Правилници и програми приети от Общински съвет Златоград

 

 

Име на документ Дата на публ.
1. Програма за закрила на детето за 2020 година.2020-05-04
2. Годишен отчет за 2019г., по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград 2016-2020година.2020-05-04
3. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2021 година.2020-05-04
4. Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград2020-05-04
5. Културен календар на Община Златоград за 2020 година.2020-03-09
6. Програма на спортен календар за 2020 година и участие на ученически отбори в ученически игри2020-03-09
7. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година2020-03-09
8. Годишна програма на НЧ "Искра-1997" с. Долен2020-03-06
9. Годишна програма за развите на НЧ" Орфей 1947" с.Ерма река2020-03-06
10. Годишна програма за развитие на читалище "Прогрес 1939" с. Старцево2020-03-06
11. Годишна програма за развитие на ОНЧ "Просвета - 1908" гр. Златоград2020-03-06
12. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 г.2020-03-06
13. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019г.2019-02-11
14. Програма на Спортен календар за 2019г. и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири2019-02-11
15. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград2018-05-02
16. Решение - Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград2018-05-02
17. Общински план за младежта за 2018г.2018-05-02
18. Решение Общински план за младежта за 2018г.2018-05-02
19. Програма за закрила на детето за 2018г. - Приложение2018-03-14
20. Програма за закрила на детето за 2018г. 2018-03-14
21. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2019г.2018-03-14
22. Годишна програма на НЧ "Искра - 1997" с. Долен за 2018г.2018-03-14
23. Годишна програма на НЧ "Орфей - 1947" с. Ерма река за 2018г.2018-03-14
24. Годишна програма на НЧ "Прогрес - 1939" с. Старцево за 2018г.2018-03-14
25. Годишна програма на ОНЧ "Просвета - 1908" гр. Златоград за 2018г.2018-03-14
26. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2018г.2018-03-14
27. Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2018г. 2018-03-14
28. Проект на Културен календар на Община Златоград за 2018 г. 2018-03-14
29. Програма на Спортен календар за 2018 година и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири2018-03-14
30. Годишна програма на Община Златоград за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.2018-03-14
31. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016-2020 г.2016-08-12
32. Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на Община Златоград2016-06-13
33. Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград (2016 - 2020 г.)2016-05-05
34. Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Златоград 
35. Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград 2014 - 2020 г. 
36. Правилник на Общински съвет - Златоград (Приет с Решение №Ж 711 от 06.03.2018г., в сила от 06.03.2018г., изм. с Решение № З 124 от 30.06.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.), изм. с Решение № З 175 от 21.10.2020 г., в сила от 30.10.2020 г..2020-10-26
37. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Златоград  
38. Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм 
39. Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасността на движението 
40. Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Златоград за периода 2014-2020 г.2016-05-05
41. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград, през 2016 г. 
42. Общинска програма за развитие на туризма в Община Златоград 
43. Общинска програма за опазване на околната среда (2008-2013) - достъпна е по заявка 
44. Общинска програма за енергийна ефективност (2008-2013) - достъпна е по заявка 
45. Стратегия за развитие на образованието (2006-2011) 
46. Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Златоград за 2009 г. 
47. Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград, за периода 2014 - 2015 г. 
48. Общински план за младежта в Община Златоград за периода 2010 – 2014 
49. Годишната програма за младежки дейности в Община Златоград за 2010 г. 
50. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2016 г.2016-05-04
51. Спортен календар за 2016 г. 
52. Културен календар за 2016 г.2016-05-04
53. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 20162016-05-04
54. Инвестиционна програма за капиталови разходи 2016 г. 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил