A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

НовиниСЪОБЩЕНИЕ

вторник, 27 Февруари 2024  10
Уважаеми жители и гости на Община Златоград,  На 3 март отбелязваме Националния празник на Република България и 146 години от Освобождението на България от османско иго. Тържественото поднасяне на венци и цветя, по повод годишнината, ще започне в 10,00 часа, на 03.03.2024 година (неделя), от Паметника на независимостта и братя Родопски. 

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 19 Февруари 2024  30
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл. 125 от Закона за горите, е издадена Заповед № 62/19.02.2024 г. на Кмета на Община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в определени горски територии, държавна собственост.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 16 Февруари 2024  34
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Трифониада 2024 на 17.02.2024 г. (събота), от 11,00 до 13,00 часа се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музей на просветното дело Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”.

ПОКАНА

понеделник, 29 Януари 2024  71
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Тази година се навършват 146 години от първото Освобождение на град Златоград. По повод годишнината, на 31.01.2024 г. (сряда), в 11.30 часа, тържествено ще се поднесат венци и цветя пред паметната плоча на генерал Черевин.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

четвъртък, 25 Януари 2024  71
Уважаеми жители на Община Златоград, Уведомяваме Ви, че започва приемът на Заявления, относно снабдяването на населението с дърва за огрев за 2024 г. Съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад или стояща дървесина на корен имат физически лица, представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес, в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място;

Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2024 г.

четвъртък, 25 Януари 2024  106
Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци за 2024 г. са, както следва: ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

петък, 19 Януари 2024  61
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград

ПОКАНА

петък, 19 Януари 2024  198
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

петък, 19 Януари 2024  105
за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград

ПОКАНА

петък, 12 Януари 2024  120
за публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и Проект на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 11 Декември 2023  201
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Във връзка с отворената за кандидатстване с проектни предложения Процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, ви уведомяваме, че кандидатствалите по първата покана Сдружения на собственици могат да кандидатстват и по втората покана.

Уведомление по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТ

понеделник, 27 Ноември 2023  222
На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Златоград, уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка за годишния размер на разходите за събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 11 Октомври 2023  510
Уважаеми жители на Община Златоград, Общинска администрация Златоград ви уведомява, че от 1 ноември 2023 г. започва приемане на декларации (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 29 Септември 2023  1152
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,             Във връзка с отворената за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че Община Златоград ще приема заявления за кандидатстване по процедурата до 29.12.2023г.

Международна среща, за разпространение на проектни резултати, се състоя в Златоград

четвъртък, 28 Септември 2023  510
Днес, 28.09.2023 г. , Община Златоград, с участието на своите партньори, организира работна международна среща за разпространение на резултатите по проект „COM-SET“ - „Професионално образование и обучение по БИЗНЕС ориентирано социално предприемачество». В продължение на две години, Община Златоград, в партньорство с Асоциация «Мария Кюри-МСА», клон Смолян, Стопанска академия Д.А.Ценов, гр. Свищов, Университета Бакиркай, гр. Измир и белгийската неправителствена организация Фоеникс КМ, реализираха проект, който има за цел да внедри иновативен метод на предприемачество, съчетаващ класическите бизнес цели със социални ценности.

ПОКАНА

понеделник, 18 Септември 2023  207
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Септември 2023  161
Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Септември 2023  181
Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

четвъртък, 17 Август 2023  541
Уважаеми съграждани, Във връзка с приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в Държавен вестник, бр.66 от 01.08.2023 г. и в изпълнение на нормативните изисквания за представяне на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Ви каня да участвате в общественото обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 14 Август 2023  77
Уважаеми жители на Община Златоград, В бр. 67 от 04.08.2023 г. на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на чл. 111 от Закона за горите, отнасящо се до реда и начина за задоволяване на нуждите от дърва за огрев на местното население за предстоящия отоплителен сезон.

Екопътека „Малката Кръстата гора“

вторник, 25 Юли 2023  498
Малката Кръстата гора е енергийно, мистично и вълшебно място около Златоград. Четири параклиса, строени в четирите края на града, образуват мислената линия на кръст, който пази града от беди.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Юли 2023  167
При извършен плануван ежегоден мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград и взетите проби от нея от „Районна здравна инспекция“ Смолян, се установи завишаване на нормите на част от показателите. Във връзка с предписание на РЗИ, са предприети действия за извършване на профилактика на водоизточника.

ИНФОРМАЦИЯ

сряда, 12 Юли 2023  215
Община Златоград, заедно с общините Димитровград и Любимец, неправителствените организации в обществена полза „Фабрика за екологични инициативи“ и Клуб „Икономика 2000“ и партньорът от Норвегия IOWA AS, започнаха изпълнението на проекта „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИК НА КАФЕТО

петък, 30 Юни 2023  359
30 юни 18:00 часа – Романтиката на старите градски песни и група „Златен полъх“ Кафе изживяване с представяне на изложителите на кафе и специалното участие на Българската кафе асоциация 19:00 часа – На златоградска сцена с Папи Ханс, кафе и кекс 20:00 часа – Звездна нощ и електронно звучене, рок, ретро мотиви, DJ Boris VERONA и още нещо… 21:00 часа – Лятно кино с „Игра на доверие“

ПОКАНА

понеделник, 26 Юни 2023  429
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2022 Г.

Проект

четвъртък, 15 Юни 2023  288
на Правила за финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Златоград

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 12 Юни 2023  108
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 02 Юни 2023  345
От днес, 02.06.2023 година, е отворена за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Юни 2023  126
Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Юни 2023  98
Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Приключи кандидатстването по по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

четвъртък, 01 Юни 2023  576
В срока за подаване на проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Община Златоград подготви и подаде за одобрение 35 жилищни сгради.

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 31 Май 2023  98
Уважаеми жители на Община Златоград, Обявяваме окончателните списъци на лицата, подали заявление по постоянен или настоящ адрес в населените места от Община Златоград, за закупуване на дървесина от склад или стояща дървесина на корен.

О Б Я В А

вторник, 30 Май 2023  75
Уважаеми съграждани, Информираме ви, че на 02.06.2023 г. (петък), ще се проведат следните дейности: 1. Дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 06.00 часа на 02.06.2023 г.  Влизането в обработените терени е забранено!

Проект „e-Social Health Care”

понеделник, 29 Май 2023  120
Проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който изпълнява Община Златоград, впечатли националната ни телевизия, която посети златоградската болница...

Златоградчанинът Делчо Дедьов се класира на 4 място в атрактивното състезание по планинско колоездене Epic Enduro

четвъртък, 18 Май 2023  199
Златоградчанинът Делчо Дедьов се класира на 4 място в атрактивното състезание по планинско колоездене Epic Enduro Blagoevgrad, което даде началото на Ендуро сезон 2023 в България. Ендуро е една сравнително нова дисциплина в планинското колоездене и представлява комбинация от спускане на етапи, като велосипедистите се състезават за най-добро общо сумарно време от всички етапи.

Министърът на туризма връчи грамота на Лъчезар Йорданов - шестокласникът, създал туристически сайт, с който да популяризира Златоград

сряда, 17 Май 2023  114
Днес златоградският ученик Лъчезар Йорданов се срещна с министъра на туризма д-р Илин Димитров, който го поздрави за инициативата и му връчи специална грамота за личен принос и реализиране на проекта „Магията на Златоград”.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 15 Май 2023  145
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме ви, че е отворена за кандидатстване процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Анкета - Как да изглежда новата Стратегия на МИГ Кирково-Златоград?

вторник, 09 Май 2023  152
МИГ Кирково-Златоград подготвя Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на двете общини, за новия програмен период ( до 2027 г.). Максималният планиран ресурс за финансиране по нея е около 10 млн. лв. (с 50% повече от предходния период).

От морския бряг до родния Златоград

петък, 05 Май 2023  148
B читалище "Просвета-1908" Златоград е подредена първата самостоятелна изложба, на златоградчанката Юлия Bойводова, под надслов "от морския бряг до родния Златоград" и с послание "Kрасотата е в очите на гледащия". Изложбата е разказ от бреговете на Бяло море за родния град!

Промяна в организацията на движението в Централна градска част по случай Празника на Златоградското чеверме

четвъртък, 04 Май 2023  140
Във връзка с нормалното протичане на Празника на Златоградското чеверме на 06.05.2023 г. (събота) и Гайдарското надсвирване и надиграване на 07.05.2023 г. (неделя), от 06,00 часа на 6 май, до приключване на мероприятията, се затварят за движение на моторни превозни средства ул. „Беловидово” в гр. Златоград, в участъка от кръстовището при сградата на „Стария съвет” до Ресторант „Кристал”, пътната отсечка от кръстовището на ул. „България”, по новия пътен мост, до кръстовището с ул. „Ахрида” и ул. „Крайречна” и пътният мост между посочените участъци.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 02 Май 2023  155
Община Златоград въвежда система за разделно събиране и последващо оползотворяване и рециклиране на отпадъци от текстил. Системата включва всички отпадъци от облекла и текстил, независимо от съдържанието им и източника на образуване.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 02 Май 2023  82
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с реализиране на обект „Основен ремонт на канализация (Подмяна на съществуващи бетонови тръби с полипропиленови ID300) на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Златоград“ и благоустрояване на ул. „Стефан Стамболов”, в участък от  кръстовището с ул. „Евгения Пачилова” до кръстовището с ул. „Миньорска”, ще бъде въведена временна организация на движението. 

Одобрено е финансирането за ул. „Антон Страшимиров“ в с. Старцево от ПРСР    

петък, 28 Април 2023  104
Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа договор безвъзмездна финансова помощ за благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров“ в с. Старцево. В проекта е предвидено изграждане на нова пътна конструкция на участък от улицата, поради липса на такава и изключително лошо състояние на пътното платно. Изграждането на улицата ще се придържа максимално към съществуващото положение, като общата дължина на разглеждания участък е 321 метра.

Празнична програма за празника на с. Долен        

петък, 28 Април 2023  719
На 5 и 6 май 2023 г. Кметство с. Долен ви кани на традиционния празник на селото. Заповядайте!

СЪОБЩЕНИЕ

събота, 22 Април 2023  132
Община Златоград уведомява всички занаятчии и други търговци, които са заявили предварително желание да вземат участие в празника на „Златоградското чеверме” и Гайдарско надсвирване на 6 и 7 май 2023 г., че таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени...

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“

сряда, 19 Април 2023  422
В рамките на проект „e-Social Health Care”,  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, Община Златоград закупи PACS сървър и диагностична работна станция. Фирмата-изпълнител е „Софтуерна компания“ АД.   PACS сървърът и диагностичната работна станция са модерна технологична придобивка за болницата в Златоград. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф.

Програма за празника на златоградското чеверме и гайдарско надсвирване

сряда, 12 Април 2023  12450
На 6 май 2023 година Златоград отново ще е домакин на традицията, на неповторимия фолклор, на кулинарното вълшебство на местните майстори и изкусителното златоградско чеверме.

ОБЯВА

четвъртък, 06 Април 2023  274
ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник, 03 Април 2023  167
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Стартират дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0141-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Златоград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 27 Март 2023  144
Днес, кметът на Община Златоград Мирослав Янчев, заедно с г-жа Нина Пашова – директор на ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, даде ново начало на обновената и реновирана спортна площадка в двора на училището. Благодарение на усилията на целия екип, подготвил, изпълнил и реализирал успешно проекта, сега училището се радва на едно чудесно спортно игрище, което в бъдеще да се изпълва с много емоция, игри и спортни прояви на децата.

Актуално
Предстоящи събития