Решения на Общински съвет - Златоград от мандат 2015-2019
Решение № Дата на приемане Кратко описание Дата на публикуване
Изтегли
Ж 1068.
25 Септември 2019 Молба за еднократна помощ 03 Октомври 2019
Ж 1067.
25 Септември 2019 Молба за еднократна помощ 03 Октомври 2019
ж 1066.
25 Септември 2019 Кандидати за съдебни заседатели ІІ проект 03 Октомври 2019
Ж 1065.
25 Септември 2019 Кандидати за съдебни заседатели І проект 03 Октомври 2019
Ж 1064.
25 Септември 2019 Одобряване на Подробен устройствен план 03 Октомври 2019
Ж 1063.
25 Септември 2019 Заявления за издаване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ 03 Октомври 2019
Ж 1062.
25 Септември 2019 Приключване на процедура по чл. 15 М.Кирева и И. Йорданов ІІ проект 03 Октомври 2019
Ж 1061.
25 Септември 2019 Приключване на процедура по чл. 15 М.Кирева и И. Йорданов І проект 03 Октомври 2019
Ж 1060.
25 Септември 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, Йордан Петков 03 Октомври 2019
Ж 1059.
25 Септември 2019 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа 03 Октомври 2019
Ж 1058.
25 Септември 2019 Издаване на запис на заповед МИГ Кирково - Златоград 03 Октомври 2019
Ж 1057.
25 Септември 2019 Промяна на бюджета на Община Златоград за 2019г. 03 Октомври 2019
Ж 1056.
25 Септември 2019 Справки ОбА за месец август 2019г. 03 Октомври 2019
Ж 1055.
25 Септември 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец август 2019г. 03 Октомври 2019
Ж 1054.
25 Септември 2019 Справки МБАЛ за месец август 2019г. 03 Октомври 2019
Ж 1053.
25 Септември 2019 Избор на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на кметства - ІV проект 03 Октомври 2019
Ж 1052.
25 Септември 2019 Избор на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на кметства - ІІІ проект 03 Октомври 2019
Ж 1051.
25 Септември 2019 Избор на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на кметства - ІІ проект 03 Октомври 2019
Ж 1050.
25 Септември 2019 Избор на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на кметства - І проект 03 Октомври 2019
Ж 1049.
29 Август 2019 Молба за еднократна помощ 09 Септември 2019
Ж 1048.
29 Август 2019 Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в общински образователни институции за учебната 2019/2020г. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1047.
29 Август 2019 Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в общински образователни институции за учебната 2019/2020г. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1046.
29 Август 2019 Издаване на запис на заповеди от Община златоград в полза на ДФ "Земеделие" 09 Септември 2019
ж 1045.
29 Август 2019 Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 09 Септември 2019
Ж 1044.
29 Август 2019 Заявление от В. Семков за изработка на ПУП- ПРЗ 09 Септември 2019
Ж 1043.
29 Август 2019 Процедура по замяна на недвижими имоти - втори проект 09 Септември 2019
Ж 1042.
29 Август 2019 Процедура по замяна на недвижими имоти. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1041.
29 Август 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, В. Пеев. Проект 3 09 Септември 2019
Ж 1040.
29 Август 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, В. Пеев. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1039.
29 Август 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, В. Пеев. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1038.
29 Август 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, Ю. Златанов и З. Златанов. Проект 3 09 Септември 2019
Ж 1037.
29 Август 2019 Процедура по чл.15 от ЗУТ, Ю. Златанов и З. Златанов. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1036.
29 Август 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, Ю. Златанов и З. Златанов. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1035.
29 Август 2019 Придобиване на собственост върху част от площ. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1034.
29 Август 2019 Придобиване на собственост върху част от площ. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1033.
29 Август 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1032.
29 Август 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1031.
29 Август 2019 Молба от управителя на СТАРС - 1Б ООД за учредяване безвъзмездно право на строеж. Проект 2 09 Септември 2019
Ж 1031.
29 Август 2019 Образец на договор към Решение № Ж 1031 09 Септември 2019
Ж 1030.
29 Август 2019 Молба от управителя на СТАРС - 1Б ООД за учредяване безвъзмездно право на строеж. Проект 1 09 Септември 2019
Ж 1029.
29 Август 2019 Определяне на имоти - частна общинска собственост, за застраховане през 2019г. 09 Септември 2019
Ж 1028.
29 Август 2019 Възлагане изпълнението на обществена услуга "Патронажна грижа" 09 Септември 2019
Ж 1027.
29 Август 2019 Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в СУ Св. княз Борис І 09 Септември 2019
Ж 1026.
29 Август 2019 Промяна на бюджета за 2019г. на Община Златоград 09 Септември 2019
Ж 1026.
29 Август 2019 Приложение № 1 към Решение № 1026 09 Септември 2019
Ж 1026.
29 Август 2019 Приложение № 2 към Решение № Ж 1026 09 Септември 2019
Ж 1025.
29 Август 2019 Справки ОбА за месец юли 2019г. 09 Септември 2019
Ж 1024.
29 Август 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец юли 2019г. 09 Септември 2019
Ж 1023.
29 Август 2019 Справки МБАЛ за месец юли 2019г. 09 Септември 2019
Ж 1022.
13 Август 2019 Отстраняване на нередности от ДФ "Земеделие" 09 Септември 2019
Ж 997 .
31 Юли 2019 Приложение № 1 към Решение № Ж 997 31 Юли 2019
Ж-992.
23 Юли 2019 Справки МБАЛ за месец май и юни-2019г. 31 Юли 2019
Ж 999.
23 Юли 2019 Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. ІІ-ри проект 31 Юли 2019
Ж 999.
23 Юли 2019 Приложение № 14 към Решение № 999 31 Юли 2019
Ж 998.
23 Юли 2019 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2018г. 31 Юли 2019
Ж 998.
23 Юли 2019 Приложение № 1,2,3, към Решение № 998 31 Юли 2019
Ж 998.
23 Юли 2019 Приложение № 4 към Решение № 998 31 Юли 2019
Ж 997.
23 Юли 2019 Годишен отчет и уточнен план на Инвестиционната програма на Община Златоград за 2018г. 31 Юли 2019
Ж 996.
23 Юли 2019 Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград за учебната 2019/2020г. 31 Юли 2019
Ж 995.
23 Юли 2019 Отчети за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. от Кметство Старцево, СУ, ОУ и ДГ 31 Юли 2019
Ж 994.
23 Юли 2019 Справки ОбА за месец юни-2019г. 31 Юли 2019
Ж 993.
23 Юли 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец май и юни -2019г. 31 Юли 2019
Ж 1021.
23 Юли 2019 Предложение от Кмета на Община Златоград за еднократна парична помощ 31 Юли 2019
Ж 1020.
23 Юли 2019 Молба за еднократна финансова помощ 31 Юли 2019
Ж 1019.
23 Юли 2019 Молба за еднократна финансова помощ 31 Юли 2019
Ж 1018.
23 Юли 2019 Предложение за предоставяне на средства от Фонд "Ин витро" до ОбС Златоград 31 Юли 2019
Ж 1017.
23 Юли 2019 Откриване процедура съдебни заседатели за мандат 2020г. - 2024г. 31 Юли 2019
Ж 1016.
23 Юли 2019 Одобряване разходите за командировки на Председателя на ОбС Златоград 31 Юли 2019
Ж 1015.
23 Юли 2019 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград 31 Юли 2019
ж 1015.
23 Юли 2019 Приложение № 1 към Решение № 1015 31 Юли 2019
Ж 1014.
23 Юли 2019 Промяна в структурата на ОбА Златоград 31 Юли 2019
Ж 1013.
23 Юли 2019 Заявление за изработване на ПУП-ПРЗ от Р.Юрчиева и Р. Юрчиев 31 Юли 2019
Ж 1013.
23 Юли 2019 Задание по ЗУТ към Решение № 1013 31 Юли 2019
Ж 1012.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на К.Димитров и Р. Димитров ІІІ-ти проект 31 Юли 2019
Ж 1011.
23 Юли 2019 Процедура по чл.15 от ЗУТ по молба на К. Димитров и Р.Димитров ІІ-ри проект 31 Юли 2019
Ж 1010.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на К. Димитров и Р. Димитров І-ви проект 31 Юли 2019
Ж 1009.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на Б. Василев ІІ-ри проект 31 Юли 2019
Ж 1008.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на Б. Василев І-ви проект 31 Юли 2019
Ж 1007.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на К.Аврадалиев ІІІ-ти проект 31 Юли 2019
Ж 1006.
23 Юли 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба на К. Аврадалиев ІІ-ри проект 31 Юли 2019
Ж 1005.
23 Юли 2019 Процедура по чл.15 от ЗУТ по молба на К.Аврадалиев І-ви проект 31 Юли 2019
Ж 1004.
23 Юли 2019 Издаване на запис на заповед за авансово плащане 2-4 31 Юли 2019
Ж 1003.
23 Юли 2019 Издаване на запис на заповед за авансово плащане 2-3 31 Юли 2019
Ж 1002.
23 Юли 2019 Издаване на запис на заповед за авансово плащане 2-2 31 Юли 2019
Ж 1001.
23 Юли 2019 Издаване на запис на заповед за авансово плащане 2-1 31 Юли 2019
Ж 1000.
23 Юли 2019 Подаване на проектно предложение - МИГ Кирково - Златоград 31 Юли 2019
Ж 991.
20 Юни 2019 Издаване на запис на заповед в полза на МТСП 27 Юни 2019
Ж 990.
20 Юни 2019 Предоставяне на средства от Фонд Ин Витро 27 Юни 2019
Ж 990.
20 Юни 2019 Приложение към Решение № Ж 990 27 Юни 2019
Ж 989.
20 Юни 2019 Молба за еднократна финансова помощ 27 Юни 2019
Ж 988.
20 Юни 2019 Молба за еднократна финансова помощ 27 Юни 2019
Ж 987.
20 Юни 2019 Финализиране на проект ОНЧ Просвета 27 Юни 2019
Ж 986.
20 Юни 2019 Искане за инвестиционно намерение-ЕТ Дент-д-р Александър Ефимов 27 Юни 2019
Ж 985.
20 Юни 2019 Издаване на запис на заповеди 27 Юни 2019
Ж 984.
20 Юни 2019 Възлагане на обществен превоз на пътници 27 Юни 2019
Ж 983.
20 Юни 2019 Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Старцево-Златоград 27 Юни 2019
Ж 982.
20 Юни 2019 Промяна по бюджета на Община Златоград за 2019г. 27 Юни 2019
Ж 981.
20 Юни 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - втори проект 27 Юни 2019
Ж 980.
20 Юни 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - първи проект 27 Юни 2019
Ж 979.
20 Юни 2019 Отдаване под наем на недвижим имот 27 Юни 2019
Ж 978.
20 Юни 2019 Заявление с искане за издаване на разрешение за ПУП-ПП 27 Юни 2019
Ж 978.
20 Юни 2019 Приложение към Решение № Ж 978 27 Юни 2019
Ж 977.
20 Юни 2019 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР трети проект 27 Юни 2019
Ж 976.
20 Юни 2019 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР - втори проект 27 Юни 2019
Ж 975.
20 Юни 2019 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР - първи проект 27 Юни 2019
Ж 974.
20 Юни 2019 Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в Община Златоград 27 Юни 2019
Ж 973.
20 Юни 2019 Определяне предназначението на общинските жилища на територията на Община Златоград 27 Юни 2019
Ж 972.
20 Юни 2019 МИГ - Заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на безработни лица 27 Юни 2019
Ж 972.
20 Юни 2019 Приложение към Решение № Ж 972 27 Юни 2019
Ж 971.
20 Юни 2019 Подаване на проектно предложение - МИГ Кирково -Златоград, 27 Юни 2019
Ж 970.
20 Юни 2019 Поемане на краткосрочен дълг от фонд ФЛАГ - Топъл обяд за нуждаещи се 27 Юни 2019
Ж 969.
20 Юни 2019 Справки ОбА за месец април и май 2019г. 27 Юни 2019
Ж 968.
20 Юни 2019 Справки ДГ,ДЯ за месец април 2019г. 27 Юни 2019
Ж 967.
20 Юни 2019 Заявление от д-р Личев - управител на МБАЛ Златоград 27 Юни 2019
Ж 966.
20 Юни 2019 Справки МБАЛ за месец април 2019г. 27 Юни 2019
Ж 965.
13 Май 2019 Представяне на отчет за изпълнение на Наредба 1 20 Май 2019
Ж 964.
24 Април 2019 Молба за еднократна финансова помощ 03 Май 2019
Ж 963.
24 Април 2019 Молба за еднократна финансова помощ 03 Май 2019
Ж 962.
24 Април 2019 Определяне правомощията на представителя на Община Златоград в Общото редовно събрание на акционерите на МБАЛ - Смолян 03 Май 2019
Ж 961.
24 Април 2019 Награждаване на дейци на просветата и културата по случай 24 май 03 Май 2019
Ж 960.
24 Април 2019 Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост 03 Май 2019
Ж 959.
24 Април 2019 Отдаване под наем на земеделска земя 03 Май 2019
Ж 958.
24 Април 2019 Приемане на Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград 03 Май 2019
Ж 958.
24 Април 2019 Приложение към Решение № Ж 958 03 Май 2019
Ж 957.
24 Април 2019 Поемане на краткосрочен дълг от фонд ФЛАГ 03 Май 2019
Ж 956.
24 Април 2019 Издаване на запис на заповед 03 Май 2019
Ж 955.
24 Април 2019 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019г. 03 Май 2019
Ж 954.
24 Април 2019 Промяна на датата на Празника на с. Старцево 03 Май 2019
Ж 953.
24 Април 2019 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. от Кметство Старцево, СУ, ОУ и ДГ 03 Май 2019
Ж 952.
24 Април 2019 Справки ОбА за месец март 2019г. 03 Май 2019
Ж 951.
24 Април 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец март 2019г. 03 Май 2019
Ж 950.
24 Април 2019 Данъчна декларация и годишен финансов отчет на МБАЛ за 2018г. 03 Май 2019
Ж 949.
24 Април 2019 Справки МБАЛ за месец март 2019г. 03 Май 2019
Ж 948.
26 Март 2019 Молба за еднократна финансова помощ 04 Април 2019
Ж 947.
26 Март 2019 Молба за еднократна финансова помощ 04 Април 2019
Ж 946.
26 Март 2019 Молба за еднократна финансова помощ 04 Април 2019
Ж 945.
26 Март 2019 Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост в сградата на СУ Св. Княз Борис I с. Старцево, за Ученическа столова 04 Април 2019
Ж 944.
26 Март 2019 Процедура по чл. 15 от ЗУТ и замяна в кв. 157 по ПУП на гр. Златоград, Соня Челова 04 Април 2019
Ж 943.
26 Март 2019 Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна - четвърти проект 04 Април 2019
Ж 942.
26 Март 2019 Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна - трети проект 04 Април 2019
Ж 941.
26 Март 2019 Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна - втори проект 04 Април 2019
Ж 940.
26 Март 2019 Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна - първи проект 04 Април 2019
Ж 939.
26 Март 2019 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград през 2018г. 04 Април 2019
Ж 939.
26 Март 2019 Приложение към Решение № Ж 939 04 Април 2019
Ж 938.
26 Март 2019 Отчет за изпълнение и Програма на дейностите за развитието на туризма през 2019 година - втори проект 04 Април 2019
Ж 938.
26 Март 2019 Приложение към Решение № Ж 938 04 Април 2019
Ж 937.
26 Март 2019 Отчет за изпълнение и Програма на дейностите за развитието на туризма през 2019 година 04 Април 2019
Ж 937.
26 Март 2019 Приложение към Решение № Ж 937 04 Април 2019
Ж 936.
26 Март 2019 Програма за закрила на детето за 2019г. 04 Април 2019
Ж 936.
26 Март 2019 Приложение към Решение № Ж 936 04 Април 2019
Ж 935.
26 Март 2019 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2020 година 04 Април 2019
Ж 935.
26 Март 2019 Приложение към Решение № Ж 935 04 Април 2019
Ж 934.
26 Март 2019 Справки ОбА за месец февруари 2019г. 04 Април 2019
Ж 933.
26 Март 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец февруари 2019г. 04 Април 2019
Ж 932.
26 Март 2019 Справки МБАЛ за месец февруари 2019г. 04 Април 2019
Ж 931.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 930.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 929.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 928.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 927.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 926.
28 Февруари 2019 Молба за еднократна помощ 08 Март 2019
Ж 925.
28 Февруари 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - втори проект 08 Март 2019
Ж 924.
28 Февруари 2019 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - първи проект 08 Март 2019
Ж 923.
28 Февруари 2019 Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Старцево 08 Март 2019
Ж 922.
28 Февруари 2019 Поемане на транспортни разходи за медицинско лице, обслужващо деца и ученици в с. Старцево 08 Март 2019
Ж 922.
28 Февруари 2019 Приложение към Решение № Ж 922 08 Март 2019
Ж 921.
28 Февруари 2019 Кандидатстване в конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС-втори проект 08 Март 2019
Ж 920.
28 Февруари 2019 Кандидатстване в конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС - първи проект 08 Март 2019
Ж 919.
28 Февруари 2019 Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 08 Март 2019
Ж 918.
28 Февруари 2019 Отчет на средствата за 2018г. и предложение за разходване на средствата през 2019г. за клубове на пенсионера и НПО на хората с увреждания 08 Март 2019
Ж 917.
28 Февруари 2019 Подаване на проектно предложение ... 08 Март 2019
Ж 916.
28 Февруари 2019 Средства за организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар и субсидии за спортните клубове 08 Март 2019
Ж 915.
28 Февруари 2019 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2019г. 08 Март 2019
Ж 915.
28 Февруари 2019 Приложение № 1 към Решение № Ж 915 08 Март 2019
Ж 915.
28 Февруари 2019 Приложение № 2 към Решение № Ж 915 08 Март 2019
Ж 915.
28 Февруари 2019 Приложение № 3 към Решение № Ж 915 08 Март 2019
Ж 915.
28 Февруари 2019 Приложение № 4 към Решение № Ж 915 08 Март 2019
Ж 914.
28 Февруари 2019 Отчет на дейностите осъществени по по Културен календар за 2018г. и проект за 2018г. 08 Март 2019
Ж 913.
28 Февруари 2019 Издаване на запис на заповед ... 08 Март 2019
Ж 912.
28 Февруари 2019 Поправка на очевидни фактически грешки в Приложение № 5 към Решение № Ж 892 от 30.01.2019г. 08 Март 2019
Ж 911.
28 Февруари 2019 Бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 08 Март 2019
Ж 911.
28 Февруари 2019 Приложение към Решение № Ж 911 08 Март 2019
Ж 910.
28 Февруари 2019 Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2018г. 08 Март 2019
Ж 909.
28 Февруари 2019 Отчет за дейността на ОбС Златоград и неговите комисии за второ полугодие на 2018г. 08 Март 2019
Ж 908.
28 Февруари 2019 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград 08 Март 2019
Ж 907.
28 Февруари 2019 Справки ОбА за месец януари 2019г. 08 Март 2019
ж 906.
28 Февруари 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец януари 2019г. 08 Март 2019
Ж 905.
28 Февруари 2019 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 08 Март 2019
Ж 904.
28 Февруари 2019 Справки МБАЛ за месец януари 2019г. 08 Март 2019
Ж 903.
28 Февруари 2019 Информация за дейността на РС Пожарна безопасност и защита на населението за 2018г. 08 Март 2019
Ж 902.
30 Януари 2019 Процедура по замяна на недвижими имоти - втори проект 06 Февруари 2019
Ж 901.
30 Януари 2019 Процедура по замяна на недвижими имоти - първи проект 06 Февруари 2019
Ж 900.
30 Януари 2019 Заявления за издаване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ 06 Февруари 2019
Ж 899.
30 Януари 2019 Информация за дейността на МКБППМН - Златоград през 2018г. 06 Февруари 2019
Ж 898.
30 Януари 2019 Подаване на проектно предложение Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни... 06 Февруари 2019
Ж 897.
30 Януари 2019 Подаване на проектно предложение Еко-отговорен гражданин чрез обучение... 06 Февруари 2019
Ж 896.
30 Януари 2019 Одобряване разходите за командировки на Председателя на ОбС Златоград 06 Февруари 2019
Ж 896.
30 Януари 2019 Приложение № 1 към Решение № Ж 896 06 Февруари 2019
Ж 896.
30 Януари 2019 Приложение № 2 към Решение № Ж 896 06 Февруари 2019
Ж 895.
30 Януари 2019 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград 06 Февруари 2019
Ж 895.
30 Януари 2019 Приложение № 1 към Решение № Ж 895 06 Февруари 2019
Ж 895.
30 Януари 2019 Приложение № 2 към Решение № Ж 895 06 Февруари 2019
Ж 894.
30 Януари 2019 Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. 06 Февруари 2019
Ж 894.
30 Януари 2019 Приложение № 1 към Решение № Ж 894 06 Февруари 2019
Ж 894.
30 Януари 2019 Приложение № 2 към Решение № Ж 894 06 Февруари 2019
Ж 894.
30 Януари 2019 Приложение № 3 към Решение № Ж 894 06 Февруари 2019
Ж 893.
30 Януари 2019 Проектно предложение - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура... 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2019г. 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 1, 2 и 3 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 4 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 5 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 6 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 7 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 8 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 9 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 10 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 892.
30 Януари 2019 Приложение № 11 към Решение № Ж 892 06 Февруари 2019
Ж 891.
30 Януари 2019 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019г. 06 Февруари 2019
Ж 891.
30 Януари 2019 Приложение към Решение № Ж 891 06 Февруари 2019
Ж 890.
30 Януари 2019 Програма на Спортен календар за 2019г. и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири 06 Февруари 2019
Ж 889.
30 Януари 2019 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. и за IV тримесечие на 2018г. от Кметство Старцево, СУ, ОУ и ДГ 06 Февруари 2019
Ж 888.
30 Януари 2019 Справки ОбА за месец декември 2018г. 06 Февруари 2019
Ж 887.
30 Януари 2019 Справки ДГ, ДЯ за месец декември 2018г. 06 Февруари 2019
Ж 886.
30 Януари 2019 Справки МБАЛ за месец декември 2018г. 06 Февруари 2019
Ж 885.
27 Декември 2018 Поемане на краткосрочен дълг от фонд ФЛАГ
Ж 884.
27 Декември 2018 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
Ж 883.
27 Декември 2018 Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.205 и поземлен имот с идентификатор 31111.31.206 по КK на гр. Златоград
Ж 882.
27 Декември 2018 Определяне на начални, междинни и крайни автоспирки по маршрутни разписания на автобусни линии
Ж 881.
27 Декември 2018 Промяна числеността на персонала и структурата на дейност Чистота
Ж 880.
27 Декември 2018 Промяна на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018г.
Ж 880.
27 Декември 2018 Приложение №1 към Решение № Ж 880
Ж 880.
27 Декември 2018 Приложение №2 към Решение № Ж 880
Ж 879.
27 Декември 2018 Извършване на промяна по бюджета на Община Златоград
Ж 878.
27 Декември 2018 Кандидатстване по проект Красива България за 2019г. с обект Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ
Ж 877.
27 Декември 2018 Одобряване на План - сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци, такса битови отпадъци за 2019г.
Ж 877.
27 Декември 2018 Приложение № 1 към Решение № Ж 877
Ж 877.
27 Декември 2018 Приложение № 2 към Решение № Ж 877
Ж 876.
27 Декември 2018 Наредба за изм. и доп. на Наредба № 14 на ОбС Златоград за определяне на размера на местните данъци в Община Златоград
Ж 875.
27 Декември 2018 Наредба за изм. и доп. на Наредба № 8 на ОбС Златоград за опред. и админ. на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.
Ж 874.
27 Декември 2018 Общ устройствен план на Община Златоград
Ж 873.
27 Декември 2018 Справки ОбА за месец ноември 2018г.
Ж 872.
27 Декември 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец ноември 2018г.
Ж 871.
27 Декември 2018 Справки МБАЛ за месец ноември 2018г.
Ж 870.
20 Декември 2018 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ж 801 от 24.07.2018 г. за трансформиране на поет краткосрочен общински дълг в дълг
Ж 869.
28 Ноември 2018 Отпускане на еднократна финансова помощ
Ж 868.
28 Ноември 2018 Организация и ред за извършване на проверки на декларации по ЗПКОНПИ на служители в Кметства с. Старцево, с. Ерма река и с. Долен
Ж 867.
28 Ноември 2018 Предоставяне на средства от Фонд Ин Витро
Ж 867.
28 Ноември 2018 Приложение към Решение № Ж 867
Ж 866.
28 Ноември 2018 Изготвяне и представяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Комисията по наркотични вещества - Златоград
Ж 866.
28 Ноември 2018 Приложение към Решение № Ж 866
Ж 865.
28 Ноември 2018 Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Старцево, общ. Златоград
Ж 864.
28 Ноември 2018 Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект Канализация по ул. Виктор Юго... - Втори проект
Ж 863.
28 Ноември 2018 Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект Канализация по ул. Виктор Юго... - Първи проект
Ж 862.
28 Ноември 2018 Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018г. и промяна по бюджета на Община Златоград за 2018г.
Ж 862.
28 Ноември 2018 Приложение № 1 към Решение № Ж 862
Ж 862.
28 Ноември 2018 Приложение № 2 към Решение № Ж 862
Ж 861.
28 Ноември 2018 Справки ОбА за месец октомври 2018г.
Ж 860.
28 Ноември 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец октомври 2018г.
Ж 859.
28 Ноември 2018 Отчет към 30.09.2018г. на МБАЛ
Ж 858.
28 Ноември 2018 Справки МБАЛ за месец октомври 2018г.
Ж 857.
30 Октомври 2018 Поемане на разходите за погребение на социално слаб гражданин от бюджета на Община Златоград
Ж 856.
30 Октомври 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 855.
30 Октомври 2018 Молби за еднократна помощ - добавяне средства
Ж 854.
30 Октомври 2018 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
Ж 854.
30 Октомври 2018 Приложение към Решение № Ж 854
Ж 853.
30 Октомври 2018 Учредяване право на пристрояване за изграждане на дървен навес, с. Старцево - втори проект
Ж 852.
30 Октомври 2018 Учредяване право на пристрояване за изграждане на дървен навес, с. Старцево - първи проект
Ж 851.
30 Октомври 2018 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
Ж 850.
30 Октомври 2018 Учредяване на З. Стоянов право на допълващо застрояване за изграждане на навес - втори проект
Ж 849.
30 Октомври 2018 Учредяване на З. Стоянов право на допълващо застрояване за изграждане на навес - първи проект
Ж 848.
30 Октомври 2018 Отдаване под наем на терен, представляващ част от недвижим имот - частна общинска собственост - втори проект
Ж 847.
30 Октомври 2018 Отдаване под наем на терен, представляващ част от недвижим имот - частна общинска собственост - първи проект
Ж 846.
30 Октомври 2018 Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. и за трето тримесечие на 2018г. от Кметство Старцево, СУ, ОУ и ДГ
Ж 845.
30 Октомври 2018 Справки от Общинска администрация Златоград за месец септември 2018г.
Ж 844.
30 Октомври 2018 Справки от детски градини и Детска ясла Мир на територията на Община Златоград за месец септември 2018г.
Ж 843.
30 Октомври 2018 Справки за месец септември от МБАЛ Проф. д-р Асен Шопов - гр. Златоград
Ж 842.
28 Септември 2018 Годишен отчет и уточнен план на Инвестиционната програма на Община Златоград за 2017г.
Ж 842.
28 Септември 2018 Приложение към Решение № Ж 842
Ж 841.
28 Септември 2018 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018г. и промяна по бюджета на Община Златоград за 2018г.
Ж 841.
28 Септември 2018 Приложение № 1 към Решение № Ж 841
Ж 841.
28 Септември 2018 Приложение № 2 към Решение № Ж 841
Ж 840.
28 Септември 2018 Изготвяне на Технико-икономически анализ за интегрирано използване на термо-минералните води в геотермална система Ерма река-Елидже
Ж 839.
28 Септември 2018 Създаване на Комисия по наркотични вещества към Община Златоград
Ж 838.
28 Септември 2018 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 2018 година - втори проект
Ж 838.
28 Септември 2018 Приложение № 17 към Решение № Ж 838
Ж 837.
28 Септември 2018 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2017г. и и отчет на сметките за средства от ЕС за 2017г. - първи проект
Ж 837.
28 Септември 2018 Приложения № 1, 2 и 3 към Решение № Ж 837
Ж 837.
28 Септември 2018 Приложение № 4 към Решение № Ж 837
Ж 836.
28 Септември 2018 Справки от Общинска администрация Златоград за м. август 2018г.
Ж 835.
28 Септември 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец август 2018г.
Ж 834.
28 Септември 2018 Справки на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД гр. Златоград за м. август 2018г.
Ж 833.
10 Септември 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 832.
10 Септември 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 831.
10 Септември 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 830.
10 Септември 2018 Молби за еднократна помощ - увеличаване средства за обезщетения и помощи
Ж 829.
10 Септември 2018 Определяне представител на Община Златоград за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД гр. Смолян
Ж 828.
10 Септември 2018 Основни месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Златоград
Ж 827.
10 Септември 2018 Продажба на ПИ, ведно с построената в имота четириетажна масивна сграда, находящи се в местността Липово
Ж 826.
10 Септември 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, М. Кирева и И. Йорданов - трети проект
Ж 825.
10 Септември 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, М. Кирева и И. Йорданов - втори проект
Ж 824.
10 Септември 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, М. Кирева и И. Йорданов - първи проект
Ж 823.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на М. Арабова - Смайладска и Е. Вунцова - трети проект
Ж 822.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на М. Арабова - Смайладска и Е. Вунцова - втори проект
Ж 821.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на М. Арабова - Смайладска и Е. Вунцова - първи проект
Ж 820.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба от Топалови - 2008 ООД - трети проект
Ж 819.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба от Топалови - 2008 ООД - втори проект
Ж 818.
10 Септември 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба от Топалови - 2008 ООД - първи проект
Ж 817.
10 Септември 2018 Определяне на имоти - частна общинска собственост, за застраховане през 2018г.
Ж 816.
10 Септември 2018 Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград и утвърждаване на маломерни паралелки - трети проект
Ж 815.
10 Септември 2018 Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград и утвърждаване на маломерни паралелки. - втори проект
Ж 814.
10 Септември 2018 Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград и утвърждаване на маломерни паралелки - първи проект
Ж 813.
10 Септември 2018 Утвърждаване на маломерна самостоятелна паралелка в СУ Св. княз Борис I в девети клас
Ж 812.
10 Септември 2018 Придобиване на собственост - МПС- автобус
Ж 811.
10 Септември 2018 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа
Ж 810.
10 Септември 2018 Отчет на ОбС Златоград за първо полугодие на 2018г.
Ж 809.
10 Септември 2018 Справки ОбА за месец юли 2018г.
Ж 808.
10 Септември 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец юли 2018г.
Ж 807.
10 Септември 2018 Справки МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД за месец юли 2018г.
Ж 806.
24 Юли 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 805.
24 Юли 2018 Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ
Ж 804.
24 Юли 2018 Отдаване под наем на помещение с обща площ 13,33 кв. м., находящо се на втори етаж в сграда Здравна служба – с. Старцево, общ. Златоград.
Ж 803.
24 Юли 2018 Одобряване разходите за командировки на Председателя на ОбС Златоград
Ж 803.
24 Юли 2018 Приложение към Решение № Ж 803
Ж 802.
24 Юли 2018 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград
Ж 802.
24 Юли 2018 Приложение № 1 към Решение № Ж 802
Ж 802.
24 Юли 2018 Приложение № 2 към Решение № Ж 802
Ж 801.
24 Юли 2018 Промяна на решения № Ж 626 и № Ж 631 от 05.10.2017г. на ОбС Златоград
Ж 800.
24 Юли 2018 Промяна на решения № Ж 627, Ж 628, Ж 629 и Ж 630 от 05.10.2017г. на ОбС Златоград
Ж 799.
24 Юли 2018 Промяна в инвестиционна програма за 2018г. и промяна по бюджета на Община Златоград за 2018г.
Ж 799.
24 Юли 2018 Приложение № 1 към Решение № Ж 799
Ж 799.
24 Юли 2018 Приложение № 2 към Решение № Ж 799
Ж 798.
24 Юли 2018 Актуализация на проект Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермална система Ерма река - Елидже
Ж 797.
24 Юли 2018 Формиране на маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2018 - 2019г.
Ж 796.
24 Юли 2018 Изготвяне на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) - втори проект
Ж 795.
24 Юли 2018 Отмяна на Решение № Ж 783 от 28.06.2018г. първи проект
Ж 794.
24 Юли 2018 Информации - отчети към 30.06.2018г. и за II-ро тримесечие на 2018г. на Кметство Старцево, СУ, ОУ, ДГ.
Ж 793.
24 Юли 2018 Справки ОбА за месец юни 2018г.
Ж 792.
24 Юли 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец юни 2018г.
Ж 791.
24 Юли 2018 Справки МБАЛ за месец юни 2018г.
Ж 790.
28 Юни 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 789.
28 Юни 2018 Формиране на паралелки в ОУ Васил Левски Златоград за учебната 2018 2019
Ж 788.
28 Юни 2018 Промяна на Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград
Ж 787.
28 Юни 2018 Промяна в структурата на Общинска администрация Златоград
Ж 786.
28 Юни 2018 - Процедура по чл. 15 от ЗУТ и замяна, по молба на Йордан ****** Петков - трети проект
Ж 785.
28 Юни 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ и замяна, по молба на Йордан ******* Петков - втори проект
Ж 784.
28 Юни 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ и замяна, по молба на Йордан ***** Петков - първи проект
Ж 783.
28 Юни 2018 Процедура по чл. 15 от ЗУТ, по молба на Иво **** Сидеров
Ж 782.
28 Юни 2018 Отдаване под наем на част от недвижим имот - втори проект
Ж 781.
28 Юни 2018 Отдаване под наем на част от недвижим имот - първи проект
Ж 780.
28 Юни 2018 Подаване на проектно предложение от Община Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения ...
Ж 779.
28 Юни 2018 Подаване на проектно предложение от Община Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения ...
Ж 778.
28 Юни 2018 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортна схема
Ж 777.
28 Юни 2018 Предложение за промяна на маршрутно разписание по автобусна линия Златоград – Аламовци, част от общинска транспортна схема
Ж 776.
28 Юни 2018 Предоставяне на средства от Фонд Ин Витро
Ж 776.
28 Юни 2018 Приложение към Решение №Ж 776
Ж 775.
28 Юни 2018 Допусната очевидна фактическа грешка в Проект на споразумение със Сдружение МИГ Кирково - Златоград...
Ж 775.
28 Юни 2018 Приложение към Решение №Ж 775
Ж 774.
28 Юни 2018 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград
Ж 773.
28 Юни 2018 Справки ОбА за месец май 2018г.
Ж 772.
28 Юни 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец май 2018г.
Ж 771.
28 Юни 2018 Отчет за първо тримесечие на 2018г. на МБАЛ
Ж 770.
28 Юни 2018 Справки МБАЛ за месец май 2018г.
Ж 769.
30 Май 2018 Еднократна помощ
Ж 768.
30 Май 2018 Еднократна помощ
Ж 767.
30 Май 2018 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - втори проект
Ж 766.
30 Май 2018 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - първи проект
Ж 765.
30 Май 2018 Учредяване право на прокарване и отстъпено право на строеж, БТК
Ж 764.
30 Май 2018 Осигуряване на финансов ресурс за управление на стратегии ... МИГ Кирково - Златоград
Ж 764.
30 Май 2018 Приложение към Решение № Ж 764
Ж 763.
30 Май 2018 Издаване на запис на заповед ... в полза на ДФ Земеделие
Ж 762.
30 Май 2018 Справки ОбА за месец април 2018г.
Ж 761.
30 Май 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец април 2018г.
Ж 760.
30 Май 2018 Справки МБАЛ за месец април 2018г.
Ж 759.
25 Април 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 758.
25 Април 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 757.
25 Април 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 756.
25 Април 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 755.
25 Април 2018 Награждаване на дейци на просветата и културата и ученици по случай 24 май
Ж 754.
25 Април 2018 Подписване на окончателен договор за продажба на общински имот и приключване на процедура по чл.15 от ЗУТ
Ж 753.
25 Април 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Соня Челова-втори проект
Ж 752.
25 Април 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Соня Челова
Ж 751.
25 Април 2018 Одобряване разходите за командировки на Председателя на ОбС Златоград
Ж 751.
25 Април 2018 Приложение към Решение №Ж 751
Ж 750.
25 Април 2018 Отчет за средствата за 2017г. и предложение за разходване на средствата през 2018г. за клубове на пенсионера и НПО на хора с увреждания
Ж 749.
25 Април 2018 Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград
Ж 749.
25 Април 2018 Приложение към Решение №Ж 749
Ж 748.
25 Април 2018 Общински план за младежта за 2018г.
Ж 748.
25 Април 2018 Приложение към Решение №Ж 748
Ж 747.
25 Април 2018 Отчет на год. програма за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2017г.
Ж 746.
25 Април 2018 ДЦ Зора - втори проект
Ж 745.
25 Април 2018 ДЦ Зора - първи проект
Ж 744.
25 Април 2018 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград
Ж 743.
25 Април 2018 Предоставяне на помещение, представляващо консултативен кабинет за преданестезиологична консултация-втори проект
Ж 742.
25 Април 2018 Предоставяне на помещение, представляващо консултативен кабинет за преданестезиологична консултация
Ж 741.
25 Април 2018 Учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на съществуващи подпорни стени-втори проект
Ж 740.
25 Април 2018 Учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на съществуващи подпорни стени
Ж 739.
25 Април 2018 Отчети към 31.03.2018г. на СУ, ОУ, ДГ, Кметство Старцево
Ж 738.
25 Април 2018 Справки ОбА за месец февруари и месец март 2018г.
Ж 737.
25 Април 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец февруари и месец март 2018г.
Ж 736.
25 Април 2018 Справки МБАЛ за месец февруари и месец март 2018г.
Ж 735.
06 Март 2018 Реализиране на инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването за Център за спешна медицинска помощ гр. Златоград
Ж 734.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Антон Мушков
Ж 733.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Мая Кьорова и Десислав Кьоров - втори проект
Ж 732.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Мая Кьорова и Десислав Кьоров
Ж 731.
06 Март 2018 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Виктор Травлев - трети проект
Ж 730.
06 Март 2018 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Виктор Травлев - втори проек
Ж 729.
06 Март 2018 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Виктор Травлев
Ж 728.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Ясен Мостабашов - втори проект
Ж 727.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Ясен Мостабашов
Ж 726.
06 Март 2018 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Методи Керменов, Сабри Веизов
Ж 725.
06 Март 2018 Продажба на площи, предвидени за индивидуални мазета, общежитие Минстрой
Ж 724.
06 Март 2018 Информация за изпълнението на приетите решения за второ полугодие на 2017г.
Ж 723.
06 Март 2018 Партньорство на Община Златоград с община от Република Турция
Ж 722.
06 Март 2018 Издаване на запис на заповед от Община Златоград в полза на ДФ Земеделие
Ж 721.
06 Март 2018 Общо събрание на Асоциация по ВиК
Ж 720.
06 Март 2018 Програма за закрила на детето за 2018г.
Ж 720.
06 Март 2018 Приложение към Решение №Ж 720
Ж 719.
06 Март 2018 Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2019г.
Ж 719.
06 Март 2018 Приложение към Решение №Ж 719
Ж 718.
06 Март 2018 Средства за организиране и провеждане на мероприятия от Спортен календар на Община Златоград за 2018г.
Ж 717.
06 Март 2018 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2018г.
Ж 717.
06 Март 2018 Приложение 1 към Решение №Ж 717
Ж 717.
06 Март 2018 Приложение 2 към Решение №Ж 717
Ж 717.
06 Март 2018 Приложение 3 към Решение №Ж 717
Ж 717.
06 Март 2018 Приложение 4 към Решение №Ж 717
Ж 716.
06 Март 2018 Програма на дейностите за развитието на туризма през 2018г. - втори проект
Ж 715.
06 Март 2018 Отчет за изпълнение и Програма на дейностите за развитието на туризма през 2018г.
Ж 715.
06 Март 2018 Приложение към Решение №Ж 715
Ж 714.
06 Март 2018 Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2017г. и проект на Културен календар за 2018г.
Ж 713.
06 Март 2018 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2019 - 2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
Ж 713.
06 Март 2018 Приложение към Решение №Ж 713
Ж 712.
06 Март 2018 Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2017г.
Ж 711.
06 Март 2018 Предложение на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Златоград
Ж 711.
06 Март 2018 Приложение към Решение №Ж 711
Ж 710.
06 Март 2018 Отчет на ОбС Златоград за второ полугодие на 2017г.
Ж 709.
06 Март 2018 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград
Ж 708.
06 Март 2018 Справки за месец януари 2018г. - ОбА
Ж 707.
06 Март 2018 Справки за месец януари 2018г. - ДГ, ДЯ
Ж 706.
06 Март 2018 Годишен финансов отчет на МБАЛ за 2017г.
Ж 705.
06 Март 2018 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за 2017г.
Ж 704.
06 Март 2018 Справки за месец януари 2018г. на МБАЛ
Ж 703.
20 Февруари 2018 Прекратяване на членство на Община Златоград в Асоциацията на Родопските общини
Ж 702.
30 Януари 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 701.
30 Януари 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 700.
30 Януари 2018 Молба за еднократна помощ
Ж 699.
30 Януари 2018 Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник - ОбС
Ж 698.
30 Януари 2018 Информация за дейността на МКБПП за 2017г.
Ж 697.
30 Януари 2018 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград
Ж 697.
30 Януари 2018 Приложение 1 към Решение №Ж 697
Ж 696.
30 Януари 2018 Отстъпване право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница, с. Старцево
Ж 695.
30 Януари 2018 Отстъпване право на строеж за изграждане на търговски обект - бистро, с. Старцево
Ж 694.
30 Януари 2018 Продажба на недвижим имот - частма общинска собственост
Ж 693.
30 Януари 2018 Отдаване под наем лекарски кабинет в Бивша поликлиника гр. Златоград
Ж 692.
30 Януари 2018 Предложение във връзка с молба за отпускане на персонална пенсия
Ж 691.
30 Януари 2018 Определяне на мери, пасища, ливади ... за стопанската 2018-2019г.
Ж 691.
30 Януари 2018 Приложение 1 към Решение №Ж 691
Ж 691.
30 Януари 2018 Приложение 2 към Решение №Ж 691
Ж 691.
30 Януари 2018 Приложение 3 към Решение №Ж 691
Ж 690.
30 Януари 2018 Спортен календар 2018г.
Ж 689.
30 Януари 2018 ОПС-Дечев втори проект
Ж 689.
30 Януари 2018 Проект договор - приложение
Ж 688.
30 Януари 2018 Отмяна на Решение № Ж 673 от 28.12.2017 г. по протокол № 44, от проведено на 28.12.2017 г.
Ж 687.
30 Януари 2018 ДЗ Кристал втори проект
Ж 686.
30 Януари 2018 Отмяна на Решение № Ж 672 от 28.12.2017 г. по протокол № 44, от проведено на 28.12.2017г. първи проект
Ж 685.
30 Януари 2018 Проект на бюджет на Община Златоград и год. разчет на сметките за средства от ЕС за 2018г.
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 1, 2 и 3 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 4 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 5 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 6 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 7 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 8 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 9 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 10 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 11 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 12 към Решение №Ж 685
Ж 685.
30 Януари 2018 Приложение 13 към Решение №Ж 685
Ж 684.
30 Януари 2018 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.
Ж 684.
30 Януари 2018 Приложение към Решение №Ж 684
Ж 683.
30 Януари 2018 Отчети за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. и за IV-то тримесечие на 2017г на СОУ, ОУ, ДГ, Кметство Старцево
Ж 682.
30 Януари 2018 Справки ОбА за месец декември 2017г.
Ж 681.
30 Януари 2018 Справки ДГ, ДЯ за месец декември 2017г.
Ж 680.
30 Януари 2018 Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. от МБАЛ
Ж 679.
30 Януари 2018 Справки МБАЛ за месец декември 2017 г.
Ж 678.
30 Януари 2018 Информация РС Пожарна безопасност и защита на населението
Ж 677.
15 Януари 2018 Отпускане на еднократна помощ
Ж 676.
15 Януари 2018 Представяне на информация до 30.09.2018г.
Ж 675.
15 Януари 2018 Информация от Горубсо за предприети действия...
Ж 674.
28 Декември 2017 Определяне на дължината и местоположението на ул. Плиска в гр. Златоград
Ж 673.
28 Декември 2017 Молба от управителя на Съни Маркет ЕООД
Ж 673.
28 Декември 2017 Приложение към Решение №Ж 673
Ж 672.
28 Декември 2017 Процедура по прекратяване на собственост ...
Ж 671.
28 Декември 2017 МИГ Кирково - Златоград - анексиране на договор за наем
Ж 670.
28 Декември 2017 Предоставяне на трансфер на Община Мадан....
Ж 669.
28 Декември 2017 Кандидатстване по проект Красива България за 2018г. с обект Ремонтни работи в сграда на Общинска администрация Златоград
Ж 668.
28 Декември 2017 Промяна на инвестиционната програма за капиталовите разходи и бюджета на Община Златоград за 2017г.
Ж 668.
28 Декември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 668
Ж 668.
28 Декември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 668
Ж 667.
28 Декември 2017 План - сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци...
Ж 667.
28 Декември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 667
Ж 667.
28 Декември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 667
Ж 666.
28 Декември 2017 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Златоград, за определяне на размера на местните данъци ...
Ж 665.
28 Декември 2017 Справки ОбА за м. ноември
Ж 664.
28 Декември 2017 Справки ДГ, ДЯ за м. ноември
Ж 663.
28 Декември 2017 Справки МБАЛ за м. ноември
Ж 662.
06 Декември 2017 Определяне на представител за изработване на областна здравна карта
Ж 661.
29 Ноември 2017 Дневен център Зора
Ж 660.
29 Ноември 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 659.
29 Ноември 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 658.
29 Ноември 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 657.
29 Ноември 2017 Придобиване на собственост - лек автомобил
Ж 656.
29 Ноември 2017 Отдаване на недвижим имот под наем на Съюз на глухите в Б-я
Ж 655.
29 Ноември 2017 Изграждане на трафопост ЕВН
Ж 654.
29 Ноември 2017 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - Лъката
Ж 653.
29 Ноември 2017 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Севдалин Камберов - трети проект
Ж 652.
29 Ноември 2017 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Севдалин Камберов - втори проект
Ж 651.
29 Ноември 2017 Процедура по чл.15 от ЗУТ, по молба на Севдалин Камберов първи проект
Ж 650.
29 Ноември 2017 ПУП-ПР Млечна екоферма за овце
Ж 650.
29 Ноември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 650
Ж 650.
29 Ноември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 650
Ж 649.
29 Ноември 2017 Наредба 8 - актуализиране
Ж 649.
29 Ноември 2017 Приложение към Решение №Ж 649
Ж 648.
29 Ноември 2017 Наредба 2 - актуализиране
Ж 647.
29 Ноември 2017 Справки ОбА за месец октомври
Ж 646.
29 Ноември 2017 Справки ДГ, ДЯ за месец октомври
Ж 645.
29 Ноември 2017 Справки МБАЛ за месец октомври
Ж 644.
29 Ноември 2017 Внасяне на доклад от Горубсо за предприети действия
Ж 643.
29 Ноември 2017 Прединвестиционни пручвания за алтернативно водоснабдяване на Златоград и изграждане на пречиствателна станция за питейна вода
Ж 642.
24 Октомври 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 641.
24 Октомври 2017 Процедура по прекратъяване на собственост - втори проект
Ж 640.
24 Октомври 2017 Процедура по прекратъяване на собственост - първи проект
Ж 639.
24 Октомври 2017 Отдаване под наем на земеделска земя, с. Долен - втори проект
Ж 638.
24 Октомври 2017 Отдаване под наем на земеделска земя, с. Долен - първи проект
Ж 637.
24 Октомври 2017 Предложение за удостояване на проф. Николай Овчаров със званието Почетен гражданин на Община Златоград
Ж 636.
24 Октомври 2017 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2017 г.
Ж 636.
24 Октомври 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 636
Ж 636.
24 Октомври 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 636
Ж 635.
24 Октомври 2017 Отчети на ДГ, СУ, ОУ към 30.09.2017г.
Ж 634.
24 Октомври 2017 Справки ОбА - месец август и месец септември
Ж 633.
24 Октомври 2017 ДГ, ДЯ справки месец септември
Ж 632.
24 Октомври 2017 Справки МБАЛ за месец септември
Ж 631.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в гр. Златоград - четиринадесети проект
Ж 630.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично ПУ гр. Златоград - тринадесети проект
Ж 629.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РУ гр. Златоград - дванадесети проект
Ж 628.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд и Районна прокуратура Златоград - единадесети проект
Ж 627.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, РС Пожарна безопасност и защита на населението - десети проект
Ж 626.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, блокове №193, №199 и Златолист в гр. Златоград - девети проект
Ж 625.
05 Октомври 2017 ФЛАГ, проект Център за услуги в домашна среда-интегрирани услуги за качествен живот - осми проект
Ж 624.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 613 от 21.09.2017г. - седми проект
Ж 623.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 612 от 21.09.2017г. - шести проект
Ж 622.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 611 от 21.09.2017г. - пети проект
Ж 621.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 610 от 21.09.2017г. - четвърти проект
Ж 620.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 609 от 21.09.2017г. - трети проект
Ж 619.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 608 от 21.09.2017г. - втори проект
Ж 618.
05 Октомври 2017 Отменяне на Решение № Ж 607 от 21.09.2017г. - първи проект
Ж 617.
21 Септември 2017 Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
Ж 616.
21 Септември 2017 Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
Ж 615.
21 Септември 2017 Отдаване под наем на помещение, част от метален павилион в с. Старцево-II-ри проект
Ж 614.
21 Септември 2017 Отдаване под наем на помещение, част от метален павилион в с. Старцево - I-ви проект
Ж 613.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195 в град Златоград
Ж 612.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград...
Ж 611.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград...
Ж 610.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград...
Ж 609.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението
Ж 608.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193 и №199...
Ж 607.
21 Септември 2017 ФЛАГ, Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг...
Ж 606.
21 Септември 2017 Изменение на Наредба № 2
Ж 605.
21 Септември 2017 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2018-2020г.
Ж 605.
21 Септември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 605
Ж 605.
21 Септември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 605
Ж 605.
21 Септември 2017 Приложение 3 към Решение №Ж 605
Ж 604.
21 Септември 2017 Информация за изпълнението на бюджета на Община Златоград и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017г.
Ж 604.
21 Септември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 604
Ж 604.
21 Септември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 604
Ж 603.
21 Септември 2017 Справки ОбА за месец юли 2017г.
Ж 602.
21 Септември 2017 Справки ДГ и ДЯ за месец юли и месец август 2017г.
Ж 601.
21 Септември 2017 справки на МБАЛ за месец юли и месец август 2017 г.
Ж 600.
21 Септември 2017 Доклад за изпълнението на бюджета през 2016г. и отчет на сметките за средства от ЕС за 2016г.-II-ри проект
Ж 600.
21 Септември 2017 Приложение към Решение №Ж 600
Ж 599.
21 Септември 2017 Доклад за изпълнението на бюджета през 2016г. и отчет на сметките за средства от ЕС за 2016г.-I-ви проект
Ж 599.
21 Септември 2017 Приложение 1 към Решение №Ж 599
Ж 599.
21 Септември 2017 Приложение 2 към Решение №Ж 599
Ж 598.
21 Септември 2017 Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2016г.
Ж 597.
21 Септември 2017 Даване съгласие за участие на Община Златоград като партньор в проектно предложение на Сдружение Център за развитие и подкрепа на бизнеса.
Ж 596.
21 Септември 2017 Присъждане на национална литературна награда "Станислав Сивриев"
Ж 595.
24 Август 2017 Упълномощаване на представител на Община Златоград на Общото събрание на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"
Ж 594.
24 Август 2017 Отменяне на Решение № Ж 587 от 09.08.2017г.
Ж 593.
24 Август 2017 Формиране на маломерни паралелки в училищата в Община Златоград и тяхното финансиране за учебната 2017/2018 година-II-ри проект
Ж 592.
24 Август 2017 Формиране на маломерни паралелки в училищата в Община Златоград и тяхното финансиране за учебната 2017/2018 година
Ж 591.
24 Август 2017 Отдаване на помещение под наем на "МИГ Кирково-Златоград"
Ж 590.
10 Август 2017 Упълномощаване на представител за Община Златоград за извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян.
Ж 589.
09 Август 2017 Отпускане на финансови средства за доизграждането на Мемориалния комплекс на Кан Кубрат, намиращ се край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна.
Ж 588.
09 Август 2017 Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № Ж 554 от 06.07.2017г. на Общински съвет Златоград
Ж 587.
09 Август 2017 Определяне представител на Община Златоград за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян.
Ж 586.
09 Август 2017 Участие на Община Златоград като партньор в изпълнението на проект „Обществено здравеопазване” (SOCIAL HEALTH CARE), по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г., приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с в
Ж 585.
09 Август 2017 Участие на Община Златоград като партньор в изпълнението на проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за граж
Ж 584.
09 Август 2017 Приемане на Решение за изменение и допълнение на Решение № Ж 459 от 21.03.2017г. на Общински съвет Златоград.
Ж 583.
09 Август 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 582.
09 Август 2017 Упълномощаване на представител за Община Златоград за извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян.
Ж 581.
09 Август 2017 Отдаване на помещение под наем - II-ри проект
Ж 580.
09 Август 2017 Отдаване на помещение под наем - I-ви проект
Ж 579.
09 Август 2017 Формиране на маломерни паралелки, с брой ученици под 10 за учебната 2017/2018 година
Ж 578.
09 Август 2017 Определяне на защитени детски градини и училища в Община Златоград за учебната 2017/ 2018 година.
Ж 577.
09 Август 2017 Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград за учебната 2017 / 2018 година.
Ж 576.
09 Август 2017 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково-Златоград“
Ж 575.
09 Август 2017 Многофункционална спортна площадка за: баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт „Червено игрище” град Златоград
Ж 574.
09 Август 2017 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Владимир, Марийка и Димитър Шопови_II-ри проект
Ж 573.
09 Август 2017 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Владимир, Марийка и Димитър Шопови_I-ви проект
Ж 572.
09 Август 2017 Определяне на имоти - частна общинска собственост, за застраховане през 2017г.
Ж 571.
09 Август 2017 Разпределение на общия брой таксиметрови автомобили на територията на Община Златоград
Ж 570.
09 Август 2017 Одобряване на разходите за командировки на Председателя на ОбС Златоград
Ж 569.
09 Август 2017 Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Златоград
Ж 568.
09 Август 2017 Потвърждение за замяна, Н. Хаджиставрева -III-ти проект
Ж 567.
09 Август 2017 Потвърждение за замяна, Н. Хаджиставрева - II-ри проект
Ж 566.
09 Август 2017 Потвърждение за замяна, Н. Хаджиставрева - I-ви проект
Ж 565.
09 Август 2017 Отчети на ДГ, ОУ, СУ, Кметство Старцево за второ тримесечие на 2017г.
Ж 564 - пр.
09 Август 2017 Годишен отчет и уточнен план на инвестиционната програма на Община Златоград
Ж 564.
09 Август 2017 Годишен отчет и уточнен план на инвестиционната програма на Община Златоград
Ж 563.
09 Август 2017 Справки на ОбА за месец юни 2017
Ж 562.
09 Август 2017 Справки на ДГ и ДЯ "Мир" за месец юни 2017 г.
Ж 561.
09 Август 2017 справки на МБАЛ за месец юни 2017 г.
Ж 560.
06 Юли 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 559.
06 Юли 2017 Възлагане на специализиран таксиметров превоз на ученици
Ж 558-прил.
06 Юли 2017 Изработване на ПУП-ПП, по заявление на Венета Вълчева - Приложение
Ж 558.
06 Юли 2017 Изработване на ПУП-ПП, по заявление на Венета Вълчева
Ж 557.
06 Юли 2017 Възлагане на обществен превоз на пътници по линия Златоград - Устово
Ж 556-прил.
06 Юли 2017 Предоставяне на средства от фонд "ИН ВИТРО"-Приложение
Ж 556.
06 Юли 2017 Предоставяне на средства от фонд "ИН ВИТРО"
Ж 555.
06 Юли 2017 Продажба на поземлен имот №002057 в с. Ерма река
Ж 554.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на В. Кюлевчиев и Б. Дамянов II-ри проект
Ж 553.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на В. Кюлевчиев и Б. Дамянов I-ви проект
Ж 552.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Недко Башев и Илия Башев IV-ти проект
Ж 551.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Недко Башев и Илия Башев III-ти проект
Ж 550.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Недко Башев и Илия Башев II-ри проект
Ж 549.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Недко Башев и Илия Башев I-ви проект
Ж 548.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Веско Вълчев III-ти проект
Ж 547.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Веско Вълчев II-ри проект
Ж 546.
06 Юли 2017 Изготвяне на ПУП-ПР, по молба на Веско Вълчев I-ви проект
Ж 545.
06 Юли 2017 Процедура по член 15 от ЗУТ, по молба на Борис Гюнелиев II-ри проект
Ж 544.
06 Юли 2017 Процедура по член 15 от ЗУТ, по молба на Борис Гюнелиев I-ви проект
Ж 543.
06 Юли 2017 Продажба на имот с ПИ 31111.28.55 местността Липово
Ж 542.
06 Юли 2017 Продажба на поземлен имот №003007 в с. Кушла
Ж 541.
06 Юли 2017 Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
Ж 540.
06 Юли 2017 Продажба на недвижим имот с ПИ 31111.34.932 II-ри проект
Ж 539.
06 Юли 2017 Продажба на недвижим имот с ПИ 31111.34.932 I-ви проект
Ж 538.
06 Юли 2017 Процедура за водовземане към находище Ерма река
Ж 537-прил.
06 Юли 2017 "ЗЛАТНА ФЕРМА" ЕООД - Приложение
Ж 537.
06 Юли 2017 "ЗЛАТНА ФЕРМА" ЕООД
Ж 536.
06 Юли 2017 Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017г.
Ж 535.
06 Юли 2017 Отчети на ДГ, ДЯ, ОУ, СУ, Кметство Старцево за 2016г. и първо тримесечие на 2017г.
Ж 534.
06 Юли 2017 Отчет на ОбС за първо полугодие на 2017г.
Ж 533.
06 Юли 2017 Информация от Кмета за изпълнение на капиталови разходи за първо тримесечие на 2017г.
Ж 532.
06 Юли 2017 Справки на ОбА за месец май 2017г.
Ж 531.
06 Юли 2017 Справки на ДГ и ДЯ за месец май 2017г.
Ж 530.
06 Юли 2017 Справки на МБАЛ за месец май 2017г.
Ж 529.
08 Юни 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 528.
08 Юни 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 527.
08 Юни 2017 Промяна работно време - Председател на ОбС
Ж 526.
08 Юни 2017 Съгласуване на ПУП - Божидар Павлов
Ж 525.
08 Юни 2017 Предоставяне на недвижим имот - Регионална инспекция по горите
Ж 524.
08 Юни 2017 Поземлен имот_000382 с. Аламовци
Ж 523.
08 Юни 2017 Поземлен имот_000383 с. Аламовци
Ж 522.
08 Юни 2017 Поземлен имот_000384 с. Аламовци
Ж 521.
08 Юни 2017 Процедура по замяна между Община Златоград и Неделка Хаджиставрева
Ж 520.
08 Юни 2017 Минимални и максимални цени за таксиметров превоз
Ж 519.
08 Юни 2017 Брой на таксиметровите автомобили на територията на Община Златоград
Ж 518.
08 Юни 2017 Наредба № 8 на ОбС Златоград
Ж 518.
08 Юни 2017 Наредба № 8 на ОбС Златоград - приложение
Ж 517.
08 Юни 2017 Информация от Кмета за приходи и разходи по бюджета към 31.03.2017
Ж 516.
08 Юни 2017 Справки на ОбА за месец април 2017
Ж 515.
08 Юни 2017 Справки на ДГ и ДЯ "Мир" за месец април 2017
Ж 514.
08 Юни 2017 справки на МБАЛ за месец април 2017 г.
Ж 513.
08 Юни 2017 Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2017 г.
Ж 512.
11 Май 2017 Награждаване по случай 24 май
Ж 511.
11 Май 2017 Молби за еднократна помощ
Ж 510.
11 Май 2017 Молби за еднократна помощ
Ж 509.
11 Май 2017 Молби за еднократна помощ
Ж 508.
11 Май 2017 Молби за еднократна помощ.
Ж 507.
11 Май 2017 Oсновни месечни работни заплати на кметове на кметства при община Златоград.
Ж 506.
11 Май 2017 Процедура по член 15 от Закона за устройството на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв. 41 а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Румен Цонев 3 проект
Ж 505.
11 Май 2017 Процедура по член 15 от Закона за устройството на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв. 41 а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Румен Цонев 2 проект
Ж 504.
11 Май 2017 Процедура по член 15 от Закона за устройството на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв. 41 а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Румен Цонев
Ж 503.
11 Май 2017 Промяна в инвестиционната програма и бюджета на Община Златоград за 2017 година
Ж 502.
11 Май 2017 Oтдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация, гр.Златоград на Сдружение с нестопанска цел „Център за развитие на Община Златоград“
Ж 501.
11 Май 2017 Финансови справки на ОбА за м. март
Ж 500.
11 Май 2017 Справки на ДГ и ДЯ "Мир" за м.март
Ж 499.
11 Май 2017 Определяне представител на Община Златоград в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян 2 проект
Ж 498.
11 Май 2017 Определяне представител на Община Златоград в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян
Ж 497.
11 Май 2017 Годишен финансов отчет МБАЛ
Ж 496.
11 Май 2017 Финансови справки на МБАЛ
100.
11 Май 2017 Процедура по член 15 от Закона за устройството на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв. 41 а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Румен Цонев 3 проект
Ж 495.
27 Април 2017 Награждаване Антим I
Ж 494.
27 Април 2017 Годишен план социални услуги
Ж 493.
27 Април 2017 Проект на програма закрила на детето
Ж 492.
06 Април 2017 Награждаване на детка ясла "Мир"
Ж 491.
06 Април 2017 Промяна на работно време на Председателя на ОбС
Ж 490.
06 Април 2017 Молба за еднократна помощ Росица Караиванова
Ж 489.
06 Април 2017 Молба за еднократна помощ Мириям Ковачева
Ж 488.
06 Април 2017 Молба за еднократна помощ Ана Калайджиева
Ж 487.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед гранично управление
Ж 486.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед сграда на Пожарната
Ж 485.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед районно управление гр. Златгорад
Ж 484.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед съд и прокуратура
Ж 483.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед многофамилни жилищни сгради 2
Ж 482.
06 Април 2017 Издаване запис на заповед многофамилни жилищни сгради
Ж 481.
06 Април 2017 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост 2
Ж 480.
06 Април 2017 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост 1
Ж 479.
06 Април 2017 Процедура по чл.15 Р. Найденова и К. Манева 3
Ж 478.
06 Април 2017 Процедура по чл.15 Р. Найденова и К. Манева 2
Ж 477.
06 Април 2017 Процедура по чл.15 Р. Найденова и К. Манева 1
Ж 476.
06 Април 2017 ПУП на с. Старцево и разпореждане с общинска собственост III
Ж 475.
06 Април 2017 ПУП на с. Старцево и разпореждане с общинска собственост II
Ж 474.
06 Април 2017 ПУП на с. Старцево и разпореждане с общинска собственост
Ж 473.
06 Април 2017 Продажба на Хасидере
Ж 472.
06 Април 2017 Отдаване под наем част от недвижим имот
Ж 471.
06 Април 2017 Стопанисване на спортна зала с. Старцево
Ж 470.
06 Април 2017 Отстъпване право на строеж ПУП Златоград II
Ж 469.
06 Април 2017 Отстъпване право на строеж ПУП Златоград
Ж 468.
06 Април 2017 Продажба на дълготрайни материални активи СУ Антим I- ви гр. Златоград
Ж 467.
06 Април 2017 ПУП с. Долен разпореждане с общинска собственост II
Ж 466.
06 Април 2017 ПУП с. Долен разпореждане с общинска собственост
Ж 465.
06 Април 2017 "Златна ферма"
Ж 464.
06 Април 2017 Изменение на Наредба № 6 на ОбС Златоград
Ж 463.
06 Април 2017 Справки ОБА за м. февруари
Ж 462.
06 Април 2017 Справки ДГ и ДЯ за м. февруари 2017 г.
Ж 461.
06 Април 2017 Предложение за награждаване на д-р Емилов
Ж 460.
06 Април 2017 Справки МБАЛ за м. февруари
Ж 459.
21 Март 2017 Регионално депо-ОПОС
Ж 458.
02 Март 2017 Общинско сътрудничество
Ж 457.
02 Март 2017 План за действие - устойчиво енергийно развитие
Ж 456.
02 Март 2017 Молба за еднократна помощ
Ж 455.
02 Март 2017 Учредяване на туристически район Родопи
Ж 454.
02 Март 2017 Отдаване под наем на ученически пансион.
ж 453.
02 Март 2017 Учредяване на безвъзмездно право на строеж Долен II
Ж 452.
02 Март 2017 Учредяване на безвъзмездно право на строеж - Долен
Ж 451.
02 Март 2017 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд –Златоград
Ж 450.
02 Март 2017 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд –Долен
Ж 449.
02 Март 2017 Отчет за 2016г. и предложение за разходване средства 2017г. клубове на пенсионера и неправ.организации
ж 448.
02 Март 2017 Програма за развитие на турзима 2017г.
ж 448.
02 Март 2017 Програма за развитие на турзима 2017г. Приложение
Ж 447.
02 Март 2017 Отчет за развитието на на турзима 2016г.
Ж 446.
02 Март 2017 Утвърждаване на средства спортен календар 2017г.
Ж 445.
02 Март 2017 Културен календар за 2017г.
Ж 444.
02 Март 2017 Годишна програма -читалищна дейност
Ж 443.
02 Март 2017 Общински план за младежта за 2017г.
Ж 443.
02 Март 2017 Общински план за младежта за 2017г. Приложение
Ж 442.
02 Март 2017 Промяна в инвестиционната програма
Ж 441.
02 Март 2017 Авансово плащане
Ж 440.
02 Март 2017 Поемане на краткосрочен дълг
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза- ПРИЛОЖЕНИЕ 1А
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза- ПРИЛОЖЕНИЕ 6б
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза- ПРИЛОЖЕНИЕ 6в
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза- ПРИЛОЖЕНИЕ 6г
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза- ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ж 439.
02 Март 2017 Бюджетна прогноза за 2017 година
Ж 438.
02 Март 2017 Годишен отчет на Кмета за 2016 г.
Ж 437.
02 Март 2017 Финансови справки ОБА за месец януари 2017г. II
Ж 436.
02 Март 2017 Финансови справки ОБА за месец януари 2017г. I
Ж 435.
02 Март 2017 Финансови справки ДГ и ДЯ м.януари 2017г.
Ж 434.
02 Март 2017 МБАЛ Златоград договор с МБАЛ Кърджали
Ж 433.
02 Март 2017 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ
Ж 432.
02 Март 2017 Финансови справки МБАЛ за месец януари 2017 г.
ж 431.
22 Февруари 2017 Защита от наводнения България-Гърция 2
Ж 430.
22 Февруари 2017 Защита от наводнения България-Гърция
Ж 429.
26 Януари 2017 Кандидатстване по Проект „Красива България” за МБАЛ
Ж 428.
26 Януари 2017 Учредяване право на строеж с.Аламовци
Ж 427.
26 Януари 2017 Учредяване право на строеж с.Аламовци
Ж 426.
26 Януари 2017 Учредяване право на строеж с.Аламовци
Ж 425.
26 Януари 2017 Отдаване под наем на общински недвижим имот с.Кушла
Ж 424.
26 Януари 2017 Одобряване на разходи за командировки на Председателя на Общински съвет
Ж 423.
26 Януари 2017 Одобряване на разходи за командировки на Кмета
Ж 422.
26 Януари 2017 Прекратяване на собственост между общ Златоград и физически лиц
Ж 421.
26 Януари 2017 Прекратяване на собственост между общ Златоград и физически лица
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година.
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 1
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 2
ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 3
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 4
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 5
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 6
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 7
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 8
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 9
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 10
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 11
Ж 420.
26 Януари 2017 Бюджет на Община Златоград за 2017 година- Приложение 12
Ж 419.
26 Януари 2017 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общиснска собственост
Ж 419.
26 Януари 2017 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общиснска собственост-Приложение
Ж 418.
26 Януари 2017 Информация за извършени разходи за спортни бази и спортни дейности през 2016 г.
Ж 417.
26 Януари 2017 Програма спортен календар за 2017 година.
Ж 416.
26 Януари 2017 Информация за дейността на МКБППМН за 2016 година.
Ж 415.
26 Януари 2017 Отчет за дейността на Общински съвет 2016 година.
Ж 414.
26 Януари 2017 Определяне на мери пасища и ливади.
Ж 414.
26 Януари 2017 Определяне на мери пасища и ливади - Приложение 3
Ж 414.
26 Януари 2017 Определяне на мери пасища и ливади - Приложение 2
Ж 414.
26 Януари 2017 Определяне на мери пасища и ливади - Приложение 1
Ж 413.
26 Януари 2017 Финансови справки ОБА за м. декември 2016г.
Ж 412.
26 Януари 2017 Финансови справки ДГ и ДЯ за м. декември 2016 г.
Ж 411.
26 Януари 2017 Финансови справки МБАЛ за м. декември 2016 г.
Ж 410.
26 Януари 2017 Информация Пожарна безопасност 2016 г.
Ж 409.
29 Декември 2016 Еднократна финансова помощ -Иван Иванов
Ж 408.
29 Декември 2016 Еднократна финансова помощ -Мустафа Ковачев
Ж 407.
29 Декември 2016 Еднократна финансова помощ -Искра димитрова
Ж 406.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд -Oгнян Ехленов
Ж 405.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд –Старцево
Ж 404.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла-Картала
Ж 403.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла-Истан Тала
Ж 402.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла-Горин
Ж 401.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла-Горалтъ
Ж 400.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла-Гайт Дере
Ж 399.
29 Декември 2016 Предоставяне на земи от обществен поземлен фонд Кушла
Ж 398.
29 Декември 2016 Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общ.собственост
Ж 397.
29 Декември 2016 Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общ.собственост
Ж 396.
29 Декември 2016 Продажба Рингова Пещ
Ж 395.
29 Декември 2016 Разрешение за изготвяне на ПУП- Трендафил Куледжиев
Ж 394.
29 Декември 2016 Маршрутно разписание- Златоград- Ерма
ж 393.
29 Декември 2016 Маршрутно разписание- Златоград- Дрангово
Ж 392.
29 Декември 2016 Искане Алекси Димитров,Теленор ЕАД
Ж 391.
29 Декември 2016 Анекс Дечев
Ж 390.
29 Декември 2016 Промяна в инвестиционната програма капиталови разходи за 2017
Ж 390.
29 Декември 2016 Промяна в инвестиционната програма капиталови разходи за 2017 Приложение
Ж 389.
29 Декември 2016 Одобряване план-сметка битови отпадъци
Ж 389.
29 Декември 2016 одобряване план-сметка битови отпадъци Приложение 1
Ж 389.
29 Декември 2016 одобряване план-сметка битови отпадъци Приложение 2
Ж 388.
29 Декември 2016 Правилник за център за подкрепа
Ж 387.
29 Декември 2016 Информация за състоянието на спортната база в общ.Златоград
Ж 386.
29 Декември 2016 Съгласуване на актуализиран списък ВиК
Ж 385.
29 Декември 2016 одобрение на регионална програма за управление на отпадъците
Ж 385.
29 Декември 2016 Одобрение на регионална програма за управление на отпадъците Приложение
Ж 384.
29 Декември 2016 осигуряване на собствено финансиране-общ устройствен план
Ж 383.
29 Декември 2016 Планирани обществени поръчки за I- во тримесечие на 2017
Ж 382.
29 Декември 2016 Отчет на годишна програма за развитие на социални услуги в общ.Златоград
Ж 381.
29 Декември 2016 финансови справки ОбА за м.ноември
Ж 380.
29 Декември 2016 финансови справки МБАЛ за м.ноември
Ж 379.
22 Декември 2016 Наредба 1 актуализация
Ж 378.
30 Ноември 2016 Възлагане на обществен превоз общинска транспортна схема
Ж 377.
30 Ноември 2016 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд
Ж 376.
30 Ноември 2016 Удължаване срока на договора за наем на Вероника Кардашлъкова
Ж 375.
30 Ноември 2016 Удължаване на договора за наем на Момчил Кичуков
Ж 374.
30 Ноември 2016 Дава съгласие за изменение на ПУП, кв.60 по ПУП на гр.Златоград
Ж 373.
30 Ноември 2016 Предварителен договор за продажба на общински имот ЕТ Кристал Лютви Хаджихюсейн
Ж 372.
30 Ноември 2016 Промяна на собствеността от публична в частна
Ж 371.
30 Ноември 2016 Процедура по чл.15 по ЗУТ и замяна на недв.имоти Ирина Алчева и ЕТ Кристал Лютви Хаджихюсейн
Ж 370.
30 Ноември 2016 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в ОбС Златоград
Ж 369.
30 Ноември 2016 Предложение за дофинансиране на НЧ Прогрес с.Старцево
Ж 368.
30 Ноември 2016 отчет за изпълнение на капиталови разходи за III-то тримесечие 2016
Ж 367.
30 Ноември 2016 Предоставяне на средства от Фонд Ин Витро
Ж 366.
30 Ноември 2016 Промяна на бюджета на Общ.Зл-д и инвестиционна програма за 2016г
Ж 366.
30 Ноември 2016 Промяна на бюджета на Общ.Зл-д и инвестиционна програма за 2016г Приложение 1
Ж 366.
30 Ноември 2016 Промяна на бюджета на Общ.Зл-д и инвестиционна програма за 2016г Приложение 2
Ж 365.
30 Ноември 2016 Информация от кмета на ОбС Зл-д изпълнение на приходи и разходи по бюджета
Ж 364.
30 Ноември 2016 финансови справки и разшифровки за м. октовмри на ОБА
Ж 363.
30 Ноември 2016 финансови справки и разшифровки за м. октомври ДГ и ДЯ
Ж 362.
30 Ноември 2016 МБАЛ отчет за дейността и финансовото състояние
Ж 361.
30 Ноември 2016 МБАЛ финансови справки за месец октомври 2016г.
100.
30 Ноември 2016 Процедура по чл.15 по ЗУТ и замяна на недв.имоти Ирина Алчева и ЕТ Кристал Лютви Хаджихюсейн
Ж 360.
18 Ноември 2016 Учредяване на безвъзмездно право на строеж Център спешна медицинска помощ.
Ж 359.
18 Ноември 2016 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в Център за спешна медицинска помощ.
Ж 358.
18 Ноември 2016 Подписване на Допълнително споразумение към Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г.
Ж 357.
25 Октомври 2016 Предоставяне на Общинска служба по земеделие гр. Златоград за разпореждане - 2.464 дка - Делиев
Ж 356.
25 Октомври 2016 Предоставяне на Общинска служба по земеделие гр. Златоград за разпореждане - 1.016 кв.м. –Боюклиев
Ж 355.
25 Октомври 2016 Предоставяне на Общинска служба по земеделие гр. Златоград за разпореждане ПИ 31111.10.159 - 2962 кв.м.
Ж 354.
25 Октомври 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПР - Ерма река – Върбанова
Ж 354 .
25 Октомври 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПР - Ерма река – Върбанова - Приложение
Ж 353.
25 Октомври 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 352.
25 Октомври 2016 Промяна на собствеността от публична в частна
Ж 351.
25 Октомври 2016 отдаване под наем офис -на БЧК Смолян
Ж 350.
25 Октомври 2016 определяне дейността на Център за подкрепа на личностно развитие
Ж 349.
25 Октомври 2016 краткосрочен дълг -проект котелно и отоплителни системи училища и ОбА
Ж 348.
25 Октомври 2016 Финансови справки за м. ІХ 2016 г. ОбА
Ж 347.
25 Октомври 2016 отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.16г.-училища ДГ км-во Старцево
Ж 346.
25 Октомври 2016 Финансови справки за м. ІХ 2016 г. ДГ
Ж 345.
25 Октомври 2016 Финансови справки за м Ж-0345-25.10.16г. Анекс към Договор управление МБАЛ. ІХ 2016 г. МБАЛ
Ж 344.
25 Октомври 2016 Финансови справки за м. ІХ 2016 г. МБАЛ
Ж 343.
03 Октомври 2016 Читалище Просвета - Кандидатстване с проект за климатична инсталация - салон - зала за репетиции
Ж 342.
29 Септември 2016 Предложение за награждаване на Самодейната битова група към НЧ Прогрес 1939 с. Старцево
Ж 341.
29 Септември 2016 Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот – КНСБ
Ж 340.
29 Септември 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 339.
29 Септември 2016 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – Цанева
Ж 338.
29 Септември 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 337.
29 Септември 2016 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ж 279 от 04.08.2016 г.
Ж 336.
29 Септември 2016 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ж 278 от 04.08.2016 г.
Ж 335.
29 Септември 2016 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ж 213 от 06.06.2016 г.
Ж 334.
29 Септември 2016 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ж 212 от 06.06.2016 г.
Ж 333.
29 Септември 2016 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение Ж 211 от 06.06.2016 г.
Ж 332.
29 Септември 2016 Изготвяне на ПИ ПУП ПР Д. Пехливанов
Ж 331.
29 Септември 2016 Промяна на собствеността от публична в частна
Ж 330.
29 Септември 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 329.
29 Септември 2016 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗ за изграждане на Център за спешна медицинска помощ
Ж 328.
29 Септември 2016 Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ V-35.30, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград между Община Златоград и В. Цветков и Зл. Цветкова
Ж 327.
29 Септември 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 326.
29 Септември 2016 Предварително съгласие за изм. на ПУП - ПР - Хр. Маринов
Ж 325.
29 Септември 2016 Промяна на собствеността от публична в частна
Ж 324.
29 Септември 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 323.
29 Септември 2016 Определяне представители на ОбС за включване в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
Ж 322.
29 Септември 2016 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград
Ж 321.
29 Септември 2016 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Ж 320.
29 Септември 2016 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Ж 319.
29 Септември 2016 Наредба №27 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград.
Ж 319.
29 Септември 2016 Наредба №27 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград. - приложение
Ж 318.
29 Септември 2016 Наредба №26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград.
Ж 318.
29 Септември 2016 Наредба №26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград. - приложение
Ж 317.
29 Септември 2016 Финансови справки за м. 08.2016 – ОбА
Ж 316.
29 Септември 2016 Финансови справки за м. 08.2016 – ДГ и ДЯ
Ж 315.
29 Септември 2016 Финансови справки за м. 08.2016 – МБАЛ
Ж 314.
28 Септември 2016 Кандидатстване с проектно предложение с наименование "Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Златоград "
Ж 313.
28 Септември 2016 Кандидатстване с проектно предложение с наименование "Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Княз Борис І", с. Старцево, Община Златоград"
Ж 312.
28 Септември 2016 Кандидатстване с проектно предложение с наименование "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 (ІІІ 867/Златоград - Аламовци и общински път SML 2100 (ІІІ 867, Мадан - Цацаровци) - Страшимир - махала Боево и на съоръженията и принадлежностите
Ж 311.
09 Септември 2016 Еднократна помощ - Здр.Топалова
Ж 310.
09 Септември 2016 Партньорство на Община Златоград в проектно предложение "Планиране и прилагане на мерки за естествено задържане на водите в Беломорските райони за басейново управление в България", по Програма LIFE за 2016 г.
Ж 309.
09 Септември 2016 Отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ - Проф. д-р Асен Шопов- ЕООД гр. Златоград за 2015 година
Ж 309.
09 Септември 2016 Отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ - Проф. д-р Асен Шопов- ЕООД гр. Златоград за 2015 година - приложение
Ж 308.
09 Септември 2016 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 2015 г.
Ж 308.
09 Септември 2016 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 2015 г. - приложение
Ж 307.
09 Септември 2016 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2015г.
Ж 307.
09 Септември 2016 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2015г. - приложения 1,2,3
Ж 307.
09 Септември 2016 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2015г.- приложение 4
Ж 306.
09 Септември 2016 Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград
Ж 306.
09 Септември 2016 Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград - приложение
Ж 305.
09 Септември 2016 Формиране на маломерни паралелки в училищата от Община Златоград и тяхното финансиране за новата учебна 2016-2017 г.
Ж 304.
09 Септември 2016 Утвърждаване на мрежата от учебни институции на територията на общината за 2016-2017 година
Ж 303.
09 Септември 2016 Наименования на институции в системата на образованието в Община Златоград
Ж 302.
09 Септември 2016 Финансови справки за м. юли 2016 г. – МБАЛ
Ж 301.
09 Септември 2016 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за І - VІ 2016 г.
Ж 300.
09 Септември 2016 Временната комисия - МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград
Ж 299.
31 Август 2016 ОУ Ерма река и ОУ Долен - защитени училища - 2016-2017
Ж 298.
31 Август 2016 СУ Златоград и СУ Старцево - маломерни - чл. 11 а
Ж 297.
31 Август 2016 Запис на Заповед за второ ав. плащане за проект Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ - СОУ и ОбА Златоград
Ж 296.
31 Август 2016 Кандидатстване с проектно предложение по Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Ж 295.
04 Август 2016 Еднократна финансова помощ - Бодурова
Ж 294.
04 Август 2016 Одобряване на разходите за командировки на Председателя на ОбС - 10.11.15 г.- 20.07.2016 г.
Ж 293.
04 Август 2016 Одобряване на разходите за командировки на Кмета на общината - 10.11.15 г.- 20.07.2016 г.
Ж 292.
04 Август 2016 Представители в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
Ж 291.
04 Август 2016 Създава селищно образувание Фабрика
Ж 290.
04 Август 2016 Административно-териториални промени на територията на Община Златоград
Ж 289.
04 Август 2016 Изпълнение на приетите решения на ОбС за първо полугодие на 2016 г. от N Ж 74 до N Ж 223
Ж 288.
04 Август 2016 Продажба на поземлен имот № 002358 - землище с. Ерма река - м. Заставата м. Мързян
Ж 287.
04 Август 2016 Придобиване на поземлен имот - улична регулация - гр. Златоград - замяна М. Чаушев
Ж 286.
04 Август 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 285.
04 Август 2016 Определяне на имоти - частна общинска собственост, за застраховане през 2016 г.
Ж 284.
04 Август 2016 Дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Златоград - молба Ничев
Ж 284.
04 Август 2016 Дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Златоград - молба Ничев - приложене
Ж 283.
04 Август 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 282.
04 Август 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Ж 281.
04 Август 2016 Задание за допускане на устройствена процедура - чл.125 от ЗУТ- за изработване на ПУП-ПР за ПИ с пл.№ 430003
Ж 281.
04 Август 2016 Задание за допускане на устройствена процедура - чл.125 от ЗУТ- за изработване на ПУП-ПР за ПИ с пл.№ 430003 - приложение 1
Ж 281.
04 Август 2016 Задание за допускане на устройствена процедура - чл.125 от ЗУТ- за изработване на ПУП-ПР за ПИ с пл.№ 430003 - приложение 2
Ж 281.
04 Август 2016 Задание за допускане на устройствена процедура - чл.125 от ЗУТ- за изработване на ПУП-ПР за ПИ с пл.№ 430003 - приложение 3
Ж 280.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПЗ в обхват поземлен имот с пл.№ 430003, в землището на с. Долен
Ж 280.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПЗ в обхват поземлен имот с пл.№ 430003, в землището на с. Долен - приложение 3
Ж 280.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПЗ в обхват поземлен имот с пл.№ 430003, в землището на с. Долен - приложение 1
Ж 280 .
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПЗ в обхват поземлен имот с пл.№ 430003, в землището на с. Долен - приложение 2
Ж 279.
04 Август 2016 Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград
Ж 279.
04 Август 2016 Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград - приложение
Ж 279.
04 Август 2016 Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград - приложение
Ж 278.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград
Ж 278.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград - приложение
Ж 278.
04 Август 2016 Изготвяне на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.241 по КК на гр. Златоград - приложение
Ж 277.
04 Август 2016 Търг - отдаване под наем на терен с площ от 25 кв.м. с. Старцево
Ж 277.
04 Август 2016 Търг - отдаване под наем на терен с площ от 25 кв.м. с. Старцево – схема за поставяне на преместваем обект
Ж 276.
04 Август 2016 Търг - отдаване под наем на терен с площ от 12 кв.м. с. Старцево
Ж 276.
04 Август 2016 Търг - отдаване под наем на терен с площ от 12 кв.м. с. Старцево - схема за поставяне на преместваем обект
Ж 275.
04 Август 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.11.152 - гр. Златоград
Ж 275.
04 Август 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.11.152 - гр. Златоград - приложение скица
Ж 274.
04 Август 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.11.151 - гр. Златоград
Ж 274.
04 Август 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.11.151 - гр. Златоград - приложение скица
Ж 273.
04 Август 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Долен
Ж 272.
04 Август 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост - 35 м2 - УПИ II-251- кв.34 по ПУП на с. Долен
Ж 271.
04 Август 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 270.
04 Август 2016 Определяне на самостоятелен УПИ VІІІ - комплекс за здравеопазване
Ж 269.
04 Август 2016 Участие в Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите – АРО
Ж 268.
04 Август 2016 Кандидатстване на Община Златоград с проектно предложение за финансиране от Инвестиционна програма за климата към Национален доверителен екофонд
Ж 267.
04 Август 2016 Приемане на Наредба за изм. и доп. - Наредба № 14 на ОбС за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Златоград
Ж 266.
04 Август 2016 Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода
Ж 266.
04 Август 2016 Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода - приложение
Ж 266.
04 Август 2016 Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода - Тарифа
Ж 265.
04 Август 2016 Програма за работа на ОбС Златоград за 2-ро полугодие на 2016 г.
Ж 264.
04 Август 2016 Отчет за дейността на Общински съвет Златоград и неговите комисии - 09.11.2015 г. до 30.06.2016 г.
Ж 263.
04 Август 2016 Отдаване под наем на в сградата на ОУ - гр. Златоград - Ученическа столова
Ж 262.
04 Август 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016
Ж 261.
04 Август 2016 Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград - 2017 - 2019 г.
Ж 261.
04 Август 2016 приложение 6б
Ж 261.
04 Август 2016 приложение 6в
Ж 261.
04 Август 2016 приложение 8
Ж 260.
04 Август 2016 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 г.
Ж 260.
04 Август 2016 приложение 1 и 2
Ж 260.
04 Август 2016 приложение 3
Ж 260.
04 Август 2016 приложение 4
Ж 259.
04 Август 2016 Информации - отчети за изпълнение на бюджета 30.06.2016 г.
Ж 258.
04 Август 2016 Финансови справки за м. юни 2016 г. – ОбА
Ж 257.
04 Август 2016 Финансови справки за м. юни 2016 г. – ЦДГ
Ж 256.
04 Август 2016 Финансови справки за м. юни 2016 г. – МБАЛ
Ж 255.
04 Август 2016 Общинска програма за управление на отпадъците - 2016 - 2020 г.
Ж 254.
04 Август 2016 Мандат на Кмета на Община Златоград - съгласуване Бизнес план 2017-2021 - В и К
Ж 253.
06 Юли 2016 Еднократна финансова помощ - Ф. Чаушева
Ж 252.
06 Юли 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.5.199 - 685 кв.м. - м. Керкелуша - Кутова лъка
Ж 252.
06 Юли 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.5.199 - 685 кв.м. - м. Керкелуша - Кутова лъка - приложение
Ж 251.
06 Юли 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ – Кьорови
Ж 251.
06 Юли 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ – Кьорови - приложение
Ж 251.
06 Юли 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ – Кьорови - приложение
Ж 250.
06 Юли 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 249.
06 Юли 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПР - Свобода - 97 АД
Ж 249.
06 Юли 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП - ПР - Свобода - 97 АД – приложение
Ж 248.
06 Юли 2016 Промяна собствеността от публична в частна общ. собственост - ПИ с идент. 31111.33.388 КК Златоград
Ж 248.
06 Юли 2016 Промяна собствеността от публична в частна общ. собственост - ПИ с идент. 31111.33.388 КК Златоград – приложение
Ж 247.
06 Юли 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 246.
06 Юли 2016 Обособяване на нов УПИ - за бетонен комплексен трансформаторен пост - кв. 107 - ПУП Златоград
Ж 246.
06 Юли 2016 Обособяване на нов УПИ - за бетонен комплексен трансформаторен пост - кв. 107 - ПУП Златоград – приложение
Ж 245.
06 Юли 2016 Промяна собствеността от публична в частна общ. собственост - ПИ с идент. 31111.34.934
Ж 245.
06 Юли 2016 Промяна собствеността от публична в частна общ. собственост - ПИ с идент. 31111.34.934 – приложение
Ж 244.
06 Юли 2016 Ликвидиране на съсобственост – Хаджипантелееви
Ж 243.
06 Юли 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 242.
06 Юли 2016 Отдаване под наем - 40 кв.м. в сграда - Станкова махала с. Долен - Ловно рибарско сдружение – Мадан
Ж 241.
06 Юли 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 240.
06 Юли 2016 Публичен търг - терен - 15 кв.м. - с. Старцево
Ж 239.
06 Юли 2016 Публичен търг - терен - 15 кв.м. - ПИ 31111.34.881 - КК Златоград
Ж 238.
06 Юли 2016 Публичен търг - терен - 20 кв.м. - ПИ 31111.34.881 - КК Златоград
Ж 237.
06 Юли 2016 Отдаване под наем на помещение в училище - с. Старцево – СИБ
Ж 236.
06 Юли 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 235.
06 Юли 2016 Открива процедура по провеждане на публично оповестен търг - прожаджба ПИ с идент. 31111.19.114 – Хасидере
Ж 234.
06 Юли 2016 Открива процедура по провеждане на публично оповестен търг - прожаджба ПИ с идент. 31111.19.113 – Хасидере
Ж 233.
06 Юли 2016 Открива процедура по провеждане на публично оповестен търг - прожаджба ПИ с идент. 31111.19.32 – Хасидере
Ж 232.
06 Юли 2016 Промяна на работното време на Председателя на ОбС Златоград
Ж 231.
06 Юли 2016 Одобряване на общата численост и структурата на ОбА и местни дейности
Ж 231.
06 Юли 2016 Одобряване на общата численост и структурата на ОбА и местни дейности - приложения
Ж 230.
06 Юли 2016 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во тримесечие на 2016 г.
Ж 230.
06 Юли 2016 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за І-во тримесечие на 2016 г. - приложение
Ж 229.
06 Юли 2016 Промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г.
Ж 229.
06 Юли 2016 Промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г. - приложение
Ж 228.
06 Юли 2016 Годишна програма за развитие на туризма в Община Златоград - 2016 г. и финансово осигуряване
Ж 227.
06 Юли 2016 Финансови справки на ОбА - 01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.
Ж 226.
06 Юли 2016 Финансови справки на ЦДГ - 01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.
Ж 225.
06 Юли 2016 Промяна в Инвестиционната програма за 2016 г. - видеонаблюдение МБАЛ
Ж 224.
06 Юли 2016 Финансови справки на МБАЛ - 01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.
Ж 223.
06 Юни 2016 Еднократна финансова помощ - Св. Байрева
Ж 222.
06 Юни 2016 Еднократна финансова помощ - Ст. Хъмчев
Ж 221.
06 Юни 2016 Еднократна финансова помощ – Патълеви
Ж 220.
06 Юни 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.28.34 - 1149 кв.м.- Лъката
Ж 220.
06 Юни 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.28.34 - 1149 кв.м.- Лъката – приложение
Ж 219.
06 Юни 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.28.33 - 468 кв.м.-К.Р. Лъката
Ж 219.
06 Юни 2016 Предоставя на ОСЗ за разпореждане ПИ с идент. 31111.28.33 - 468 кв.м.-К.Р. Лъката - приложение
Ж 218.
06 Юни 2016 изменение на ПУП - замяна на имоти – Мутафови
Ж 218.
06 Юни 2016 изменение на ПУП - замяна на имоти – Мутафови – приложение
Ж 217.
06 Юни 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част на ПИ с иден. 31111.35.485 по КК на гр. Златоград – Мутафови
Ж 216.
06 Юни 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 215.
06 Юни 2016 Прекратяване на съсобственост - Румен Хаджиев и Славчо Хаджиев
Ж 214.
06 Юни 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 213.
06 Юни 2016 Продажба на общински имот на съсобственици – Мангарудови
Ж 213.
06 Юни 2016 Продажба на общински имот на съсобственици – Мангарудови - приложение
Ж 212.
06 Юни 2016 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост – 2016 г.
Ж 211.
06 Юни 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част на ПИ с иден. 31111.35.485 по КК на гр. Златоград – Мангарудови
Ж 210.
06 Юни 2016 Дава съгласие за обособяване на нов УПИ - за монтаж на бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП)
Ж 210.
06 Юни 2016 Дава съгласие за обособяване на нов УПИ - за монтаж на бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП) - прил. 1
Ж 210.
06 Юни 2016 Дава съгласие за обособяване на нов УПИ - за монтаж на бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП) - прил. 2
Ж 209.
06 Юни 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част на ПИ с иден. 31111.31.510 по КК на гр. Златоград - за БКТП
Ж 208.
06 Юни 2016 Определяне на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници
Ж 207.
06 Юни 2016 Предложение за промяна на маршрутното разписание по автобусната линия Златоград – Кушла
Ж 206.
06 Юни 2016 Временна комисия - разпределение на средствата от фонд „Ин витро”
Ж 205.
06 Юни 2016 Правилник за предоставяне на средства от Фонд „Ин витро”
Ж 205.
06 Юни 2016 Правилник за предоставяне на средства от Фонд „Ин витро” – приложение
Ж 204.
06 Юни 2016 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2015 г. и уточнен годишен план за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г.
Ж 204.
06 Юни 2016 Отчет за изпълнение на капиталови разходи за 2015 г. и уточнен годишен план за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г. - приложение 1
Ж 203.
06 Юни 2016 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2016 г.
Ж 202.
06 Юни 2016 Финансови справки на ОбА - 01.04.2016 г. - 30.04.2016 г.
Ж 201.
06 Юни 2016 Финансови справки на ЦДГ - 01.04.2016 г. - 30.04.2016 г.
Ж 200.
06 Юни 2016 Финансови справки на МБАЛ - 01.04.2016 г. - 30.04.2016 г.
Ж 199.
06 Юни 2016 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ - 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
Ж 198.
06 Юни 2016 Утвърждава класирането на д-р Людмил Симеонов Личев за управител на МБАЛ
Ж 197.
06 Юни 2016 Годишен финансов отчет на МБАЛ за 2015 г.
Ж 196.
30 Май 2016 Кандидатстване по Национална програма - Оптимизация на училищната мрежа - 2 модула
Ж 195.
30 Май 2016 Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в град Златоград за 2016-2017 г.
Ж 195.
30 Май 2016 Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в град Златоград за 2016-2017 г.- приложение
Ж 194.
11 Май 2016 Участие на Община Златоград в Общото събрание на МИГ Кирково – Златоград
Ж 193.
25 Април 2016 Допълване състава на ПК по общинска собственост и устройство на територията - НСОРБ
Ж 192.
25 Април 2016 Предоставяне на средства ЦДГ Снежанка - 50-сет годишен юбилей
Ж 191.
25 Април 2016 Награждаване на просветни и културни дейци в Община Златоград по повод 24 май
Ж 190.
25 Април 2016 Промяна вида на собствеността на публична в частна на сграда Работилница - Училище с. Старцево
Ж 189.
25 Април 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Старцево – Абаджиев
Ж 189.
25 Април 2016 Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Старцево - Абаджиев – приложение
Ж 188.
25 Април 2016 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград за 2016 г
Ж 187.
25 Април 2016 Дава съгласие за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински терен - с. Старцево
Ж 186.
25 Април 2016 Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Теменужка Атанасова Балушева
Ж 186.
25 Април 2016 Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Теменужка Атанасова Балушева – приложение
ж 185.
25 Април 2016 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР - Баткаджови – Христова
Ж 185.
25 Април 2016 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР - Баткаджови - Христова – приложение
ж 184.
25 Април 2016 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград за 2016 г
Ж 183.
25 Април 2016 Одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП-ПЗ - Гурлев - ЕКОЛЕС - 08 - В. Мангаров - с. Старцево
Ж 183.
25 Април 2016 Одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП-ПЗ - Гурлев - ЕКОЛЕС - 08 - В. Мангаров - с. Старцево – приложение
Ж 182.
25 Април 2016 Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ - Гурлев - ЕКОЛЕС - 08 - В. Мангаров - с. Старцево
Ж 182.
25 Април 2016 Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ - Гурлев - ЕКОЛЕС - 08 - В. Мангаров - с. Старцево – приложение
Ж 181.
25 Април 2016 Предоставяне за стопанисване и управление на първи етаж от сграда Стария пансион на ЦСРИ
Ж 180.
25 Април 2016 Учредяване на безвъзм. право на строеж в ПИ с пл. 430003- земл. с. Долен- публична държавна собственост в полза на Община Златоград
Ж 179.
25 Април 2016 Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград за 2016 г.
Ж 178.
25 Април 2016 Наредба за изм. и доп. на Наредба 14 на ОбС за определяне на размера на местните данъци на територията на Общината
Ж 177.
25 Април 2016 Инвестиционен проект в подкрепа на спешната медицинска помощ
Ж 177.
25 Април 2016 Инвестиционен проект в подкрепа на спешната медицинска помощ – приложение
Ж 176.
25 Април 2016 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 година на Община Златоград за 2014 - 2015 г.
Ж 176.
25 Април 2016 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 година на Община Златоград за 2014 - 2015 г. - приложение
Ж 175.
25 Април 2016 Промяна в мрежата от училища в Община Златоград - закриване (сливане) на ПГ Христо Ботев гр. Златоград
Ж 174.
25 Април 2016 Искане на разширение на сградния фонд на Дневен център за деца и лица с увреждания - Зора – гр. Златоград
Ж 173.
25 Април 2016 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2017 година
Ж 172.
25 Април 2016 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград
Ж 172.
25 Април 2016 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград - приложение
Ж 171.
25 Април 2016 Информации - отчети за изпълнение на бюджета 31.03.2016 г.
Ж 170.
25 Април 2016 Финансови справки ОбА за м. март 2016 г.
Ж 169.
25 Април 2016 Финансови справки ЦДГ за м. март 2016 г.
Ж 168.
25 Април 2016 Финансови справки МБАЛ за м. март 2016 г.
Ж 167.
25 Април 2016 Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ за 2015 г.
Ж 166.
23 Март 2016 Молба за еднократна финансова помощ - К. Милева
Ж 165.
23 Март 2016 Молба за еднократна финансова помощ - Св. Милева
Ж 164.
23 Март 2016 Изменение на ПУП - ПЗ - ЕТ ЕМТЕКС
Ж 164 .
23 Март 2016 Изменение на ПУП - ПЗ - ЕТ ЕМТЕКС – приложение
Ж 164.
23 Март 2016 Изменение на ПУП - ПЗ - ЕТ ЕМТЕКС – приложение 2
Ж 163.
23 Март 2016 Присъединяване на общински терен към УПИ VІІ в кв. 154 по ПУП на гр. Златоград - Д. Христов
Ж 163.
23 Март 2016 Присъединяване на общински терен към УПИ VІІ в кв. 154 по ПУП на гр. Златоград - Д. Христов – приложение
Ж 162.
23 Март 2016 Промяна на собствеността от публична в частна - промяна на улична регулация
Ж 161.
23 Март 2016 Допълва Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2016 г.
Ж 160.
23 Март 2016 Промяна начина на ползване - ПИ 31111.14.144 - местност Кюклюдже
Ж 160 .
23 Март 2016 Промяна начина на ползване - ПИ 31111.14.144 - местност Кюклюдже – приложение
Ж 159.
23 Март 2016 Промяна начина на ползване - ПИ 31111.14.142 - местност Кюклюдже
Ж 159.
23 Март 2016 Промяна начина на ползване - ПИ 31111.14.142 - местност Кюклюдже – приложение
Ж 158.
23 Март 2016 Процедура - замяна общински терен - Свобода - 97 АД
Ж 158.
23 Март 2016 Процедура - замяна общински терен - Свобода - 97 АД – приложение
Ж 157.
23 Март 2016 Промяна на собствеността от публична в частна - промяна на улична регулация
Ж 157.
23 Март 2016 Промяна на собствеността от публична в частна - промяна на улична регулация – приложение
Ж 156.
23 Март 2016 Одобрява Задание - ПУП - ПРЗ - ИН 005451- местност Карагьозово
Ж 156.
23 Март 2016 Разрешава изготвяне на ПУП - ПРЗ - ИН 005451- местност Карагьозово - приложение
Ж 155.
23 Март 2016 Разрешава изготвяне на ПУП - ПРЗ - ИН 005451- местност Карагьозово
Ж 155.
23 Март 2016 Разрешава изготвяне на ПУП - ПРЗ - ИН 005451- местност Карагьозово - приложение
Ж 154.
23 Март 2016 Процедура по провеждане търг - отдаване под наем - с. Кушла
Ж 153.
23 Март 2016 Допълва Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2016 г.
Ж 152.
23 Март 2016 Обявява за частна общинска собственост самостоятелен обект - ученическо общежитие
Ж 151.
23 Март 2016 Продължаване срок на договор за наем – ЦРОЗ
Ж 150.
23 Март 2016 Учредяване на безвъзмездно ползване на прилежащ терен - Ветеринарна лечебница
Ж 150.
23 Март 2016 Учредяване на безвъзмездно ползване на прилежащ терен - Ветеринарна лечебница – приложение
Ж 149.
23 Март 2016 Актуализиране Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2016 г.
Ж 148.
23 Март 2016 Тримесечен отчет за изпълнение на Наредба 1
Ж 147.
23 Март 2016 Наредба 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград
Ж 147.
23 Март 2016 Наредба 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград - приложение
Ж 146.
23 Март 2016 Партньорство на Общината - Интегриран подход за устойчиво оползотворяване на неизползвана дървесна биомаса
Ж 145.
23 Март 2016 Партньорство на Община Златоград по проект - Нови туристически продукти и услуги
Ж 144.
23 Март 2016 Партньорство на Община Златоград по проект - Обществено здравеопазване
Ж 143.
23 Март 2016 Партньорство на Община Златоград по проект - eOUTLAND - защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000
Ж 142.
23 Март 2016 Община Златоград - водеща организация в проект - топла вода
Ж 141.
23 Март 2016 Група за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие
Ж 140.
23 Март 2016 План за действие при терористична дейност на територията на Община Златоград
Ж 140.
23 Март 2016 План за действие при терористична дейност на територията на Община Златоград – приложение
Ж 140.
23 Март 2016 План за действие при терористична дейност на територията на Община Златоград – приложение
Ж 139.
23 Март 2016 Определяне състав на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Златоград
Ж 138.
23 Март 2016 Разпределение на средства за НПО и пенсионерски клубове - 2016 г.
Ж 137.
23 Март 2016 финансови справки за м. февруари 2016 г. ОбА
Ж 136.
23 Март 2016 финансови справки за м. февруари 2016 г. ЦДГ
Ж 135.
23 Март 2016 финансови справки за м. февруари 2016 г. МБАЛ Златоград
Ж 134.
23 Март 2016 Комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ Златоград
Ж 133.
23 Март 2016 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ Златоград
Ж 133.
23 Март 2016 Приложение договор за възлагане управлението на МБАЛ Златоград
Ж 132.
25 Февруари 2016 Молба за еднократна финансова помощ - Л. Джандева
Ж 131.
25 Февруари 2016 Молба за еднократна финансова помощ - З. Караасенова
Ж 130.
25 Февруари 2016 Молба за еднократна финансова помощ - М. Николова
Ж 129.
25 Февруари 2016 Молба за еднократна финансова помощ - М. Ковачева
Ж 128.
25 Февруари 2016 Възмездно придобиване на имот в с. Ерма река
Ж 127.
25 Февруари 2016 Вр. комисия - изготвяне правилник фонд инвитро
Ж 126.
25 Февруари 2016 Актуализиране състава на ПК комисиите по Решение Ж 8
Ж 125.
25 Февруари 2016 Отчет Сдружение Плувен клуб Златоград - за 2015 г.
Ж 124.
25 Февруари 2016 Продажба на общински имот - Ам. Кехайова
Ж 123.
25 Февруари 2016 Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост
Ж 122.
25 Февруари 2016 Присъединяване на общински терен към УПИ ХV в кв. 50 с. Старцево - договор за продажба
Ж 121.
25 Февруари 2016 Промяна на собствеността от публична в частна - с. Старцево
Ж 120.
25 Февруари 2016 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 година
Ж 119.
25 Февруари 2016 Замяна на недвижими имоти между Община Златоград и н-ци на С. Дормушев
Ж 118.
25 Февруари 2016 Предоставя на Общинска служба по Земеделие - Златоград ПИ 31111.8.41 м. Балали - Тютюнлика
Ж 118.
25 Февруари 2016 Предоставя на Общинска служба по Земеделие - Златоград ПИ 31111.8.41 м. Балали-Тютюнлика – приложение
Ж 117.
25 Февруари 2016 Продажба на недвижим общински имот - молба Здр. Касабов
Ж 116.
25 Февруари 2016 Промяна предназначението на сграда Детска градина с. Аламовци
Ж 115.
25 Февруари 2016 Определя Митко Бошнаков за купувач на право на собственост върху общинска земя
Ж 114.
25 Февруари 2016 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 година
Ж 113.
25 Февруари 2016 Определя Албена Къбова за купувач на право на собственост върху общинска земя
Ж 112.
25 Февруари 2016 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 година
Ж 111.
25 Февруари 2016 Спортен календар на Община Златоград за 2016
Ж 110.
25 Февруари 2016 Културен календар 2016 г.
Ж 109.
25 Февруари 2016 Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Златоград през 2016 г.
Ж 109.
25 Февруари 2016 Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Златоград през 2016 г.- прил. 1
Ж 109.
25 Февруари 2016 Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Златоград през 2016 г.- прил. 2
Ж 109.
25 Февруари 2016 Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Златоград през 2016 г.- прил. 3
Ж 109.
25 Февруари 2016 Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Златоград през 2016 г.- прил. 4
Ж 108.
25 Февруари 2016 Информация за дейността на НЧ Искра - 1997 с. Долен - 2015 г.
Ж 107.
25 Февруари 2016 Годишен доклад за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението през 2015 г.
Ж 106.
25 Февруари 2016 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2017-2019
Ж 106.
25 Февруари 2016 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2017-2019 - приложение 6б
Ж 106.
25 Февруари 2016 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2017-2019 - приложение 6в
Ж 106.
25 Февруари 2016 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2017-2019 - приложение 8
Ж 105.
25 Февруари 2016 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград
Ж 104.
25 Февруари 2016 Програма за управление на Община Златоград за 2015-2019
Ж 103.
25 Февруари 2016 Актуализиране Правилник ОбС
Ж 102.
25 Февруари 2016 ОбА - финансови справки за м. 01.2016
Ж 101.
25 Февруари 2016 ЦДГ - финансови справки за м. 01.2016
Ж 100.
25 Февруари 2016 МБАЛ - месечен наем жилища 2016 г. – лекари
Ж 098.
25 Февруари 2016 Управител - МБАЛ -прекратяване - избор вр. управител
Ж 099.
25 Февруари 2016 МБАЛ - финансови справки за м. януари 2016 г.
Ж 097.
11 Февруари 2016 Декларация ОбС Златоград – МБАЛ
Ж 096.
26 Януари 2016 Отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в сграда КАС с. Ерма река
Ж 095.
26 Януари 2016 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 година
Ж 094.
26 Януари 2016 Изпълнение на приетите решения на Общински съвет за второ полугодие на 2015г.
Ж 093.
26 Януари 2016 Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията - молба от Топалови - 2008 ЕООД
Ж 092.
26 Януари 2016 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016
Ж 091.
26 Януари 2016 Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Агенцията по заетостта
Ж 090.
26 Януари 2016 Прекратяване договор за безвъзмездно управление на общински недвижим имот - Агенцията по заетостта – приложение
Ж 090.
26 Януари 2016 Прекратяване договор за безвъзмездно управление на общински недвижим имот - Агенцията по заетостта
Ж 089.
26 Януари 2016 Учредяване на Васил Георгиев Шуков право на пристрояване за изграждане на работилница
Ж 088.
26 Януари 2016 Придобиване на собственост върху част от имот попадаща в трасето на ул. Хр. Ботев в с. Ерма река
Ж 087.
26 Януари 2016 Определяне пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд - приложение
Ж 087.
26 Януари 2016 Определяне пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд
Ж 086.
26 Януари 2016 Предложения за представители в Постоянните комисии на НСОРБ
Ж 085.
26 Януари 2016 Обществен съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане
Ж 084.
26 Януари 2016 Актуализация на Областния съвет за развитие
Ж 083.
26 Януари 2016 Програма на Спортния календар за 2016 г.
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. и инд. год. разчет на сметките за средства от ЕС
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложения 1-2-3
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 4 - Преходен остатък
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 5 - Капиталови разходи - план 2016
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 6 - разходи персонал
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 7 - Разчет средства ЕС 2016
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 8
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 9 - разходи общински дълг 2016
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 10 -пл.-график обсл. проср. зад. 2016
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 11 - списък транспорт
Ж 082.
26 Януари 2016 Бюджет на Община Златоград за 2016 г. - приложение 12 - прогноза_2016_2018
Ж 081.
26 Януари 2016 Отчет - Годишна програма за управление и разпореждане със собствеността през 2015 г.
Ж 080.
26 Януари 2016 Информация за изп. на спортния календар и спортна дейност 2015 г.
Ж 079.
26 Януари 2016 Информация за дейността на МКБППМН за 2015 г.
Ж 078.
26 Януари 2016 Информации - отчети от училища и ЦДГ за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
Ж 077.
26 Януари 2016 Финансови справки м. декември 2015 г. – ОбА
Ж 076.
26 Януари 2016 ЦДГ - финансови справки м. декември 2015 г.
Ж 075.
26 Януари 2016 МБАЛ - финансови справки м. декември 2015 г.
Ж 074.
26 Януари 2016 Приема информация за дейността на РС ПБЗН за 2015 г.
Ж 073.
29 Декември 2015 Проект за изменение на КК - ПИ 31111.32.290 - Служба по геодезия
Ж 072.
29 Декември 2015 Отменя Решение Ж 33 от 30.11.2015 г. на ОбС Златоград
Ж 071.
29 Декември 2015 Отстраняване техническа грешка в Решение Ж 17 от 30.11.2015 г.
Ж 070.
29 Декември 2015 ПУП-ПЗ - обект Базова станция - 3440 - ТЕЛЕНОР ЕАД
Ж 070.
29 Декември 2015 ПУП-ПЗ - обект Базова станция - 3440 - ТЕЛЕНОР ЕАД - приложение
Ж 069.
29 Декември 2015 ПУП-ПРЗ идент. 31111.27.12 - Р. Дюлгеров
Ж 069.
29 Декември 2015 ПУП-ПРЗ идент. 31111.27.12 - Р. Дюлгеров - приложение
Ж 068.
29 Декември 2015 ПУП-ПР идент. 31111.21.138 - ул. "Боровец"
Ж 068.
29 Декември 2015 ПУП-ПР идент. 31111.21.138 - ул. "Боровец" - приложение
Ж 067.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 31111.11.110 местност "Градината" - Р. Михайлова и Н. Хаджийска
Ж 067.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 31111.11.110 местн. Градината - Р. Михайлова и Н. Хаджийска - приложение
Ж 066.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 003192 местн. Ливадие - з-ще на с. Старцево - Св. Кичукова
Ж 066.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 003192 местн. Ливадие - з-ще на с. Старцево - Св. Кичукова - приложение
Ж 065.
29 Декември 2015 Преразглеждане Договор 127 от 15.06.2015 г.
Ж 064.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 31111.22.101, м. ПАЗЛАК - з-ще гр. Златоград – Югстрой
Ж 064.
29 Декември 2015 ПИ с идент. 31111.22.101, м. ПАЗЛАК - з-ще гр. Златоград – Югстрой - приложение
Ж 063.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.27.113 местност Ю. колиба Въпа - земеделска земя - Н. Янчева
Ж 063.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.27.113 местност Ю. колиба Въпа - земеделска земя - Н. Янчева - приложение
Ж 062.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.26.22 - земеделска земя - Ан. Ушева
Ж 062.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.26.22 - земеделска земя - Ан. Ушева - приложение
Ж 061.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.26.154 - земеделска земя - Ан. Ушева
Ж 061.
29 Декември 2015 Изготвяне на ПУП - ПЗ - ПИ 31111.26.154 - земеделска земя - Ан. Ушева - приложение
Ж 060.
29 Декември 2015 ОПС за изграждане на сграда в УПИ VІ 36.308 - производство и услуги
Ж 059.
29 Декември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2015 г.
Ж 058.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Караметево бърце - Зл. Кормова
Ж 058.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Караметево бърце Зл. Кормова - приложение
Ж 057.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Инелково - Ал. Кичуков
Ж 057.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Инелково - Ал. Кичуков - приложение
Ж 056.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Разиньова лъка - Ал. Хаджиева
Ж 056.
29 Декември 2015 Предоставяне на земи от общински поземлен фонд - в местност Разиньова лъка - Ал. Хаджиева - приложение
Ж 055.
29 Декември 2015 Придобиване в собственост върху част от ПИ 31111.22.251 - разширение на път
Ж 055.
29 Декември 2015 Придобиване в собственост върху част от ПИ 31111.22.251 - разширение на път - приложения
Ж 054.
29 Декември 2015 Определя делегат в АРО
Ж 053.
29 Декември 2015 Определя за приоритетно изграждането на подобект 5 Главен канализационен колектор ІI-А
Ж 052.
29 Декември 2015 Определя за приоритетно изграждането на подобект 4 Главен канализационен колектор ІI-Б
Ж 051.
29 Декември 2015 Определя за приоритетно изграждането на подобект 2 Главен канализационен колектор I-А
Ж 050.
29 Декември 2015 Учредяване на н-ци В. Карамфилов право на пристрояване
Ж 049.
29 Декември 2015 Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2015 г.
Ж 048.
29 Декември 2015 Предоставяне помещения - ГД - Изпълнение на наказанията
Ж 047.
29 Декември 2015 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2016 г.
Ж 046.
29 Декември 2015 Заем МИГ – Споразумение
Ж 046.
29 Декември 2015 Заем МИГ
Ж 045.
29 Декември 2015 Промяна в Наредба 14 - определяне размера на местните данъци
Ж 044.
29 Декември 2015 Одобряване на план-сметка за 2016 г. – ТБО
Ж 044.
29 Декември 2015 Одобряване на план-сметка за 2016 г. - ТБО - приложение 1
Ж 044.
29 Декември 2015 Одобряване на план-сметка за 2016 г. - ТБО - приложение 2
Ж 043.
29 Декември 2015 Промяна на бюджета на Община Златоград и инвестиционната програма за 2015 г.
Ж 043.
29 Декември 2015 Промяна на бюджета на Община Златоград за 2015 г. - приложение 1
Ж 043.
29 Декември 2015 Промяна на инвестиционната програма за 2015 г. на Община Златоград - приложение 2
Ж 042.
29 Декември 2015 Финансови справки м. ХІ 2015 г.- ОбА
Ж 041.
29 Декември 2015 Финансови справки м. ХІ 2015 г.- ЦДГ
Ж 040.
29 Декември 2015 Финансови справки м. ХІ 2015 г.- МБАЛ
Ж 039.
29 Декември 2015 Плащане на лизингови вноски - Справка от МБАЛ и от Кмет на Община
Ж 038.
29 Декември 2015 Отчет МБАЛ - І - ІХ 2015
Ж 037.
30 Ноември 2015 Еднократна финансова помощ - Иванов
Ж 036.
30 Ноември 2015 Еднократна финансова помощ – Георгиев
Ж 035.
30 Ноември 2015 Еднократна финансова помощ – Кралев
Ж 034.
30 Ноември 2015 Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2015 г.
Ж 033.
30 Ноември 2015 Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Т. Балушева
Ж 032.
30 Ноември 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година
Ж 031.
30 Ноември 2015 Процедура по прекратяване на съсобственост – Цветков
Ж 030.
30 Ноември 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година
Ж 029.
30 Ноември 2015 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по молба от Л. Байрактарова
Ж 028.
30 Ноември 2015 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година
Ж 027.
30 Ноември 2015 Удължаване срок на договор за наем - К. Ефимов
Ж 026.
30 Ноември 2015 Вр. комисия - изготвяне проект за изменение Правилника на ОбС
Ж 025.
30 Ноември 2015 . Комисия по ЗПУКИ
Ж 024.
30 Ноември 2015 Определяне на нов състав на местна комисия – НКЖФ
Ж 023.
30 Ноември 2015 Вр. комисия - изготвяне на проект за допълване на Наредба 1 на ОбС
Ж 022.
30 Ноември 2015 Опрощаване на дължими държавни вземания - Ф. Дамянова
Ж 021.
30 Ноември 2015 Опрощаване на дължими държавни вземания - Д. Топалов
Ж 020.
30 Ноември 2015 Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Златоград
Ж 019.
30 Ноември 2015 Определяне броя на кметските наместници на територията на Община Златоград
Ж 018.
30 Ноември 2015 Определяне възнаграждението на Председателят на Общински съвет Златоград
Ж 017.
30 Ноември 2015 Определяне възнаграждение на общинските съветници
Ж 016.
30 Ноември 2015 Определяне размера на възнагражденията на кмет на общината и кметовете на кметствата
Ж 015.
30 Ноември 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 30.09.2015 г.
Ж 015.
30 Ноември 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 30.09.2015 г. - приложения 1 и 2
Ж 015.
30 Ноември 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 30.09.2015 г.- приложение 3
Ж 015.
30 Ноември 2015 Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 30.09.2015 г. - приложение 4
Ж 014.
30 Ноември 2015 Информации - отчети от училища и ЦДГ за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.
Ж 013.
30 Ноември 2015 ОбА - финансови справки м.09 и м. 10 2015 г.
Ж 012.
30 Ноември 2015 ЦДГ - финансови справки м.09 и м. 10 2015 г.
Ж 011.
30 Ноември 2015 МБАЛ - финансови справки м. ноември 2015 г.
Ж 010.
13 Ноември 2015 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд "Солидарност",за щети от природните бедствия в периода 30.01 - 04.02.2015 г.
Ж 009.
09 Ноември 2015 Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ
Ж 008.
09 Ноември 2015 Състав на Постоянните комисии към Общински съвет Златоград
Ж 007.
09 Ноември 2015 Временна комисия за изготвяне предложения за ПК
Ж 006.
09 Ноември 2015 Избор на заместник-председател на Общински съвет Златоград
Ж 005.
09 Ноември 2015 Временна комисия за избор на Заместник-председател на ОбС
Ж 004.
09 Ноември 2015 Временна комисия за създаване на Консорциум МБАЛ
Ж 003.
09 Ноември 2015 Избор на Председател на Общински съвет Златоград
Ж 002.
09 Ноември 2015 Временна комисия за избор на Председател на ОбС
Ж 001.
09 Ноември 2015 Временна комисия за избор на Председател на ОбС

 

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2007 - 2011

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил