на бюджета на община Златоград за 2013 г. - приложение 4
Е 887.
22 Декември 2014 Публикуване в официалната страница на Община Златоград предложение за промяна в Наредба 8 на ОбС
Е 887.
22 Декември 2014 Публикуване в официалната страница на Община Златоград предложение за промяна в Наредба 8 на ОбС
Е 886.
26 Ноември 2014 Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели
Е 885.
26 Ноември 2014 Финансови справки ОбА м. октомври 2014 г.
Е 884.
26 Ноември 2014 Финансови справки МБАЛ м. октомври 2014 г.
Е 883.
26 Ноември 2014 Еднократна финансова помощ - Л. Топалов
Е 882.
26 Ноември 2014 Еднократна финансова помощ - Юри Иванов
Е 881.
26 Ноември 2014 Промяна в бюджета на община Златоград за 2014 г.
Е 880.
26 Ноември 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м
Е 880.
26 Ноември 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м - приложение
Е 879.
26 Ноември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 878.
26 Ноември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба на Здравка Гюнелиева
Е 878.
26 Ноември 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба на Здравка Гюнелиева - приложение
Е 877.
26 Ноември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 876.
26 Ноември 2014 Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание - ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. 31111.27.116 по КК на гр. Златоград - Св. Екатерина
Е 876.
26 Ноември 2014 Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание - ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. 31111.27.116 по КК на гр. Златоград - Св. Екатерина приложение
Е 875.
26 Ноември 2014 Продажба на земеделски имот в землището на гр. Златоград - ПИ с иден. 31111.25.159 по КК на гр. Златоград, м. - Язовира - (Кочорът)
Е 875.
26 Ноември 2014 Продажба на земеделски имот в землището на гр. Златоград - ПИ с иден. 31111.25.159 по КК на гр. Златоград, м. - Язовира - (Кочорът) - приложение
Е 874.
26 Ноември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 873.
26 Ноември 2014 Отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 32 кв.м. - метален павилион - с. Старцево
Е 872.
26 Ноември 2014 Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост в СОУ с. Старцево
Е 871.
26 Ноември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 870.
26 Ноември 2014 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12
Е 869.
26 Ноември 2014 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2014 г. – Център за обществена подкрепа
Е 868.
26 Ноември 2014 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2014 г.
Е 868.
26 Ноември 2014 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2014 г. - приложения 1 и 2
Е 868.
26 Ноември 2014 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2014 г. приложение 3
Е 868.
26 Ноември 2014 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2014 г. приложение 4
Е 867.
26 Ноември 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІІ-то тримесечие на 2014 г.
Е 867.
26 Ноември 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІІ-то тримесечие на 2014 г. - приложение
Е 866.
26 Ноември 2014 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ І - ІХ 2014 г.
Е 865.
26 Ноември 2014 Представяне на ежемесечни финасови справки от ЦДГ
Е 864.
29 Октомври 2014 Финасови справки ОбА - м. септември 2014
Е 863.
29 Октомври 2014 Финасови справки МБАЛ м. септември 2014
Е 862.
29 Октомври 2014 Еднократна финансова помощ - Н. Бодуров
Е 861.
29 Октомври 2014 Съгласие за прокарване на подземен телекомуникационен провод - ИА ЕСМИС и ДЗЗД
Е 860.
29 Октомври 2014 Съгласува ПУП - специализирана план - схема за разполагане на телекомуникационен провод - ИА ЕСМИС и ДЗЗД
Е 860.
29 Октомври 2014 Съгласува ПУП - специализирана план - схема за разполагане на телекомуникационен провод - ИА ЕСМИС и ДЗЗД - приложение
Е 859.
29 Октомври 2014 Съгласие за прокарване на подземен телекомуникационен провод - САТ – ТМ
Е 858.
29 Октомври 2014 Одобрява ПУП - специализирана план схема за разполагане на телекомуникационен провод - САТ – ТМ
Е 858.
29 Октомври 2014 Одобрява ПУП - специализирана план схема за разполагане на телекомуникационен провод - САТ – ТМ - приложение
Е 857.
29 Октомври 2014 Одобряване на ПУП - ПП за трасетата на електропровод и В и К мрежи за новообразуван УПИ I-133, 130 за производствено търговски комплекс
Е 857.
29 Октомври 2014 Одобряване на ПУП - ПП за трасетата на електропровод и В и К мрежи за новообразуван УПИ I-133, 130 за производствено търговски комплекс приложение
Е 857.
29 Октомври 2014 Одобряване на ПУП - ПП за трасетата на електропровод и В и К мрежи за новообразуван УПИ I-133, 130 за производствено търговски комплекс - приложение
Е 856.
29 Октомври 2014 Разрешение за изготвяне на ПУП за изменение на ПУП за изменение на улична регулация на ул. „Арда” по ПУП на гр. Златоград
Е 856.
29 Октомври 2014 Разрешение за изготвяне на ПУП за изменение на ПУП за изменение на улична регулация на ул. „Арда” по ПУП на гр. Златоград - приложение
Е 855.
29 Октомври 2014 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - по молба на Ст.Иванов
Е 854.
29 Октомври 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 853.
29 Октомври 2014 Отдаване под наем - помещение в Ученическо общежитие
Е 852.
29 Октомври 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 851.
29 Октомври 2014 Отдаване под наем - общински недвижим имот помещение в с. Старцево Клуб Нов квартал
Е 850.
29 Октомври 2014 Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите - В и К системи и съоръжения, между държавата и Община Златоград
Е 850.
29 Октомври 2014 Протокол за разпределение на собствеността на активите - В и К системи и съоръжения, между държавата и Община Златоград
Е 849.
29 Октомври 2014 Отчети и информации за изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г. - училища - градини - км. Старцево
Е 848.
29 Октомври 2014 Е-0848-29.10.14 г. Представяне на писмена информация от Кмета на кметство с. Старцево
Е 847.
09 Октомври 2014 Кандидатстване пред Министерството на инвестиционното проектиране за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на Община Златоград
Е 846.
09 Октомври 2014 Планово задание за разработване на Общ устройствен план на Община Златоград
Е 846.
09 Октомври 2014 Общ устройствен план - опорен план - план-схема на собствеността
Е 846.
09 Октомври 2014 Общ устройствен план - опорен план - вид територия
Е 846.
09 Октомври 2014 Общ устройствен план - опорен план - план-схема - горски фонд
Е 846.
09 Октомври 2014 Общ устройствен план - опорен план - план-схема - категоризация на земеделските земи
Е 846.
09 Октомври 2014 Общ устройствен план - опорен план
E 846.
09 Октомври 2014 Разрешение - изготвяне на Общ устройствен план на Община Златоград
Е 845.
30 Септември 2014 Финансови справки ОбА - м. август 2014 г.
Е 844.
30 Септември 2014 Финансови справки МБАЛ - м. август 2014 г.
Е 843.
30 Септември 2014 Придобиване на недвижим имот в с. Ерма река
Е 842.
30 Септември 2014 Промяна на УПИ ХІІ, кв. 69 - продажба на общински имот - Ал. Дюлгеров
Е 842.
30 Септември 2014 Промяна на УПИ ХІІ, кв. 69 - продажба на общински имот - Ал. Дюлгеров - приложение
Е 841.
30 Септември 2014 Промяна на УПИ ХІІІ, кв. 69 - продажба на общински имот - ЕТ Дюлгеров, Михайлова и Михайлов
Е 841.
30 Септември 2014 Промяна на УПИ ХІІІ, кв. 69 - продажба на общински имот - ЕТ Дюлгеров, Михайлова и Михайлов - приложение
Е 840.
30 Септември 2014 Промяна на собственост от публична в частна общинска собственост - ПИ 31111.36.365
Е 839.
30 Септември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 838.
30 Септември 2014 Нов УПИ ІІ-33.310 в кв. 41а по плана на Златоград - продажба на общински имот на П. Джерахов
Е 838.
30 Септември 2014 Нов УПИ ІІ-33.310 в кв. 41а по плана на Златоград - продажба на общински имот на П. Джерахов – приложение
Е 837.
30 Септември 2014 Промяна от публична в частна общинска собстевност на ПИ 31111.33.475
Е 836.
30 Септември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 835.
30 Септември 2014 Придобиване собственост върху част от ПИ 31111.34.339
Е 834.
30 Септември 2014 Открива процедура - публичен търг - продажба на ПИ 31111.22.101
Е 833.
30 Септември 2014 Открива процедура - публичен търг - продажба на ПИ 31111.19.114
Е 832.
30 Септември 2014 Открива процедура - публичен търг - продажба на ПИ 31111.19.113
Е 831.
30 Септември 2014 Открива процедура - публичен търг - продажба на ПИ 31111.19.32
Е 830.
30 Септември 2014 Продажба на поземлени имоти - земеделски земи в землището на гр. Златоград
Е 829.
30 Септември 2014 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 828.
30 Септември 2014 Продажба на масивна едноетажна сграда - собственост на СОУ и ПГ - хале Р. Пещ
Е 827.
30 Септември 2014 Продажба на общинско жилище в с. Старцево
Е 826.
30 Септември 2014 Определя предназначението на общинските жилища
Е 825.
30 Септември 2014 Промяна в предназначението на част от имота – публична общинска собственост - частна - апартаменти в с. Старцево
Е 824.
30 Септември 2014 продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - по молба от ЕТ "Красимир Димитров - Румен Димитров"
Е 823.
30 Септември 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 822.
30 Септември 2014 Отменя Решение N Е 812 - 25.08.2014
Е 821.
30 Септември 2014 Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – ЦСМП
Е 821.
30 Септември 2014 Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот - ЦСМП – приложение
Е 820.
30 Септември 2014 Отменя Решение N Е798 - 25.08.2014
Е 819.
30 Септември 2014 определяне средна месечна посещаемост в групите на общинските целодневните детски градини за учебната 2014-2015 г.
Е 818.
30 Септември 2014 Отлагане вземане на решение по подписване Протокол за разпределение на собстевност с В и К
Е 817.
30 Септември 2014 Еднократна финансова помощ - Ана Добрева
Е 816.
30 Септември 2014 Актуализация на бюджета - прехвърляне ср-ва - едн. помощ
E 815.
30 Септември 2014 Актуализация на бюджета за 2014 г.
Е 814.
25 Август 2014 Финансови справки ОбА - м. юли 2014 г.
Е 813.
25 Август 2014 Финансови справки МБАЛ - м. юли 2014 г.
Е 812.
25 Август 2014 Отказва да предостави на Общинска служба по земеделие – Златоград ПИ с идент. 31111.8.122
Е 811.
25 Август 2014 Обособяване на ново УПИ ІІ - 34.195 в кв. 105 па ПУП на гр. Златоград - М. Крушков
Е 810.
25 Август 2014 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от поземлен имот с идентификатор 31111.36.195 по КК на гр.Златоград – Крушков
Е 809.
25 Август 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 808.
25 Август 2014 Промяна на УПИ ХІI-36.66 в кв.53 по ПУП на гр. Златоград с включване на общински терен с площ 40 кв.м. – Кутови
Е 807.
25 Август 2014 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от ПИ 31111.36.67 по КК на гр.Златоград
Е 806.
25 Август 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 805.
25 Август 2014 Процедура по прекратяване на собственост в УПИ ХІІ-244, кв. 29 по ПУП на с. Старцево, между община Златоград и Севдалин Кюлевчиев
Е 804.
25 Август 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 803.
25 Август 2014 Продажба на общински имот - за обособяване на нв УПИ ХІІІ - за шивашки цех и офиси
Е 802.
25 Август 2014 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е 801.
25 Август 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 800.
25 Август 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за ПИ 31111.35.74 по КК на гр. Златоград, кв. 74 по плана на гр. Златоград- ЕТ ЕМТЕКС - 05 - Амелия Пашоваград- ЕТ ЕМТЕКС - 05 - Амелия Пашова
Е 800.
25 Август 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за ПИ 31111.35.74 по КК на гр. Златоград, кв. 74 по плана на гр. Златоград- ЕТ ЕМТЕКС - 05 - Амелия Пашоваград- ЕТ ЕМТЕКС - 05 - Амелия Пашова - ПРИЛОЖЕНИЕ
Е 799.
25 Август 2014 Процедура по промяна на землищни граници на землище Старцево и землище Ерма река, община Златоград
Е 798.
25 Август 2014 Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Център за спешна медицинска помощ – Смолян
Е 797.
25 Август 2014 Определяне на имотите - частна общинска собственост, за застраховане през 2014 г.
Е 796.
25 Август 2014 Поправка на явна фактическа грешка в решение Е 781 от 29.07.2014 г. на ОбС Златоград
Е 795.
25 Август 2014 Поправка на явна фактическа грешка в решение Е 766 от 29.07.2014 г. на ОбС Златоград
Е 794.
25 Август 2014 Утвърждаване на маломерни паралелки през учебна 2014-2015 г.
Е 793.
25 Август 2014 Работна група за участие в процеса на подготовка - Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Е 792.
25 Август 2014 Информация за изпълнението на приетите решения на Общински съвет от N Е 592 до N Е 741
Е 791.
25 Август 2014 Запис на заповед Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Е 790.
25 Август 2014 Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Е 789.
25 Август 2014 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ гр. Златоград, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Е 788.
25 Август 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІ-ро тримесечие на 2014 г.
Е 788.
25 Август 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІ-ро тримесечие на 2014 г. - приложение
Е 787.
25 Август 2014 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2014 г.
Е 787.
25 Август 2014 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2014 г. - приложения 1 и 2
Е 787.
25 Август 2014 Отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2014 г. на община Златоград
Е 786.
29 Юли 2014 ТВ Кмет на община
Е 785.
29 Юли 2014 ТВ Кметове на кметства
Е 784.
29 Юли 2014 Финансови справки м. юни – ОбА
Е 783.
29 Юли 2014 Финансови справки м. юни – МБАЛ
Е 782.
29 Юли 2014 Еднократна финансова помощ - Ем. Пехливанов
Е 781.
29 Юли 2014 Продажба на поземлени имоти - земеделски земи в землището на гр. Златоград
Е 780.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година
Е 779.
29 Юли 2014 Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл. 78 а от ППЗСПЗЗ - за имот - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
Е 778.
29 Юли 2014 Придобиване на собственост върху част от земеделски ПИ с иден. 31111.23.80 по КК на гр. Златоград от н-ци на Ас. Капитанов и Тр. Капитанов
Е 777.
29 Юли 2014 Придобиване на собственост върху част от земеделски ПИ с иден. 31111.23.57 по КК на гр. Златоград от н-ци на М. Ехленов
Е 776.
29 Юли 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за ПИ 31111.35.333 по КК на гр. Златоград, кв. 42 по ПУП на гр. Златоград - С. Хаджиминев
Е 775.
29 Юли 2014 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от ПИ 31111.35.333 по КК на гр. Златоград
Е 774.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2014 година
Е 773.
29 Юли 2014 Одобряване на ПУП - ПЗ за имот N 010020 в землище на с. Ерма река по реда - КОСМО България МОБАЙЛ – ЕАД
Е 773.
29 Юли 2014 Одобряване на ПУП - ПЗ за имот N 010020 в землище на с. Ерма река по реда - КОСМО България МОБАЙЛ – ЕАД
Е 772.
29 Юли 2014 ПИ имот с идент. 31111.36.302 с пл. 147 кв.м. по КК - Златоград - Ас. Хаджиев
Е 771.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година
Е 770.
29 Юли 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VІІ- 36.308. - производство и услуги
Е 769.
29 Юли 2014 ОбС отменя Решение N Е 728 от 26.06.2014 г.
Е 768.
29 Юли 2014 Промяна предназначението на избени помещения – Минстрой
Е 767.
29 Юли 2014 ОбС отменя Решение N Е 717 от 26.06.2014 г.
Е 766.
29 Юли 2014 Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на КНСБ
Е 765.
29 Юли 2014 Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост за разполагане на автомат за топли напитки
Е 764.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г
Е 763.
29 Юли 2014 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Старцево
Е 762.
29 Юли 2014 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Долен
Е 761.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г
Е 760.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г
Е 759.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г
Е 758.
29 Юли 2014 Допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г
Е 757.
29 Юли 2014 Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград
Е 756.
29 Юли 2014 Одобрява списък – предложение на общинските жилища на територията на община
Е 755.
29 Юли 2014 Продажба на общинско жилище в с. Старцево
Е 754.
29 Юли 2014 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8
Е 753.
29 Юли 2014 МБАЛ - котел - твърдо гориво
Е 752.
29 Юли 2014 Увеличаване капацитета на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”
Е 751.
29 Юли 2014 Увеличаване капацитета на ЦСРИ
Е 750.
29 Юли 2014 Определяне на средищни училища в община Златоград за учебната 2014-2015 г.
Е 749.
29 Юли 2014 Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в община Златоград за учебната 2014-2015 г.
Е 748.
29 Юли 2014 Информации от учебни и детски заведения, км. Старцево - изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г
Е 747.
29 Юли 2014 Инструкции за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол
Е 747.
29 Юли 2014 Инструкции за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол - приложение
Е 746.
29 Юли 2014 Правила и методика за мониторинг контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от Община Златоград
Е 746.
29 Юли 2014 Правила и методика за мониторинг контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от Община Златоград - приложение
Е 745.
29 Юли 2014 Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ в Община Златоград за периода 2014 - 2020 г
Е 745.
29 Юли 2014 Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ в Община Златоград за периода 2014 - 2020 г - приложение
Е 744.
29 Юли 2014 Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в Община Златоград
Е 744.
29 Юли 2014 Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в Община Златоград - приложение
Е 743.
29 Юли 2014 Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства в Община Златоград
Е 743.
29 Юли 2014 Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства в Община Златоград - приложение
Е 742.
29 Юли 2014 Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост на Община Златоград за периода 2014 - 2020 г.
Е 742.
29 Юли 2014 Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост на Община Златоград за периода 2014 - 2020 г. - приложение
Е 741.
26 Юни 2014 Финансови справки за м. май 2014 г. - ОбА
Е 740.
26 Юни 2014 Финансови справки за м. май 2014 г. – МБАЛ
Е 739.
26 Юни 2014 Еднократна финансова помощ - Зл. Стефанова
Е 738.
26 Юни 2014 Еднократна финансова помощ - Ек. Димитрова
Е 737.
26 Юни 2014 Еднократна финансова помощ - Ел. Хараметлиева
Е 736.
26 Юни 2014 Промяна собственост на част от ПИ с идент. 31111.36.401
Е 735.
26 Юни 2014 Предоставяне наземи от общински поземлен фонд ПИ 31111.27.115 - искане от Р. Въргов - н-ци Кърсов
Е 734.
26 Юни 2014 Предоставяне наземи от общински поземлен фонд ПИ 31111.27.114 - искане от Кърсов
Е 733.
26 Юни 2014 Одобряване на ПУП - ПЗ за УПИ І-103 130 - ПРОМИЛ ООД
Е 732.
26 Юни 2014 Допускане устройствена процедура - изготвяне на ПУП - ПП- ПРОМИЛ ЕООД
Е 732.
26 Юни 2014 Допускане устройствена процедура - изготвяне на ПУП - ПП- ПРОМИЛ ЕООД – приложение
Е 731.
26 Юни 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за УПИ ІІІ-415-кв.35 Старцево - молба от Щърбови и Мъхова
Е 730.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година
Е 729.
26 Юни 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VІ- 36.308. - производство и услуги
Е 728.
26 Юни 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VІІ- 36.308. - производство и услуги
Е 727.
26 Юни 2014 Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІІІ- 36.308 - производство и услуги
Е 726.
26 Юни 2014 Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - В. Альолов
Е 725.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година
Е 724.
26 Юни 2014 Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 -368 кв.м.
Е 723.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 722.
26 Юни 2014 Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 -368 кв.м.
Е 721.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 720.
26 Юни 2014 Промяна предназначението на общинските жилища
Е 719.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 718.
26 Юни 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 717.
26 Юни 2014 Продажба на обособени части за избени помещения и бивше котелно помещение – Минстрой
Е 716.
26 Юни 2014 Комисия - проверка ползването на обособени части за избени помещения и бивше котелно помещение – Минстрой
Е 715.
26 Юни 2014 Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Център за спешна медицинска помощ – Смолян
Е 714.
26 Юни 2014 Отдаване под наем на лекарски кабинет - ІІ-ри етаж в сграда бивша поликлиника
Е 713.
26 Юни 2014 Допълва Годидишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 712.
26 Юни 2014 Промяна численост на персонала в ОбА
Е 711.
26 Юни 2014 Безлихвен заем - проект на ПГ Хр. Ботев
Е 710.
26 Юни 2014 Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград 2014 г. - 2020 г.
Е 710.
26 Юни 2014 Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград 2014г. - 2020 г.- приложение
Е 709.
26 Юни 2014 Общински план за развитие 2014-2020
Е 709.
26 Юни 2014 Общински план за развитие 2014-2020 - приложение
Е 709.
26 Юни 2014 Общински план за развитие 2014-2020 - приложение
Е 708.
27 Май 2014 Финансови справки за м. април 2014 г. - Община Златоград
Е 707.
27 Май 2014 Финансови справки за м. април 2014 г. – МБАЛ
Е 706.
27 Май 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - молба от Ем. Камберов
Е 705.
27 Май 2014 Промяна от публична в частна общинска собственост - Процедура по чл. 15 от ЗУТ - молба от Ем. Камберов
Е 704.
27 Май 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 703.
27 Май 2014 Придобиване на собственост върху част от ПИ собственост на н-ци Ц. Топчиев - разширение на ул. Беловидово
Е 702.
27 Май 2014 Придобиване на собственост върху част от ПИ собственост на н-ци Сухтев - разширение на ул. Беловидово
Е 701.
27 Май 2014 Придобиване на собственост върху част от ПИ собственост на Б. Шипков- реализиране на улица
Е 700.
27 Май 2014 Допълва Годидишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 699-1.
27 Май 2014 Искане от МОБИЛТЕЛ разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание - приложение
Е 699.
27 Май 2014 Искане от МОБИЛТЕЛ разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание
Е 698-2.
27 Май 2014 Искане от МОБИЛТЕЛ разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание - приложение
Е 698-1.
27 Май 2014 Искане от МОБИЛТЕЛ разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание - приложение
Е 698.
27 Май 2014 Искане от МОБИЛТЕЛ разрешение за изготвяне на ПУП-ПП и одобряване на Задание
Е 697-1.
27 Май 2014 Искане за разглеждане на инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПЗ - промяна предназначениена земеделска земя -приложение
Е 697.
27 Май 2014 Искане за разглеждане на инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПЗ - промяна предназначениена земеделска земя
Е 696.
27 Май 2014 Наредба за изм. и доп. на Наредба 8 на ОбС Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Е 695.
27 Май 2014 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир
Е 694.
27 Май 2014 Продажба на общинско жилище - апартамент - Ст. Колев
Е 693.
27 Май 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
Е 692.
27 Май 2014 Предложение за погасяване на главница по договор за кретдит - ФЛАГ - туристическа атрактивност
Е 691.
27 Май 2014 Поемане на краткосрочен дълг - за изпълнение на проект Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ Златоград
Е 690.
27 Май 2014 Награждаване учители от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Долен - 24 май
Е 689.
27 Май 2014 Защитени училища - ..ОУ "В. Левски" с. Ерма река и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Долен
Е 688.
27 Май 2014 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград
Е 687.
27 Май 2014 Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград
Е 686.
27 Май 2014 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за І-во трим. на 2014 г.
Е 685.
27 Май 2014 Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград за І-во трим. на 2014 г.
E 684.
27 Май 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во трим. на 2014 г.
E 684.
27 Май 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во трим. на 2014 г. - приложение
E 683.
29 Април 2014 Средства - НПО и Пенсионерски клбубове - 2014 г.
E 682.
29 Април 2014 Средства - Културен календар 2014 г.
E 681.
29 Април 2014 Финансови справки м. март 2014 г. ОбА Златоград
E 680.
29 Април 2014 Финансови справки м. март 2014 г. МБАЛ
E 679.
29 Април 2014 Еднократна фиансова помощ - М. Узунова
E 678.
29 Април 2014 Еднократна фиансова помощ - Ф. Конжилов
E 677.
29 Април 2014 Еднократна фиансова помощ - Г. Сариева
E 676.
29 Април 2014 Награждаване - 24 май
E 675.
29 Април 2014 Одобряване на ПУП - нов обект Сграда за производство на закуски
E 675.
29 Април 2014 Одобряване на ПУП - нов обект Сграда за производство на закуски - приложение
E 674.
29 Април 2014 Разрешение за изготвяне на ПУП и Задание за допускане на устройствена процедура - ул. В. Юго и част от ул. Ст. Стамболов
E 674.
29 Април 2014 Задание за допускане на устройствена процедура - ул. В. Юго и част от ул. Ст. Стамболов
E 673.
29 Април 2014 Придобиване на собственост върху част от ПИ с ид. 31111.35.9 по КК на Златоград - ЕТ АНРО
E 672.
29 Април 2014 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 671.
29 Април 2014 Удължаване срок на договор за наем - ДП Български спортен тотализатор - в с. Страцево
E 670.
29 Април 2014 Удължаване срок на договор за наем - ДП Български спортен тотализатор
E 669.
29 Април 2014 Годишна програма за разходване на средствата за развитие на туризма в Община Златоград
E 668.
29 Април 2014 Информация от Сдружение Плувен клуб – Златоград
E 667.
29 Април 2014 Информации от учебни и детски заведения, кметство с. Старцево - изпълнение на бюджета към 31.03.2014 г
E 666.
29 Април 2014 Годишен отчет 2014 – МБАЛ
E 665.
26 Март 2014 Отчет ОбС за периода 01.07.2013 - 31.12.2013 г.
E 664.
26 Март 2014 Кандидатстване с проект - ул. "Хр. Ботев" с. Ерма река
E 663.
26 Март 2014 Кандидатстване с проект - ул. "Хр. Ботев" с. Долен
E 662.
26 Март 2014 Кандидатстване с проект - ул. "Прогрес" с. Долен
E 661.
26 Март 2014 Кандидатстване с проект - площад с. Долен
E 660.
26 Март 2014 Кандидатстване с проект - енергоефективни мерки за сградата на ОУ Долен
E 659.
26 Март 2014 Финансови справки ОбА - м. февруари 2014 г.
E 658.
26 Март 2014 Финансови справки ОбА - м. януари 2014 г.
E 657.
26 Март 2014 Финансови справки МБАЛ - м. февруари 2014 г.
E 656.
26 Март 2014 Финансови справки МБАЛ - м. януари 2014 г.
E 655.
26 Март 2014 Еднократна финансова помощ - по молба от Радостин Мемишев
E 654.
26 Март 2014 Одобряване разходите за командировки на кмета на общината за периода от 07.12.2013 г. до 13.03.2014 г.
E 653.
26 Март 2014 Механизъм за разпределение на средствата за субсидиране превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии
E 652.
26 Март 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от „ЕХИНОС ТЕКСТИЛ” ЕООД
E 651.
26 Март 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - промяна на собствеността от публична в частна
E 650.
26 Март 2014 Поправка на явна фактическа грешка в Решение Е 581 от 28.01.2014 г.
E 649.
26 Март 2014 Поправка на явна фактическа грешка в Решение Е 580 от 28.01.2014 г.
E 648.
26 Март 2014 Поправка на явна фактическа грешка в Решение Е 607 от 28.01.2014 г.
E 647.
26 Март 2014 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - по молба от Радко Даскалов
E 646.
26 Март 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от ЕТ Дуко - Красимир Ангелов
E 645.
26 Март 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - промяна на собствеността от публична в частна
E 644.
26 Март 2014 Задание за допускане на устройствена процедура - ПУП - Сграда за производство на закуски
E 644.
26 Март 2014 Задание за допускане на устройствена процедура - ПУП - Сграда за производство на закуски - Приложение 1
E 644.
26 Март 2014 Задание за допускане на устройствена процедура - ПУП - Сграда за производство на закуски - Приложения 2 и 3
E 643.
26 Март 2014 Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.22.6 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в трасето на път "Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх Костадин ГКПП с Република Гърция" Община Златогра
E 642.
26 Март 2014 Промяна на начина на трайно ползване - земи по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ - Наредба 20 на ОбС - 31111.14.1
E 641.
26 Март 2014 Промяна на начина на трайно ползване - земи по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ - Наредба 20 на ОбС - ПИ 31111.3.136
E 640.
26 Март 2014 Промяна на начина на трайно ползване - земи по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ - Наредба 20 на ОбС - ПИ 31111.23.233
E 639.
26 Март 2014 Учредяване право на строеж за изграждане на бистро в ПИ с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград
E 638.
26 Март 2014 Отдаване под аренда на земеделски имоти
E 637.
26 Март 2014 Прекратяване на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти - ПИ 31111.3.137 - Решение № Е 545
E 636.
26 Март 2014 Прекратяване на публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти - ПИ 31111.3.135 – Решение № Е 545
E 635.
26 Март 2014 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от ІV-V-VІ категория или на части от тях от Община Златоград
E 634.
26 Март 2014 Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград
E 633.
26 Март 2014 Промяна предназначението на общинските жилища на територията на община Златоград
E 632.
26 Март 2014 Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот - Дирекция „Социално подпомагане”
E 631.
26 Март 2014 Отдаване под наем на помещение на СХУ „Надежда” гр. Златоград
E 630.
26 Март 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2013 г.
E 630.
26 Март 2014 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2013 г. – приложение
E 629.
26 Март 2014 Поправка в Решение Е 615 от 11.02.2014
E 628.
26 Март 2014 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за 2013 г.
E 627.
26 Март 2014 Средства за обезпечаване на мероприятията от Спортния календар на община Златоград за 2014 г., участието на ученическите отбори в областни и зонални първенства и разпределение на средствата за спортните клубове
E 626.
26 Март 2014 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Златоград за 2014 година
E 626.
26 Март 2014 Приложение 1 – Образцово народно читалище „Просвета - 1908” гр. Златоград
E 626.
26 Март 2014 Приложение 2 – Народно читалище „Прогрес - 1939” с. Старцево
E 626.
26 Март 2014 Приложение 3 - Народно читалище „Орфей - 1947” с. Ерма река
E 626.
26 Март 2014 Приложение 4 - Народно читалище „Искра - 1997” с. Долен
E 625.
26 Март 2014 Информация от Председателят на НЧ „Искра – 1997”
E 624.
26 Март 2014 Молба от жители - кв. Възраждане гр. Златоград, относно изсичане на иглолистни дървета и заменянето им с широколистни, в елхова гора над жилищни сгради
Е 623.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза МБАЛ 2015 – 2017
Е 623.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза МБАЛ 2015 – 2017 приложение
Е 622.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза 2015 – 2017
Е 622.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза 2015 - 2017 _приложение № 6б
Е 622.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза 2015 - 2017 _приложение № 6в
Е 622.
26 Февруари 2014 Бюджетна прогноза 2015 - 2017 _приложение № 8
Е 621.
11 Февруари 2014 Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград
Е 620.
11 Февруари 2014 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – по молба подадена от Ради Хаджиев
Е 619.
11 Февруари 2014 Отдаване под наем на недвижим имот на – РСХЗУ
Е 618.
11 Февруари 2014 Обявяване на имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост в гр. Златоград – автоспирка
Е 617.
11 Февруари 2014 Издаване Запис на заповед - авансовото плащане по проект МБАЛ
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г.
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - приложения 1-2-3
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - преходен остатък
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - разходи _ персонал
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 6 -разчет средства ЕС_2014
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - второстепенни разпоредители с бюджет
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Общински дълг
Е 616.
11 Февруари 2014 Бюджет на Община Златоград за 2014 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - обслужване на просрочени задължения
Е 615.
11 Февруари 2014 Инвестиционна програма за 2014 г.
Е 615.
11 Февруари 2014 Инвестиционна програма за 2014 г. - приложение
Е 614.
11 Февруари 2014 Отчет на годишната програма за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2013 г.
Е 613.
11 Февруари 2014 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Златоград
Е 612.
28 Януари 2014 Промени в ЗМСМА - възнаграждения на общнските съветници
Е 611.
28 Януари 2014 Финансови справки ОбА - м. декември 2013
Е 610.
28 Януари 2014 Финансови справки МБАЛ - м. декември 2013
Е 609.
28 Януари 2014 ПУП-ПРЗ гробищен терен
Е 609.
28 Януари 2014 ПУП-ПРЗ гробищен терен - приложение 1
Е 609.
28 Януари 2014 ПУП-ПРЗ гробищен терен - приложение 2
Е 609.
28 Януари 2014 ПУП-ПРЗ гробищен терен - приложение 3
Е 608.
28 Януари 2014 Задание - ПУП - ПРЗ - по молба от Домбов
Е 608.
28 Януари 2014 Задание - ПУП - ПРЗ - по молба от Домбов -приложение 1
Е 608.
28 Януари 2014 Задание - ПУП - ПРЗ - по молба от Домбов -приложение 2
Е 608.
28 Януари 2014 Задание - ПУП - ПРЗ - по молба от Домбов -приложение 2
Е 608.
28 Януари 2014 Задание - ПУП - ПРЗ - по молба от Домбов -приложение 2
Е 607.
28 Януари 2014 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - местност "Стоево"
Е 606.
28 Януари 2014 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от Здравко Хаджийски
Е 605.
28 Януари 2014 Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - по молба на Цаневи
Е 604.
28 Януари 2014 Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2014 г.
Е 603.
28 Януари 2014 Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2013 г.
Е 602.
28 Януари 2014 Програма на културния календар за 2014 г.
E 601.
28 Януари 2014 Информация за изпълнението на културния календар за 2013 г.
E 600.
28 Януари 2014 Програма на Спортния календар за 2014 г.
E 599.
28 Януари 2014 Информация за изпълнението на спортния календар и спортната дейност в община Златоград през 2013 г.
E 598.
28 Януари 2014 Утвърждаване на численост в местна дейност Спортни бази и спорт за всички
E 597.
28 Януари 2014 Информация за изпълнението на приетите решения на Общински съвет от N Е 484 до N Е 591.
E 596.
28 Януари 2014 Информация за дейността на МКБППМН за 2013 г.
E 595.
28 Януари 2014 Информация за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението през 2013 г.
E 594.
28 Януари 2014 Информации за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. - уч-ща, ЦДГ, км-во Старцево
E 593.
28 Януари 2014 Информация за дейността на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението гр. Златоград за 2013 г.
E 592.
13 Януари 2014 ЕВН - Изграждане Трафопост с обслужваща площадка - с. Ерма река
Е 591.
20 Декември 2013 Информация - справки за разходи - материали и външни услуги на Община Златоград - 01.11 - 30.11.2013
Е 590.
20 Декември 2013 Информация - справки за разходи - материали и външни услуги на МБАЛ - 01.11 - 30.11.2013
Е 589.
20 Декември 2013 Одобряване разходите за командировки на Кмета на общината
Е 588.
20 Декември 2013 Разпореждане с имоти по реда на Наредба 20 на ОбС
Е 587.
20 Декември 2013 Разпореждане с имоти по реда на Наредба 20 на ОбС
Е 586.
20 Декември 2013 Отреждане право на строеж за пристрояване на гараж - Ан.Симеонова
Е 585.
20 Декември 2013 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е 584.
20 Декември 2013 Поправка в Решение Е 502 от 31.07.2013 г. на ОбС Златоград - Н. Михайлова - приложение 2
Е 584.
20 Декември 2013 Поправка в Решение Е 502 от 31.07.2013 г. на ОбС Златоград - Н. Михайлова - приложение - 1
Е 584.
20 Декември 2013 Поправка в Решение Е 502 от 31.07.2013 г. на ОбС Златоград - Н. Михайлова - приложение 1
Е 584.
20 Декември 2013 Поправка в Решение Е 502 от 31.07.2013 г. на ОбС Златоград - Н. Михайлова
Е 583.
20 Декември 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба Джамийско настоятелство с. Долен
Е 582.
20 Декември 2013 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е 581.
20 Декември 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба Евтимови
Е 580.
20 Декември 2013 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Е 579.
20 Декември 2013 Определяне годишния размер на такса за битови отпадъци за 2014 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Допълване на специализираните планове за защита при силни земетресения и наводнения към Плана за защита при бедствия на община Златоград, с Разчет за евакуация и разсредоточаване
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 1, 2 и 3 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 4 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 5 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 6 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 7 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 8 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 9 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 10 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 578.
20 Декември 2013 Приложение 11 към Решение № Е 578/20.12.2013 г.
Е 577.
20 Декември 2013 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград
Е 577.
20 Декември 2013 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград - Приложение
Е 576.
20 Декември 2013 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Златоград
Е 575.
20 Декември 2013 Актуализация на бюджета на община Златоград за 2013г.
Е 574.
20 Декември 2013 Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г.
Е 574.
20 Декември 2013 Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г. - приложение
Е 573.
16 Декември 2013 Запис на заповед в полза на ДФ Земеделие - аванс водопровод Ерма река, Аламовци, път Пресока
Е 572.
11 Декември 2013 Актуализиране състава на комисиите по Решения - Е 11- Е 38 - Е 41 - Е 126 - Е 484
E 571.
28 Ноември 2013 Финансови справки за месец октомври 2013 г. - ОбА
E 570.
28 Ноември 2013 Информация - справки за разходи - материали и външни услуги на МБАЛ - 01.10 - 31.10.2013
E 569.
28 Ноември 2013 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Златоград за 2013 г.
E 568.
28 Ноември 2013 отчет за изпълнение на капиталови разходи за ІІІ-то тримесечие на 2013 г.
E 567.
28 Ноември 2013 Информация от Кмета на община Златоград - текущото изпълнение на бюджета на община Златоград към 30.09.2013 г.
E 566.
28 Ноември 2013 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ - 01.01.2013 г. - 30.09.2013 г.
E 565.
28 Ноември 2013 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.
E 564.
28 Ноември 2013 Продажба на общински имот - молба Личев
E 563.
28 Ноември 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ за ПИ 31111.34.780 по КК на гр. Златоград
E 562.
28 Ноември 2013 Процедура по прекратяване на съсобственост между Община Златоград и ЕТ МЕТАЛИК 93 - ВЕЛИН ПЕЕВ
E 561.
28 Ноември 2013 Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот - н-ци Ехленов
E 560.
28 Ноември 2013 ОбС потвърждава Решение Е 550
E 559.
28 Ноември 2013 Определяне средна месечна посещаемост в групите на ЦДГ за учебната 2013 - 2014 година
E 558.
21 Ноември 2013 Награждаване Районен съд Златоград - юбилей 100 г.
Е 557-2.
21 Октомври 2013 Разрешение за изготвяне ПУП - ПРЗ - УПИ ...- И 31111.3.130-приложение 2
Е 557-1.
21 Октомври 2013 Разрешение за изготвяне ПУП - ПРЗ - УПИ ...- И 31111.3.130-приложение 1-продължение
E 557-1.
21 Октомври 2013 Разрешение за изготвяне ПУП - ПРЗ - УПИ ...- И 31111.3.130-приложение 1
E 557.
21 Октомври 2013 Разрешение за изготвяне ПУП - ПРЗ - УПИ ...- И 31111.3.130
E 556.
21 Октомври 2013 Промяна на начина на трайно ползване от пасище - на естествена ливада - ПИ - И 31111.3.130
E 555.
21 Октомври 2013 Отдаване под наем на недвижим имот - магазин в с. Старцево
E 554.
21 Октомври 2013 Продажба на недвижим имот - М. Кюлевчиев
E 553.
21 Октомври 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 552.
21 Октомври 2013 Учредяване право на пристрояване - П. Камбуров
E 551.
21 Октомври 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти - общинска собственост
E 550.
21 Октомври 2013 Учредяване право на строеж за изграждане на бистро новообразуван ПИ
E 549.
21 Октомври 2013 Изграждане на Трафопост
E 548.
21 Октомври 2013 Придобиване собствеността върху част от ПИ - 31111.34.911- от Джамбазови
E 547.
21 Октомври 2013 Придобиване собствеността върху част от ПИ - 31111.34.911- от Д. Алексиев
E 546.
21 Октомври 2013 Искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание - Д. Узунов
E 545.
21 Октомври 2013 Продажба на ПИ - земеделски земи
E 544.
21 Октомври 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти - общинска собственост
E 543.
21 Октомври 2013 Безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост - Ветеринарна лечебница
E 542-.
21 Октомври 2013 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата - ПРИЛОЖЕНИЕ
E 542.
21 Октомври 2013 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Златоград
E 541.
21 Октомври 2013 Поемане на дългосрочен дълг към ПУДООС - проект Оптимизиране на системата за управление на отпадъците
Е 540.
30 Септември 2013 Микроязовир заставата - м. Хасидере
Е 539.
30 Септември 2013 Предприети действия по Наредба 3
Е 538.
30 Септември 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - С. Чолаков
Е 537.
30 Септември 2013 Придобиване на собственост - лек автомобил
Е 536.
30 Септември 2013 Отдаване под наем на свободно помещение в сградата на Ученически пансион
E 535.
30 Септември 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти - общинска собственост
E 534.
30 Септември 2013 Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на ДСП
E 533.
18 Септември 2013 Формиране на маломерни паралелки и тяхното финансиране в училищата от община Златоград за новата учебна 2013/2014 година
E 532.
28 Август 2013 Кметство Старцево - водоизточник с. Мемиево
E 531.
28 Август 2013 ОПС за изграждане на английски двор от северната страна на обект за търговия и услуги - М. Бошнаков
E 530.
28 Август 2013 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията - Д. Моллов
E 529.
28 Август 2013 Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот - на-ци на Ил. Ехленов
E 528.
28 Август 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Кр. Сватев
E 527.
28 Август 2013 Краткосрочен дълг - осигуряване на оборотни средства - Повишаване на туристическата атрактивност на Златоград
E 526.
28 Август 2013 Краткосрочен дълг - собствено участие - Повишаване на туристическата атрактивност на Златоград
E 525.
28 Август 2013 Разпределение на възстановени разходи по проект Трансгранична достъпна инфраструктура
E 524.
28 Август 2013 Актуализация на бюджета на общината за 2013 г.
E 523.
28 Август 2013 Осигуряване средстсва за покрив ОУ В. Левски Златоград
E 522.
28 Август 2013 Предприемане на действия по изпълнение на Наредба 3 на ОбС
E 521.
28 Август 2013 Временна комисия - актуализация Наредба 1
E 520.
28 Август 2013 Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Златоград
E 519.
31 Юли 2013 Средства за покрива на ОУ Златоград
E 518.
31 Юли 2013 Еднократна финансова помощ - Ем. Хъмчев
E 517.
31 Юли 2013 Еднократна финансова помощ - М. Иванов
E 516.
31 Юли 2013 Одобряване разходи за командировки на Кмета на общината
E 515.
31 Юли 2013 Работна карта - Подобряване безопасността на движението по ул. Ахрида
E 514.
31 Юли 2013 Работна карта - Подобряване сигурността - видеонаблюдение и контрол с технически средства на уязвими места в с. Старцево
E 513.
31 Юли 2013 Работна карта - Подобряване сигурността и обществения ред през тъмната част от денонощието в Община Златоград в и около питейните заведения
E 512.
31 Юли 2013 Работна карта - Повишаване безопасността на движението в с. Старцево
E 511.
31 Юли 2013 Работна карта - Надграждане на действащата система за видеонаблюдение в града
E 510.
31 Юли 2013 Работна карта - Повишаване сигурността на подрастващите
E 509.
31 Юли 2013 Отчет ОбС 01.01.2013 - 30.06.2013
E 508.
31 Юли 2013 Предложение до Президента на РБ - прекратяване преписка по молба от Живко Хумчев
E 507.
31 Юли 2013 Църковно настоятелство - Кандидатстване по ОПРС - Реставрация и консервация на параклис Св. Атанас
E 506.
31 Юли 2013 Комплексен проект за инвестиционна инициатива - Мрежа за предаване на интегрирани данни
E 505.
31 Юли 2013 Комплексен проект за инвестиционна инициатива - Мрежа за предаване на интегрирани данни
E 504.
31 Юли 2013 Одобряване на Проект изменение на ПУП - План - вътрешна водопроводна мрежа с. Аламовци
E 503.
31 Юли 2013 Разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП - ПЗ - КОСМО България МОБАЙЛ – ЕАД
E 502.
31 Юли 2013 Разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – Михайлова
E 501.
31 Юли 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - с. Ерма река – Димитров
E 500.
31 Юли 2013 Промяна на собствеността от публична в частна общинска - с. Ерма река
E 499.
31 Юли 2013 Отдаване под наем на недвижим имот общ. собстевност в жилищен блок в с. Старцево
E 498.
31 Юли 2013 Продажба на масивна сграда - общинска собственост в с. Страшимир
E 497.
31 Юли 2013 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - М. Чолаков
E 496.
31 Юли 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имущество общинска собственост
E 495.
31 Юли 2013 Промяна предназначението на общинските жилища
E 494.
31 Юли 2013 Общинските жилища - предложени за продажба на настанените в тях наематели
E 493.
31 Юли 2013 Определяне на имотите - частна общинска собственост за застраховане през 2013 г.
E 492.
31 Юли 2013 Опрощаване на наемни задължения за общинско жилище на починала наемателка
E 491.
31 Юли 2013 Е-0491-31.07.13 Годишнап програма за разходване на средствата за развитие на туризма в община Златоград
E 490.
31 Юли 2013 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 322 - Рехабилитация – реконструкция и благоустрояване на улици в град Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река, община Златоград
E 489.
31 Юли 2013 Е-0489-31.07.13 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 321 - проект рехабилитация и реконструкция на общински път - Неделино - Старцево - Пресока - мах. Читакови колиби
E 488.
31 Юли 2013 Е-0488-31.07.13 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 321 - проект Изграждане на център за подпомагане на бизнеса в община Златоград
E 487.
31 Юли 2013 Е-0487-31.07.13 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 321 - проект Изграждане на спортни площадки в гр. Златоград, с. Старцево и с. Долен
E 486.
31 Юли 2013 Е-0486-31.07.13 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 321 - Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река
E 485.
31 Юли 2013 Е-0485-31.07.13 Кандидатстване с проект по ПРСР - м. 321 - Вътрешна водопроводна мрежа на с. Аламовци
E 484.
31 Юли 2013 Е-0484-31.07.13 Актуализиране състава на комисиите по Решения - Е 9 - Е 10 - Е 11- Е 41 - Е 126
Е 483.
25 Юни 2013 Еднократна финансова помощ - М. Колева
Е 482.
25 Юни 2013 Средства за издръжка на пенсионерски клубове
Е 481.
25 Юни 2013 Промяна по бюджета на община Златоград за 2013 г.
Е 480.
25 Юни 2013 Актуализация състава на Местната обществена комисия за ред и сигурност
Е 479.
25 Юни 2013 Актуализиране състава на общинската комисия по безопасност на движението
Е 478.
25 Юни 2013 Актуализиране мерки - популация на безстопанствените кучета
Е 477.
25 Юни 2013 Удължаване срок на договор за наем - Криста М
Е 476.
25 Юни 2013 Предоставяне общ. собственост ОД Земеделие
Е 475.
25 Юни 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - молба от Л. Ковачева
E 474.
25 Юни 2013 Допълва Годишна програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 473.
25 Юни 2013 Придобиване на собстненост за Ком. трасе ПИ_22.8 - Д. Сарелски
E 472.
25 Юни 2013 Придобиване на собстненост за Ком. трасе ПИ_22.9 - О. Иванов
E 471.
25 Юни 2013 Промяна в Решение Е 192 - Дългосрочен дълг - проект Комуникационно трасе
E 470.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 469.
25 Юни 2013 Промяна на начина на трайно ползване - пасище - нива - общ. поземлен фонд
E 468.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 467.
25 Юни 2013 Промяна на начина на трайно ползване - пасище - нива - общ. поземлен фонд
E 466.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 465.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 464.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 463.
25 Юни 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
E 462.
25 Юни 2013 Придобиване на собственост - за разширение на гробищен парк
E 461.
25 Юни 2013 Промяна на начина на трайно ползванеземя - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - по реда на Наредба 20 на ОбС
E 460.
25 Юни 2013 Промяна на начина на трайно ползванеземя - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - по реда на Наредба 20 на ОбС
E 459.
25 Юни 2013 Определяне на средищни училища в община Златоград за учебната 2013 - 2014 г.
E 458.
25 Юни 2013 Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в община Златоград за учебната 2013 - 2014 г.
E 457.
25 Юни 2013 Общинска програма за закрила на детето 2013 г.
Е 456.
29 Май 2013 Меморандум за разбирателство между община Терми Гърция и община Златоград
Е 456.
29 Май 2013 Приложение - Меморандум за разбирателство между община Терми Гърция и община Златоград
Е 455.
29 Май 2013 Отлагане приемането на Общ устройствен план
Е 454.
29 Май 2013 Еднократна финансова помощ - М. Печева
Е 453.
29 Май 2013 Еднократна финансова помощ - В. Масатева
Е 452.
29 Май 2013 Еднократна финансова помощ - С. Угланова
Е 451.
29 Май 2013 Еднократна финансова помощ - Ж. Айвазовска
Е 450.
29 Май 2013 Отлагане вземане на решение по опрощаване на държавни вземания
Е 449.
29 Май 2013 Определяне максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа
Е 448.
29 Май 2013 Продажба на обособени части за избени помещения и бивше котелно помещение в Бивше общежитие Минстрой
Е 447.
29 Май 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - молба от Атанаска П. Шукова
Е 446.
29 Май 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имущество общинска собственост
Е 445.
29 Май 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - молба от Ф.Тодоров и Н. Димов
Е 444.
29 Май 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имущество общинска собственост
Е 443.
29 Май 2013 13 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - молба от Асен Байрактаров
Е 442.
29 Май 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имущество общинска собственост
Е 441.
29 Май 2013 Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІІІ-36.308 - производство и услуги
Е 440.
29 Май 2013 Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІІ-36.308 - производство и услуги
Е 439.
29 Май 2013 Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308 - производство и услуги
Е 438.
29 Май 2013 Отдаване под наем на свободно помещение - с. Аламовци
Е 437.
29 Май 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имущество общинска собственост
Е 436.
29 Май 2013 Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот - публична общинска собственост за управление на СОУ - с. Старцево
E 435.
29 Май 2013 ОУ в с. Ерма река и ОУ в с. Долен - да останат в Списъка със защитени училища
E 434.
29 Май 2013 Съответствие на Проект за финансиране на ОНЧ Просвета Златоград по ПРСР с Общински план за развитие
E 433.
29 Май 2013 Обособяване на нов УПИ за спортна площадка - с. Долен
E 432.
29 Май 2013 Краткосрочен дълг проект - обучение доброволчески организации гражданска защита срещу природни бедствия ОUTLAND
E 431.
26 Април 2013 Еднократра финансова помощ - Б. Кралев
E 430.
26 Април 2013 Еднократра финансова помощ - Б. Менов
E 429.
26 Април 2013 Еднократра финансова помощ - С. Джандева
E 428.
26 Април 2013 Промяна на начина на трайно ползване за имот - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – Кр. Сватев
E 427.
26 Април 2013 Предложения за награждаване на учители, възпитатели и читалищни дейци по повод честването на 24 -май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
E 426.
26 Април 2013 Учредяване право на пристрояване - Н. Мерков
E 425.
26 Април 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 424.
26 Април 2013 ОПС - с. Долен
E 423.
26 Април 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 422.
26 Април 2013 Продажба на недвижим имот – Кочанови
E 421.
26 Април 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 420.
26 Април 2013 Учредяване право на пристрояване - Д. Сребрев
E 419.
26 Април 2013 Допълва Годишната програма за управление и разпрореждане с имоти общинска собственост
E 418.
26 Април 2013 Промяна в предназначението на част от имота - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост – апартамент в сградата Здравна служба в с. Долен
E 417.
26 Април 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от З. Гюнелиева
E 416.
26 Април 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от Амелия Кехайова
E 415.
26 Април 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от ЕТ Ласка - В Верка Башева
E 414.
26 Април 2013 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от К. Николов от с. Долен
E 413.
26 Април 2013 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 2014 г.
E 412.
26 Април 2013 Трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Долен
E 411.
26 Април 2013 Утвърждаване на разходите за заплати в местни дейности Спортни бази и спорт за всички
E 410.
26 Април 2013 Промяна в Инвестиционната програма на община Златоград за 2013 г.
E 409.
26 Април 2013 Промяна в бюджета на община Златоград за 2013 г.
E 408.
26 Април 2013 Разпореждане с имущество на МБАЛ
E 407.
26 Април 2013 Годишен отчет 2012 – МБАЛ
E 406.
26 Април 2013 Кандидатстване с проектно предложение Интегриран план за градско възстановяване и развитие
E 405.
28 Март 2013 Кандидатстване с проектно предложение Ефективна местна политика
E 404.
28 Март 2013 Актуализация на Решение Е 376 - Средства НПО 2013 г.
E 403.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - Б. Адамов
E 402.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - З. Караасенова
E 401.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - З. Янев
E 400.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - Р. Контилов
E 399.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - М. Николова
E 398.
28 Март 2013 Еднократна финансова помощ - Ф. Башев
E 397.
28 Март 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - н-ци М. Баткаджов
E 396.
28 Март 2013 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - н-ци М. Саралийски
E 395.
28 Март 2013 Промяна на начина на трайно ползване за имот - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – Кр. Сватев
E 394.
28 Март 2013 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Страшимир
E 393.
28 Март 2013 Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Цацаровци
E 392.
28 Март 2013 Отдаване под наем на помещение - Ученически пансион
E 391.
28 Март 2013 Обявяване на имоти - публична общинска собственост - Спортна площадка с. Старцево
E 390.
28 Март 2013 Обявяване на имоти - публична общинска собственост - училище с. Старцево
E 389.
28 Март 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - молба от С. Топалов - с. Старцево
E 388.
28 Март 2013 ЕВН - Изграждане Трафопост с обслужваща площадка
E 387.
28 Март 2013 Одобряване на задание и разрешение за ПУП - ПРЗ Площадка - битови отпадъци
E 386.
28 Март 2013 Допълване Годишна програма общинска собственост - 2013 г.
E 385.
28 Март 2013 Допълване Годишна програма общинска собственост - 2013 г.
E 384.
28 Март 2013 Финансиране на празнични прояви през 2013 г.
E 383.
28 Март 2013 Утвърждаване на численост в МД Спортни бази и спорт за всички
E 382.
28 Март 2013 Разпределение на средства за спортна дейност и субсидии спортни клубове – 2013
E 381.
28 Март 2013 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината – 2013
E 381.
28 Март 2013 приложение 1 към Решение Е 381- ОНЧ „Просвета - 1908” гр. Златоград
E 381.
28 Март 2013 приложение 2 към Решение Е 381- НЧ „Прогрес - 1939” с. Старцево
E 381.
28 Март 2013 приложение 3 към Решение Е 381- НЧ „Орфей -1947” с . Ерма река
E 381.
28 Март 2013 приложение 4 към Решение Е 381- НЧ „Искра” с. Долен
E 380.
28 Март 2013 Превеждане на наем помещения в поликлиника - по сметка МБАЛ
E 379.
27 Февруари 2013 Издаване на Запис на заповед - авансово плащане по проект Повишаване на туристическа атрактивост на Златоград
E 378.
27 Февруари 2013 Отчет ОбС
E 377.
27 Февруари 2013 Информация изпълнение решенията на ОбС от Е 223 - Е 356
E 376.
27 Февруари 2013 Бюджет 2013
E 376.
27 Февруари 2013 Бюджет 2013 Приложения 1-2-3-4-5-6-7-8
E 376.
27 Февруари 2013 Бюджет 2013 Приложение 9
E 376.
27 Февруари 2013 Бюджет 2013 Приложение 2- ФО 1 – 2013
E 375.
27 Февруари 2013 Промяна в структурата на ОбА
E 374.
27 Февруари 2013 Инвестиционна програма на община Златоград за 2013
E 374.
27 Февруари 2013 Инвестиционна програма на община Златоград за 2013 - приложение 1
E 374.
27 Февруари 2013 Инвестиционна програма на община Златоград за 2013 - приложение 2
E 373.
27 Февруари 2013 Годишна програма общинска собствeност – 2013
E 372.
27 Февруари 2013 Отчет за състоянието на общинския дълг за 2012
E 371.
27 Февруари 2013 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2012
E 371.
27 Февруари 2013 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2012 - приложения 1-2-3
E 370.
27 Февруари 2013 Отчет МБАЛ 2012
E 369.
27 Февруари 2013 Представяне от Управител МБАЛ ежемесечни справки
E 368.
27 Февруари 2013 Отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2012 г.
E 367.
27 Февруари 2013 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Златоград
E 366.
27 Февруари 2013 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - н-ци М. Дюлгеров
E 365.
27 Февруари 2013 Прекратяване на съсобственост - в с. Аламовци
E 364.
27 Февруари 2013 Уължаване срок на договор за наем - В . Башев
E 363.
18 Февруари 2013 Кандидатстване на община Златоград за безвъзмездна финансова помощ- проект МБАЛ
E 362.
29 Януари 2013 Промяна в структурата на ОбА
E 361.
29 Януари 2013 Проект за изменение на ПУП - прехвърляне на собственост на имоти - в с. Долен
E 360.
29 Януари 2013 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - терен в с. Долен
E 359.
29 Януари 2013 Поправка в Решение Е 339
E 358.
29 Януари 2013 Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2012
E 357.
03 Януари 2013 Програма - Концептуален модел за управелние на минерална вода - Ерма река
E 356.
28 Декември 2012 В Решение N Е 300 - нова т. V
E 355.
28 Декември 2012 В Решение N Е298 - нова т. V
E 354.
28 Декември 2012 В Решение N Е297 - нова т. V
E 353.
28 Декември 2012 В Решение N Е296 - нова т. V
E 352.
28 Декември 2012 Одобряване разходите за командировки на Кмета на общината
E 351.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номера 590078 и 590080
E 350.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номера 470056 и 470054
E 349.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с част от номер с иден.31111.11.143
E 348.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 063010
E 347.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 000032
E 346.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 000034
E 345.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номера-000480-000535-000533-000527
E 344.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 590072
E 343.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 620012
E 342.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд с номер 590075
E 341.
28 Декември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд имот с номер 590034
E 340.
28 Декември 2012 Изменение на ПУП в с. Долен
E 339.
28 Декември 2012 Промяна на собственост от публична в частна общинска собственост - в с. Долен
E 338.
28 Декември 2012 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - в с. Старцево - Ил. Хаджиев
E 337.
28 Декември 2012 Доп. на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2012 година
E 336.
28 Декември 2012 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - в с. Страшимир
E 335.
28 Декември 2012 Доп. на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2012 година
E 334.
28 Декември 2012 Удължаване срок на договор за наем - д-р Тошев
E 333.
28 Декември 2012 Удължаване срок на договор за наем - отделение за образна диагностика
E 332.
28 Декември 2012 Удължаване срок на договор за наем - клинична лаборатория
E 331.
28 Декември 2012 Дарение на Специален автомобил на МБАЛ
E 330.
28 Декември 2012 Приема в собственост на общината Специален автомобил
E 329.
28 Декември 2012 Кандидастване на Община Златоград като партньор на Периферия Източна Македония и Тракия
E 328.
28 Декември 2012 Разходване на средствата за туристическия данък за 2012 г.
E 327.
28 Декември 2012 Културен календар за 2013 г.
E 326.
28 Декември 2012 Спортен календар за 2013 г.
E 325.
28 Декември 2012 Декларация за достъп до спорт в община Златоград
E 324.
28 Декември 2012 Мeрки по ТБО - План сметка
E 323.
28 Декември 2012 План-сметка за БО - 2013 и определяне год.размер ТБО за 2013
E 322.
28 Декември 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 8 - МБАЛ – ТБО
E 321.
28 Декември 2012 Сформиране на вр. комисия - ЦДГ и ДЯ
E 320.
28 Декември 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 8 - такси ЦДГ и ДЯ
E 319.
28 Декември 2012 Актуализация на бюджета на община Златоград за 2012 г.
E 318.
28 Декември 2012 Актуализиране на годишен план на капиталовите разходи на Община Златоград за 2012 г.
E 317.
21 Декември 2012 Избор на вр. изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Долен
E 316.
29 Ноември 2012 Опрощаване държавни вземания - А. Мемиш
E 315.
29 Ноември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Ст. Милев
E 314.
29 Ноември 2012 Отмяна на решение N Е 286
E 313.
29 Ноември 2012 Еднократна финансова помощ - Д. Травлев
E 312.
29 Ноември 2012 Еднократна финансова помощ - С. Угланова
E 311.
29 Ноември 2012 Актуализация на Решение N Е 55
E 310.
29 Ноември 2012 Запис на заповед в полза на ДФ Земеделие - за проект Благоустрояване на площад в централната градска част
E 309.
29 Ноември 2012 Запис на заповед в полза на ДФ Земеделие - за проект Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа
E 308.
29 Ноември 2012 Одобряване на Проект за изменение на ПУП - План -схема - обект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа
E 307.
29 Ноември 2012 Дневен център за деца и лица с увреждания
E 306.
29 Ноември 2012 Дневен център за деца с увреждания - промяна на вида на услугата Дневен център за деца и лица с увреждания
E 305.
29 Ноември 2012 Разпореждане с имущество на МБАЛ - специален автомобил ФИАТ ПАНДА
E 304.
29 Ноември 2012 Разпореждане с имущество на МБАЛ - специален автомобил УАЗ 452
E 303.
29 Ноември 2012 Предоставяне за стопанисване и управление на плувен басейн към ОУ Златоград
E 302.
29 Ноември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Ириков - им. 477
E 301.
29 Ноември 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Ириков - им. 476
E 300.
29 Ноември 2012 Учредяване право на възмездено ползване на общински недв. имот - Вунцова воденица
E 299.
29 Ноември 2012 Стопанисване и управление на едноетажна сграда N 4 – хале
E 298.
29 Ноември 2012 Отдаване под наем на терени общинска собственост - за продажба на вестници и списания - преди адм. сграда Бултекс
E 297.
29 Ноември 2012 Отдаване под наем на терени общинска собственост - за продажба на вестници и списания - преди Релакс
E 296.
29 Ноември 2012 Отдаване под наем на терени общинска собственост - за продажба на вестници и списания – пред р-т Мега
E 295.
29 Ноември 2012 Изменение и допълнение в Наредба N 2 на ОбС
E 294.
21 Ноември 2012 Приемане на ПАМЕТНА ДЕКЛАРАЦИЯ по повод 100-годишнината от Освобождението на Златоград
Е 293.
30 Октомври 2012 Обявяване на 21 ноември 2012 г. за празничен и неприсъствен ден
Е 292.
30 Октомври 2012 Промяна в Инвестиционната програма за 2012 г.
Е 291.
30 Октомври 2012 Еднократна финансова помощ - Б. Адамов
Е 290.
30 Октомври 2012 Актуализация на Решение № Е 55
Е 289.
30 Октомври 2012 Удължаване срока на договор за наем - М. Кичуков
Е 288.
30 Октомври 2012 Промяна на собственост на част от ПИ с идентификатор 31111.36.52 по КК на гр. Златоград
Е 287.
30 Октомври 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Д. Михайлова
Е 286.
30 Октомври 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Ст. Милев
Е 285.
30 Октомври 2012 Изменение и допълнение на Наредба № 8 - 30.10.2012
Е 284.
30 Октомври 2012 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба от В. Пеев
Е 283.
30 Октомври 2012 Потвърждаване на Решение Е 263
Е 282.
30 Октомври 2012 Анекс към договора за възлагане управление на МБАЛ
Е 281.
30 Октомври 2012 Възлагане изготвяне на оценка - МБАЛ - специален автомобил УАЗ 452
Е 280.
30 Октомври 2012 Възлагане изготвяне на оценка - МБАЛ - специален автомобил ФИАТ ПАНДА
Е 279.
30 Октомври 2012 Удължаване срок на договор за наем - отделение за образна диагностика
Е 278.
30 Октомври 2012 Удължаване срок на договор за наем - клинична лаборатория
E 277.
19 Октомври 2012 Почетен гражданин Александър Митушев
E 276.
10 Октомври 2012 Кредит ФЛАГ - Споразумение с В и К Смолян- изпълнение на проект - водопроводна и канализационна мрежа гр. Златоград
E 275.
10 Октомври 2012 Кредит ФЛАГ - изпълнение проект по ОПОС - водопроводна и канализационна мрежа гр. Златоград
E 274.
10 Октомври 2012 Кандидатстване по ОПОС - водопроводна и канализационна мрежа гр. Златоград
E 273.
27 Септември 2012 Еднократна финансова помощ - М. Тикалчова
E 272.
27 Септември 2012 Еднократна финансова помощ - В. Хаджиев
E 271.
27 Септември 2012 Предоставяне средства на РС ПБЗН
E 270.
27 Септември 2012 Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост на Съюз на глухите в България ТО на глухите в Златоград
E 269.
27 Септември 2012 Продажба на общинско жилище - Канурова
E 268.
27 Септември 2012 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 година
E 267.
27 Септември 2012 Промяна предназначението на общинските жилища съобразно потребностите на общината
E 266.
27 Септември 2012 Списък – предложение на общинските жилища предложени за продажба на настанените в тях наематели
E 265.
27 Септември 2012 Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот - н-ци на Илия Асенов Алабашев
E 264.
27 Септември 2012 Удължаване срока на договора за наем 117 от 12.06.09 г.- Кетипов
E 263.
27 Септември 2012 Процедура по прекратяване на съсобственост между Община Златоград и Белотекс – 95 АД
E 262.
27 Септември 2012 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 година
E 261.
27 Септември 2012 Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд Социална закрила
E 260.
27 Септември 2012 Допълнително финансиране на фирма Транспомед ЕООД - превоз на хемодиализно болни
E 259.
17 Септември 2012 Промяна на бюджета на общината за 2012 г. във връзка с Реш. Е 225
E 258.
17 Септември 2012 Утвърждаване маломерни паралелки в училищата - 2012-2013
E 257.
17 Септември 2012 Определяне брой деца в ЦДГ - 2012-2013
E 256.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 231 от 31.07.2012 г.
E 255.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 230 от 31.07.2012 г.
E 254.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 229 от 31.07.2012 г.
E 253.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 228 от 31.07.2012 г.
E 252.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 227 от 31.07.2012 г.
E 251.
29 Август 2012 Корекция в Решение Е 179 от 30.05.2012 г.
E 250.
29 Август 2012 Промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии
E 249.
29 Август 2012 Прекратяване на съсобственост - с. Ерма река
E 248.
29 Август 2012 Допълване на общинската програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
E 247.
29 Август 2012 Комисия - проверка ползване на общински терен в с. Старцево
E 246.
29 Август 2012 Искане на жители от с. Старцево - промяна на землищни граници
E 245.
29 Август 2012 Отчет ОбС
E 244.
29 Август 2012 Изменение на УПИ - ЦДГ с. Старцево - образуване на ново УПИ - производство и услуги
E 243.
29 Август 2012 Промяна собственост от публична в частна на общински терен - ЦДГ с. Старцево
E 242.
29 Август 2012 Утвърждаване класирането на Д-р Чинар за Управител МБАЛ Златоград
E 241.
29 Август 2012 Договор за управление МБАЛ Златоград
E 240.
13 Август 2012 Дългосрочен дълг - собствено участие - проект корекция речно корито
Е 239.
31 Юли 2012 Застраховане на имоти частна общинска собственост - 2012 г.
Е 238.
31 Юли 2012 Промяна на възнагражденията в бюджетните организации и дейности
Е 237.
31 Юли 2012 Отпускане на еднократна финансова помощ - Р. Хаджиев
Е 236.
31 Юли 2012 Отпускане на еднократна финансова помощ - Хр. Димитров
Е 235.
31 Юли 2012 Отмяна Решение N Е 173
Е 234.
31 Юли 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - местност Елхата - с. Аламовци
Е 233.
31 Юли 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - местност Портите-Жувака- с. Кушла
Е 232.
31 Юли 2012 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - местност Церието- с. Кушла
Е 231.
31 Юли 2012 Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот - н-ци Моллов
Е 230.
31 Юли 2012 Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот - н-ци Раев
Е 229 .
31 Юли 2012 Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот - н-ци Хумчева
Е 228.
31 Юли 2012 Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот - н-ци Топчиев
Е 227.
31 Юли 2012 Придобиване на собственост върху земеделски поземлен имот – Угорлиев
Е 226.
31 Юли 2012 Промяна в инвестиционната програма за 2012 - с. Старцево
Е 225.
31 Юли 2012 Промяна в инвестиционната програма за 2012 - ОУ Златоград
Е 224.
31 Юли 2012 Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд
Е 223.
31 Юли 2012 Кандидатстване по открита процедура - безв. фин. помощ - фонд Социална закрила
Е 222.
26 Юни 2012 Промяна в ЗМСМА - председател ОбС
Е 221.
26 Юни 2012 Промяна в ЗМСМА - общински съветник
Е 220.
26 Юни 2012 Еднократна помощ - Иво Дюлгеров
Е 219.
26 Юни 2012 Еднократна помощ Ан. Топалова
Е 218.
26 Юни 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 12 - управление и разпореждане с общински жилища
Е 217.
26 Юни 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 3 за рекламната дейност на територията на общината
E 216.
26 Юни 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 1 на Общински съвет Златоград за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост
E 215.
26 Юни 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 8 - цени закрит плувен басейн и многофункционална спортна площадка
E 214.
26 Юни 2012 Изменение и допълнение на Наредба N 8 - цени Център за услуги в домашна среда
E 213.
26 Юни 2012 Кандидатстване за предоставяне безвъзмездна помощ ОПРЧР - схема Помощ в дома
E 212.
26 Юни 2012 Създаване на социално предприятие - Център за услуги в домашна среда и Правилник за дейността му
E 211.
26 Юни 2012 Отдаване под наем битово заведение Черен кос
E 210.
26 Юни 2012 Предоставяне под наем помещение на Чомезов
E 209.
26 Юни 2012 Процедура по чл. 15 от ЗУТ - по молба Пинев
E 208.
26 Юни 2012 Обявяване на общински имот с площ 86 кв.м. в УПИ ХІV - кв. 146 гр. Златоград от публ. в частна общинска собственост
E 207.
26 Юни 2012 Работни карти от Обществен договор за ред и сигурност
E 206.
26 Юни 2012 Промяна в бюджета на Община Златоград за 2012 г.- възстановяване на суми от МОСВ по проект
E 205.
26 Юни 2012 Определяне на средищни училища в Община Златоград - 2012-2013
E 204.
26 Юни 2012 Утвърждаване мрежа от учебни звена в Община Златоград - 2012-2013
E 203.
26 Юни 2012 Комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ Златоград
E 202.
26 Юни 2012 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ Златоград
E 201.
26 Юни 2012 Удължаване срока по т. 1 и т. 2 от Решение N Е 175 - отчет МБАЛ
E 200.
11 Юни 2012 Избор на временно изпълняващ длъжността Управител МБАЛ Златоград
E 199.
07 Юни 2012 Изграждане на геотермална отоплителна система
E 198.
30 Май 2012 Конкурс за отдаване под наем на покривно пространство детска ясла Мир
E 197.
30 Май 2012 Отмяна решение Е 156
E 196.
30 Май 2012 Конкурс за отдаване под наем на покривно пространство ЦДГ Снежанка
E 195.
30 Май 2012 Отмяна решение Е 155
E 194.
30 Май 2012 Актуализация на Бюджет 2012 на Община Златоград
E 193.
30 Май 2012 Краткосрочен дълг - оборотни средства - проект Градски парк
E 192.
30 Май 2012 Краткосрочен дълг - оборотни средства - проект Комуникационно трасе
E 191.
30 Май 2012 Краткосрочен дълг - собствено участие - проект корекция речно корито
E 190.
30 Май 2012 Краткосрочен дълг - оборотни средства - проект корекция речно корито
E 189.
30 Май 2012 Одобряване разходи за командировки на Кмета на община Златоград
E 188.
30 Май 2012 Продажба на недвижим имот – Емин Караисеинов
E 187.
30 Май 2012 Продажба на недвижим имот – Стефан Райчев Иванов
E 186.
30 Май 2012 Прекратяване на договор с ЕТ Надежда - Надка Михайлова за наем на помещение
E 185.
30 Май 2012 Сключване на договор с ЕТ Надежда - Надка Михайлова за наем на павилион
E 184.
30 Май 2012 Удължаване срок на Вр. Комисия - за подготовка актуализация на Наредби
E 183.
30 Май 2012 Годишна програма за разходване на средствата за развитие на туризма в община Златоград за 2012 г.
E 182.
30 Май 2012 Програма за развитие на туризма - 2012 - 2015 г.
E 181.
30 Май 2012 Приемане Правилник за организацията и дейноста на Консултативния съвет по туризъм
E 180.
30 Май 2012 Програма за подобряване финансовото състояние на община Златоград през бюдж. 2012
E 179.
30 Май 2012 Възлагане на обществен превоз на пътници по утв. трансп. схеми
E 178.
30 Май 2012 Промяна маршрутно разписание на вътрешноградска линия
E 177.
30 Май 2012 Предложение ОУ с. Ерма река да остане в Списъка със защитените училища
E 176.
30 Май 2012 Предложение ОУ с. Долен да се в Списъка със защитените училища
E 175.
30 Май 2012 Управител МБАЛ - да представи отчет за изпълнение бизнес задача
E 174.
30 Май 2012 Осигуряване средства за МБАЛ - рентгенов апарат
E 173.
16 Май 2012 Еднократна финансова помощ Хр. Димитров
Е 172.
27 Април 2012 Еднократна финансова помощ - З. Янев
Е 171.
27 Април 2012 Временна комисия за подготовка актуализация на Наредби - 3 – 12
Е 170.
27 Април 2012 Временна комисия за подготовка актуализация на Наредби - 1-8-14
Е 169.
27 Април 2012 Определяне представител на Община Златоград в МБАЛ д-р Братан Шукеров АД гр. Смолян
Е 168.
27 Април 2012 Предоставяне на кметство Старцево за стопанисване и управление на спортен салон
Е 167.
27 Април 2012 Годишен план за развитие на социалните услуги в общината
Е 166.
27 Април 2012 Актуализация състава на Местната обществена комисия за ред и сигурност
Е 165.
27 Април 2012 Актуализация състава на Общинска комисия по безопасност на движението
Е 164.
27 Април 2012 Награждаване по Статута за духовно стимулиране - 24 май
Е 163.
27 Април 2012 Изменение и допълнение на Наредба 8 - за читалищата
Е 162.
27 Април 2012 Приложение - Разшифровка на капиталовите разходи - Е 53 и Е 73
E 162.
27 Април 2012 Разшифровка на капиталовите разходи - Е 53 и Е 73
E 161.
27 Април 2012 Разпределение на средствата за спортна дейност и субсидии за спортни клубове
E 160.
27 Април 2012 Корекция в Решение Е 55 от 22.02.2012
E 159.
27 Април 2012 Продажба на недвижим имот - Хр. Топов
E 158.
27 Април 2012 Продажба на недвижим имот - Ем. Кисьова
E 157.
27 Април 2012 Замяна на недвижим имот - Ан. Белев
E 156.
27 Април 2012 Конкурс - отдаване под наем Покривно пространство Детска ясла Мир
E 155.
27 Април 2012 Конкурс - отдаване под наем Покривно пространство ЦДГ Снежанка
E 154.
27 Април 2012 Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012
E 153.
27 Април 2012 Конкурс за продажба на самостоятелен обект - метално хале Рингова пещ - 241 кв.м.
E 152.
27 Април 2012 Отменя Решение Е 82
E 151.
27 Април 2012 Удължаване срок на договор за наем - С. Домбаров
E 150.
27 Април 2012 Отдаване под наем на помещение в масивна сграда - с. Аламовци
E 149.
27 Април 2012 Отдаване под наем - част от сградата на Детска ясла на Сдружение срещу диабета ръка за ръка
E 148.
27 Април 2012 Обявява част от сградата на Детска ясла МИР за частна общинска собственост
E 147.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 146.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 145.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 144.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 143.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 142.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 141.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 140.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 139.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 138.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 137.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 136.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 135.
27 Април 2012 Безвъзмездно придобиване на гранични застави
E 134.
27 Април 2012 Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот на СОУ Старцево
E 133.
27 Април 2012 Предоставяне на недвижим имот за безвъзмездно управление на Регионална дирекция по горите гр. Смолян
E 132.
27 Април 2012 Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление – РУСО
E 131.
27 Април 2012 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
E 130.
11 Април 2012 Безлихвен заем от набирателната сметка - програма Развитие
E 129.
11 Април 2012 Безлихвен заем от набирателната сметка - програма Развитие
E 128.
03 Април 2012 Награждаване на здравни работници по Статута за духовно стимулиране – МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград
E 127.
03 Април 2012 Награждаване на здравни работници по Статута за духовно стимулиране – Детска ясла „Мир”, гр. Златоград
E 126.
03 Април 2012 Представители в ПК на НСОРБ - новосъздадени комисии
E 125.
26 Март 2012 Еднократна помощ Н. Чапликова
E 124.
26 Март 2012 Еднократна помощ А. Чолакова
E 123.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ал. Чомакова
E 122.
26 Март 2012 Еднократна помощ Л. Чолакова
E 121.
26 Март 2012 Еднократна помощ Р. Ченаклиев
E 120.
26 Март 2012 Еднократна помощ Яс. Башев
E 119.
26 Март 2012 Еднократна помощ Кр. Петров
E 118.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ан. Стоянов
E 117.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ал. Величков
E 116.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Колев
E 115.
26 Март 2012 Еднократна помощ С. Карамитева
E 114.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Алемков
E 113.
26 Март 2012 Еднократна помощ Д. Крушков
E 112.
26 Март 2012 Еднократна помощ С. Караиванова
E 111.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ж. Караиванова
E 110.
26 Март 2012 Еднократна помощ С. Байрева
E 109.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ф. Конжилов
E 108.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ф. Адемова
E 107.
26 Март 2012 Еднократна помощ Мереме Чаушева
E 106.
26 Март 2012 Еднократна помощ Р. Асенов
E 105.
26 Март 2012 Еднократна помощ Г. Сариева
E 104.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ж. Метахчова
E 103.
26 Март 2012 Еднократна помощ Б. Кралев
E 102.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ел. Анджерова
E 101.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ф. Бюлюкбашова
E 100.
26 Март 2012 Еднократна помощ Т. Георгиева
E 099.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Чаушева
E 098.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Хараметлиева
E 097.
26 Март 2012 Еднократна помощ В. Метахчов
E 096.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Ковачева
E 095.
26 Март 2012 Еднократна помощ Р. Гудев
E 094.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Алексиева
E 093.
26 Март 2012 Еднократна помощ Ир. Ефимова
E 092.
26 Март 2012 Еднократна помощ С. Йосифов
E 091.
26 Март 2012 Еднократна помощ М. Чернева
E 090.
26 Март 2012 Учредяване право на пристрояване - Ст. Дрянков
E 089.
26 Март 2012 Предоставяне на общински имот на Агенция по заетостта
E 088.
26 Март 2012 Предоставяне на общински имот на Регионална здравна инспекция – гр. Смолян
E 087.
26 Март 2012 Отдаване под наем - площ от 35 кв.м. - по схема за поставяне
E 086.
26 Март 2012 Процедура по замяна на недвижими имоти - н-ци С. Дормушев – Денев
E 085.
26 Март 2012 Продажба на недвижим имот - на н-ци на Д. Бодуров
E 084.
26 Март 2012 Продажба на недвижим имот - на н-ци на Ас. Мангаров
E 083.
26 Март 2012 Продажба на ПИ с идент. 3111.28.55 със застроена сграда – Пирийца
E 082.
26 Март 2012 Продажба самостоятелен обект - метално хале Рингова пещ - 241 кв.м.
E 081.
26 Март 2012 Продажба самостоятелен обект - метално хале Рингова пещ - 159 кв.м.
E 080.
26 Март 2012 ОПС в УПИ VІ-36.308 - производство и услуги
E 079.
26 Март 2012 ОПС в УПИ VІІ-36.308 - производство и услуги
E 078.
26 Март 2012 ОПС в УПИ VІІІ-36.308 - производство и услуги
E 077.
26 Март 2012 ОПС в УПИ ІХ-36.308 - производство и услуги
E 076.
26 Март 2012 ОПС в УПИ Х-36.308 - производство и услуги
E 075.
26 Март 2012 Заповед на Областен управител - Решение Е 27
E 074.
26 Март 2012 Допълване на Годишна програма за управление на общинската собственост
E 073.
26 Март 2012 Поправка в Решение Е 53
E 072.
26 Март 2012 Разпределение на средства за НПО и клубове на пенсионера
E 071.
26 Март 2012 Разпределение на средства за клубове на пенсионера
E 070.
26 Март 2012 Разпределение на средства за НПО
E 069.
26 Март 2012 Финансиране на Културния календар през 2012
E 068.
26 Март 2012 Изменение и допълнение на Наредба 8
E 067.
26 Март 2012 Изменение и допълнение на Наредба 2
E 066.
26 Март 2012 Кандидатстване пред Международен фонд Козлодуй - енергийна ефективност - улично осветление
E 065.
26 Март 2012 Кандидатстване пред Международен фонд Козлодуй - енергийна ефективност - сгради училища и ОбА
E 064.
26 Март 2012 Одобряване на численост и структура на ОбА
E 063.
26 Март 2012 Годишен финансов отчет на МБАЛ – 2011
Е 062.
22 Февруари 2012 Кандидатстване с проектно предложение по ОПРР -регионален туристически продукт
Е 061.
22 Февруари 2012 Запис на заповед ДФ Земеделие за проект Градски парк
Е 060.
20 Февруари 2012 Програма за управление на Община Златоград 2011 - 2015 г.
Е 059.
20 Февруари 2012 Одобряване разходи за командировки на Кмета на Общината
Е 058.
20 Февруари 2012 Одобряване разходи за командировки на Кмета на Общината
Е 057.
20 Февруари 2012 Одобряване разходи за командировки на Кмета на Общината
Е 056.
20 Февруари 2012 Одобряване разходи за командировки на Председател ОбС
Е 055.
20 Февруари 2012 Приложение 14 - Бюджет 2012 на община Златоград
Е 055.
20 Февруари 2012 Приложения 1-2-3-4-5-6-7-8-9 към Бюджет 2012 на община Златоград
Е 055.
20 Февруари 2012 БЮДЖЕТ 2012 на община Златоград
Е 054.
20 Февруари 2012 Погасителен план по договор за кредит – ФЛАГ
Е 053.
20 Февруари 2012 Инвестиционна програма за 2012 г.
Е 052.
20 Февруари 2012 Спортен календар на община Златоград – 2012
Е 051.
20 Февруари 2012 Културен календар на община Златоград – 2012
Е 050.
20 Февруари 2012 Годишна програма за развитие на читалищната дейност – 2012
Е 049.
20 Февруари 2012 Годишна програма за развитие на социалните услуги в община Златоград през 2012
Е 048.
20 Февруари 2012 Годишна програма за управление общинска собственост
Е 047.
20 Февруари 2012 приложение към решение Стратегия за управление на общинската собственост за 2011-2015
Е 047.
20 Февруари 2012 Решение за приемане Стратегия за управление на общинската собственост за 2011-2015
Е 046.
20 Февруари 2012 Отчет бюджет 2011
Е 045.
20 Февруари 2012 Отчет на Годишна програма за управление собственост 2011
Е 044.
09 Февруари 2012 Избор на Вр.Д И управител на МБАЛ
Е 043.
09 Февруари 2012 Ползване платени годишни отпуски от Управител на МБАЛ
E 042.
09 Февруари 2012 Подновяване и удължаване срок на Договор за управление на МБАЛ
E 041.
09 Февруари 2012 Избор на Комисия по ЗПУКИ
E 040.
09 Февруари 2012 Опрощаване на дължими държавни вземания
E 039.
09 Февруари 2012 Кандидатстване по проект Красива България - уч. стол
Е 038.
30 Януари 2012 Представители в ПК на НСОРБ
Е 037.
30 Януари 2012 Промяна в Решение Е 12 - Правилник ОбС
Е 036.
30 Януари 2012 Актуализиране състав на комисия по Решение Д 649
Е 035.
30 Януари 2012 Предоставя на ОСЗ – Златоград за разпореждане поземлен имот - Р. Делиев
Е 034.
30 Януари 2012 Придобиване на лек автомобил
Е 033.
30 Януари 2012 Удължаване срок на договор за наем - П. Герин
Е 032.
30 Януари 2012 Отдаване под наем помещение - 30 кв.м. в сграда плувен басейн
Е 031.
30 Януари 2012 Отдаване под наем помещение - 14 кв.м. в сграда плувен басейн
Е 030.
30 Януари 2012 Удължаване срок на договор за наем в сграда Уч. пансион
Е 029.
30 Януари 2012 Отдаване помещение под наем в сграда Уч. пансион - 8 кв.м.
Е 028.
30 Януари 2012 Отдаване помещение под наем в сграда Уч. пансион - 18 кв.м.
Е 027.
30 Януари 2012 Договор наем помещение в сграда СОУ Антим І
Е 026.
30 Януари 2012 Отдаване помещение под наем в сграда СОУ Антим І
Е 025.
30 Януари 2012 Изпълнение на Решение Д 818-31.03.2011 - общинско сътрудничество
Е 024.
30 Януари 2012 Изменение и допълнение на Наредба 7
Е 023.
31 Декември 2011 План-сметка за БО - 2012 и определяне год. размер ТБО за 2012
Е 022.
29 Декември 2011 Eднократна финансова помощ - Ис. Димитрова
Е 021.
29 Декември 2011 Еднократна финансова помощ - Св. Синапова
Е 020.
29 Декември 2011 Еднократна финансова помощ - П. Кантарджиева
Е 019.
29 Декември 2011 Еднократна финансова помощ - Ас. Синапов
Е 018.
29 Декември 2011 Партньорство по проект на община Терми Р Гърция
Е 017.
29 Декември 2011 ДЗ Директори на детски градини относно решение Д 888
Е 016.
29 Декември 2011 Състав на местна комисия ЗУПГМЖСВ
Е 015.
29 Декември 2011 Състав на местна комисия ЗУПГМЖСВ
Е 014.
29 Декември 2011 Закриване за учебната 2011-2012 ученическо общежитие
Е 013.
22 Декември 2011 Средства за програма Развитие на човешките ресурси
Е 012.
22 Декември 2011 Актуализация на Правилника на ОбС
Е 011.
22 Декември 2011 Определяне Постоянни комисии към ОбС
Е 010.
12 Декември 2011 Определяне на представител на ОбС в Областен съвет за развитие
Е 009.
12 Декември 2011 Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ
Е 008.
12 Декември 2011 Избор на комисия за изготвяне предложения за ПК
Е 007.
12 Декември 2011 Комисия за подготовка на проект за актуализиране Правилник ОбС
Е 006.
12 Декември 2011 Избор на Зам.-председател на ОбС
Е 005.
12 Декември 2011 Избор на временна комисия за избор на Зам.-председател на ОбС
Е 004.
30 Ноември 2011 Избор на Председател на ОбС
Е 003.
30 Ноември 2011 Временна комисия за избор на Председател на ОбС
Е 002.
10 Ноември 2011 Насрочване заседание на ОбС
Е 001.
10 Ноември 2011 Временна комисия за избор на Председател на ОбС